Page List

Alknis Martinš
Karo aviacijos meteorologijos tarnyboje
Aviacijos istorijos metraštis "Plieno Sparnai" Nr.1/1970 m.
Percival Q 6
Leonardo Pesecko genealogija
Valentinas Irlikis
Antanas Gavelis
Janis Indans
1-oji eskadrilė
Karo aviacijos jubiliejai
Ltn. Prano Kvietinsko žuvimas
Mykolas Adamčikas
Jeronimas Grigalius Garolis
Vytautas Gricevičius
Pirmieji karo aviacijos lėktuvai 1919-23 m.
Povilo Nakrošio žuvimas
Zigmas Drunga
Juozapas Namikas
Stasys Jakštys
Laukiant leidimo pakilti
Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" I dalis.
Ignas Šešplaukis
ŽYMESNI LAK NARIAI
Narcizas Tautvilas - Ferencas
Motiejus Garunkštis
Norbertas Adomkaitis (Adomkevičius)
Bronius Armonas
Vytautas Čemarka
Jonas Adomaitis
Antanas Ulpa
Povilas Vintis
ANBO-VIII
KARO AVIACIJOS VEIKLA
Andrius Senatorskis
Eugenijus Kraucevičius
Petras Masys
Viktoras Reimontas
Juozas Vaičius
Alfonsas Svilas
Lietuvos karo aviacijos pirmoji eskadrilė (Įkūrimo dvidešimtmečiui)
Jie išskrido ir nebegrįš...
LIETUVOS AERO KLUBAS 1927-1940
J.Dobkevičiaus Dobi-I
Izabelė PLYČIŪTĖ-BALEIŠIENĖ
Pirmasis lekiotojas
Feliksas Tyškus
Lietuvos eskadrilė aplink Europą
Lietuvos karo aviacijos jubiliejus
Vytautas Jablonskis
Vytautas Digrys
Jonas Mikėnas
Vyr .ltn. Frico Šulco žūtis
Dobi-III J.Dobkevičius
Lėktuvai, pagaminti Kaune
ANBO-V
PUNTUKO ĮDVASINIMAS
ANBO III
SOPWITH „1 ½ Strutter“
ANBO-41
Stasys Girėnas
ANBO-I
ANBO-IV
Virtuali paroda - su ANBO aplink Europą
Konstantinas Liuberskis-Žvainys
Stepono Dariaus dienoraštis
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis
Kaunas - Soldinas - Kaunas
Fokker D.VII
Puntukas
Karo Aviacijos garbės ženklas "Plieno Sparnai"
Rekordinis sklandytuvas „Biržietis“ (Gö-3 „Minimoa“)
B.Oškinio BrO-4 „Rūta“
A.Gyso „Nykštukas“ 1937 m.
P.Motiekaičio MOTI-1
A.Paknio P-3 „Nerija“
Lietuvos Karo Aviacijos įvykių kronika 1919-40 m.
SVETAINĖS KONKURSAI
"LITUANIKOS" paštas
Propelerių Kryžiai
Gloster "Gladiator"
Dewoitine D.501L
Bronius Oškinis
Av. majoras Jonas Pyragius
Stasys Girėnas
Lituanica skrydis per Atlantą
Lituanica II skrydis per Atlantą
ANBO skrydis aplink Europą
Romualdas Mečislovas Marcinkus
Leonardas Peseckas
Steponas Jucevičius - Darius
Steponas Darius
S. Mockūno prisiminimai
Lietuvos Šaulių Sąjungos Aviacija
Lietuvos Orinis Susisiekimas
Antanas Gustaitis
Jurgis Dobkevičius
DOBI-II
LIETUVOS KARINĖ AVIACIJA 1919-1940 M.
STATISTIKA
LIETUVOS AERO KLUBAS 1927-1940
Lavinimosi sklandytuvai „Sakalas“ ir „Žaibas“ (RRG „Falke“)
LAK rekordai, atsiminimai, istorijos.
ANBO-II
ANBO-II
Karo aviacijos metereologijos tarnyba
LAK Garbės nariai
Juozas Namikas „Europa iš oro“
PARAŠIUTŲ SPORTAS
Trumpa Lietuvos šaulių sąjungos istorija
Karo Aviacijos garbės ženklas "Plieno Sparnai"
LAK Parašiutų sportas
Antano Gustaičio Sugrįžimas
Aleksas Mariūnas - Mejeris
Nepriklausomybės karai. Lėktuvai
Okupacija. Likvidacija. Tautinė eskadrilė
Alberts Balodis
Kelio pradžia. A.Gustaitis
Kostas Biknius
Jezups Baško
Balys Brazys (Brazauskas)
Albinas Bulvičius
Challe
Dieudonne Costes
Juozas Česonis
Boleslovas Dabušis
Dalaitre
J. Dobkevičiaus gyvenimo įvykių chronologija
Antanas Damijonaitis
Eduards Balodis
Oro žygiai
Romualdas (Šilas) Šidlauskas
Antanas Mikutis
Nepriklausomybės karai
Aviacijos karininkai 1919 - 1940 m.
Lietuvos sklandytojai Amerikoje
Nepasisekęs „Cioglingo“ skrydis
Heindrich Barta
Jean Batten
Sesuo apie brolį
Romanas Mažonas
Mokomasis sklandytuvas „Gandras“ (RRG „Zögling“)
Sklandytuvas T-1 (BrO-1)
Audra eina pajūriu
B.Oškinio T-2 (BrO-2) 1934 m.
Lavinimosi sklandytuvai Grunau-Baby IIa „Nida“ ir „Šarka“
Nidos „padžiovimas“ ant laidų
B.Oškinio, G.Miliūno ir A.Gyso sklandytuvas MOG
B.Oškinio ir G.Miliūno sklandytuvas MO-1
B.Oškinio ir G.Miliūno sklandytuvas MO-2
Br.Oškinio sklandytuvai BrO-3
A.Paknio P-1 „Uodas“
A.Paknio ir A.Gyso P- 2 „PAGY“
Nepriklausomybės karai
Nepriklausomybės karai
LAK LAKŪNŲ RENGIMAS
Lituanica katastrofos tyrimas
Lituanica katastrofos tyrimas
Av.ltn. Albinas Stukas
a.a. av.ltn. Albinas Stukas
J.pusk. Jonas Masiulis
Ltn. Antanas Skaržinskas
Vyr.ltn. Vincas Mačiokas
Vilhelmas Mykolaitis - Mikalauskas
virš. Antanas Kairaitis
Sklandytuvo LAK-16 sukūrimo istorija
tuščias
tuščias
Stasys Jasiunskas
Juozas Jasys (Jasevičius)
Janis Jere
Ladislavs Kallus
Jurgis Pavlovas
Antanas Kalniūnas (Zagurskis)
Artūras Kaminskas
Pijus Bielskus
Vsevolodas Šenbergas
Pranas Hiksa
Adomavičius Vladas
Adomavičius Vladas
Petras Aglinskas
Juozas Andriušis
Žilys Juozas
Amonas Vilius
Andriukonis Vytautas
Aleksonis (Aleksandravičius) Petras
Stepono Dariaus giminės.
Viktoras Ašmenskas
Audronis (Krasnickas) Antanas
Augustinas Adomas
Augutis Mykolas
Aušrūnas (Kvedaravičius) Alfonsas
Lituanikos katastrofos tyrimo dokumentų sąvadas
Žižys (Žižis) Simonas Vytautas
Antanas Stašaitis
Rudolfs Kandis
Babilius Antanas
Eduard Kaneps
Bačkis Juozas
Baipšys Stasys
Baktys Vladas
Baltutis Vytautas
Bandžius Kazys
Andrius Staugaitis
Vaitiekus Steponkus - Steponkevičius
Baranauskas Jonas
Vincas Bartuška
Barzdys Alfonsas
Virtuali paroda "Civilinė aviacija tarpukario Lietuvoje"
Baškys Vladas
Henrikas Bezumavičius
Vytautas Konstantinas Bieliauskas
Bielinkevičius Petras Bronius
Bieliūnas Jurgis
Biknius Kostas
Bitvinskas Teodoras
Bowen P. R.
Brazdžiūnas Povilas
Kazimieras Brazdžiūnas
Brazys (Brazauskas) Balys
Braziukaitis Karolis
Vincas Švitris
Brazdžionis Kazys
Bruzdeilinas (Bruzdeilins) Vilius (Vilgelmas).
inž. Bulota Julius
Bulota Stasys
Bulvičius Vytautas
Butkus Kazys
Bužėnas (Bužinskas) Mečys
Vincas Karalius
Jonas Kazokaitis
Vladimirs Korobovskis
Jurgis Kovas (Kopukovas)
Carr Charles Roderick
Čypas Vytautas
Čepaitis Juozas
Mūsų karo aviacijos pirmasis dvidešimtmetis
Antanas Mačiuika
Kodėl populiariausia – pašovimo versija
Petras Kreivys
Petras Kavaliauskas
Teo Kruuner
Lituanicos katastrofos versija pagal Tomą Zauką
„LITUANIKOS“ dienynas. Mitas ar tikrovė?
VIRTUALIOS PARODOS, FOTOALBUMAI
LAK ĮKŪRIMAS
„LITUANIKOS“ skrydis
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. „Belanka“ virsta „Lituanika“
„LITUANIKOS“ SKRYDŽIO palyginimas su kitais
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Ruošimasis Niujorke
Antanas Keršys
S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Įvykių chronologija
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Maršrutai
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Katastrofa
Juozas Vaičeliūnas
ANBO-II FOTOALBUMAS
Baltijos šalių aviacinio sporto varžybos 1939 m.
Mjr. A.Stašaičiui atminti
A.Gustaičio ANBO-I albumas
Mūsų Fokeriai
Leonas Taunys
Aleksandrs Tomass
Bronius Vaivada
Vytautas Varanavičius
Orinis Susisiekimas
Aleksandras Vachauzas
ANBO-51
Visi Lietuvos Karo Aviacijos lėktuvai
Lietuvos Sparnai 1935-1940 m.
Liaudies Sparnai 1940-1941m.
Žurnalas "Sparnai" 1969-1990m.
Lietuvos Sparnai 1991 - 2003 m.
Leidinių, CD, DVD aprašymai, apžvalga
Edmundas Leparskas
LAK lėktuvai
Dabulevičius Stasys
Dahlbeck Olle
Aronzonas Moisėjus
Daniūnas Antanas
Daušanskas Stasys
Demidavičius Vladimiras
Vytautas Digrys
A.†A. leit. Erikas Mačkus
Dutkus Antanas
Jurgis Tumavičius
Digrys Domas
Dilys Jokūbas
Ditrichas Paulius
Draugelis Jurgis
Drejeris Artūras
Drunga Antanas
Drunga Zigmas
Duoba Pranas
Dženkaitis Jonas
Egertas Oskaras
Elisonas Vilhelmas
Elskis-Bielskis Petras
Viktoras Firantas
Konstantinas Fugalevičius
Brazaitis (Brazauskas) Mečys
Galinskas Zigmas
Gammas Maksimilijonas
Vincas Gavelis
Gecevičius Antanas
Gerdaitis (Gerdauskas) Antanas
Giedra Balys
Pirmieji svečiai Kaune
Orinis susisiekimas Nepriklausomoje Lietuvoje
Kauno tvirtovė. Oreivystės skyrius
Puntukas
Ant degančio lėktuvo sparno
Ant degančio lėktuvo sparno
Vokiečių „cepelinas“ prieš Kauno tvirtovę
Lituanica skrydis. Fotoalbumas
Pranas Kuosaitis
Antanas Kutka
Lietuvos Karo aviacijos lėktuvų ženklai.
Stasys Lapėnas (Lapinskas)
Antanas Stašaitis. Fotoalbumas
L.Peseckas apie S.Darių ir Lituaniką
Tautinė eskadrilė
Tautinė eskadrilė
J.Česonis. Atsiminimai
Okupacija. Kauno aerodromas
Mokomasis lėktuvas Letov Š.18
Skrydis per Karpatus
De Havilland DH.82 „Tiger Moth“
DH.60T „Gipsy Moth"
Tigrinis Drugelis Lietuvos Padangėje
Petras Lapienis
Leita Artūras
Leonas Lendraitis
Mykolas Leonaitis (Leončikas)
Viktors Lininš
Konstantinas Liuberskis
Bronius Oškinis 110
ANBO NESKRENDA Į RYTUS
Pranas Hiksa. Atsiminimai
Paulius Šaltenis (Paul J. Saltanis)
Tomas Algirdas Zauka
Apie A.Liekio knygą „Lietuvos karo aviacija (1919-1940)“
Gobliauskas Pranas
Gogelis Vytautas
Graužinis Kazys
Grigaitis Kazys Justinas
Juozas Grigiškis
Grincius Jonas
Grinius (Grinevičius) Aleksandras
Gudynas Kazys
Gudynas Pranas
Gumauskas Klemensas
Heizeris Pranas
Ilgūnas Dismanas ( Dizmanas )
Ilgūnas Vytautas
Irlikis Valentinas
S. Mockūno prisiminimai
Jablonskis Vytautas
Jakimas Antanas
Jakštas Antanas
Jakštys (Stanislovas) Stasys
Jancevičius Pranas
Juozas Jankauskas
Jankus Jonas
Janulevičius (Janulis) Antanas
Janulionis Linas
Literatūros apžvalgos
Česlovas Januškevičius
Jasinskas Jonas
Jasiulionis Albertas
Jasiunskas Stasys
Lietuvių aviacinė veikla užsienyje
Jasulaitis Vytautas Albinas
Jašinskas Jonas
Jerošekas (Jarošėkas) Vaclovas Vladas
Romualdas Balys Jodelė
Jonaitis Izidorius
Eskadrilė miške
Jonaitis (Jonavičius) Juozas
Josiukas Jonas
Juodis Jurgis
Jurgelevičius (Jurgėla) Petras
Jurkūnas Alfonsas
Jusius Danielius
Juška Antanas
Kalasiūnas Juozas
Kalininas Stepas
Kalniūnas (Zagurskis) Antanas
Kaminskas Jonas
Kostas Kanauka
Kantauskas Viktoras
Karalius Vincas
Karnauskas Henrikas
Karosas Juozas
Lietuvių aviacinė veikla užsienyje
3 -oji eskadrilė. Fotoalbumas
LVG C.VI Fotoalbumas
Lietuvos Aero Klubui 5-eri
Aviacijos mokykla 1919 m.
Iš aviacijos istorijos
Mokomoji eskadrilė
J.Garolis. Atsiminimai 1 dalis
J.Garolis. Atsiminimai 2 dalis
J.Garolis. Atsiminimai 3 dalis
J.Šabanavičius. Prisiminimai
Lietuvos Aviacijos Muziejus
LAK lakūnų prisiminimai
Tautinė eskadrilė
Tautinė eskadrilė
Plieno Sparnai Nr.10 (2013m.)
Plieno Sparnai Nr.11 (2018m.)
Fotografas Vincas Žukauskas
Felikso Vaitkaus genealogija
Urbėtis Petras
Urbonas Antanas
ANBO-III
Lituanica II. Modelių fotoalbumai
Modelių fotoalbumai
Pavasaris Karo aerodrome
Antaną Gustaitį prisimena...
Pabėgimas iš Stalag Luft III
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Antaną Gustaitį prisimena...
Juozas Rapšys
Pabėgimas iš Stalag Luft III. Sunaikinimas
Gloster "Gladiator". Fotoalbumas
Gen. štabo plk. Juozas Rapšys
Dewoitine D.501L
Dewoitine D.501L
Paul Arrachart
Aleksandrs Argalis
Jurgis Draugelis
Viktors Eglitis
Fuksa
D.H.89M Dragon "Rapide"
D.H.89M Dragon "Rapide". Fotoalbumas
Karpus Petras
Kasmauskas Jurgis
Kasperas (Kasperavičius) Juozas
Kasperavičius Povilas
Kaušinis Klemensas
Kavaliauskas Petras
Percival Q6
Percival Q6. Fotoalbumas
Kaveckas Aleksas (Aleksandras)
Kazokaitis Jonas
Kebliūnas (Keblinskas) Antanas
Kijauskas Albinas
Kilna Kazys
Leonas Kinaitis
Klimavičius Vladas
Klupšas Vincas
Zigmantas Knystautas
Kolakauskas Emilius
Kongelis Vaclovas
Aleksandras Kostkus (Kostkevičius)
Kudarauskas Juozas
Kovas (Kopukovas) Jurgis
Kraucevičius Eugenijus
Juozas Kraucevičius.
Stasys Ksaveras Krosniūnas (Krasnickas)
Krūminas Visvaldas Karolis
Kučinskas Balys
Lietuvos karo aviacijos dirbtuvės 1919-1940 m. I dalis
Karo Aviacijos Dirbtuvės
Andre Lucien Girier
de Goys
Jonas Dovydaitis
Vladas Murmulaitis
Česlovas Kudokas
Kulakauskas Povilas
Kulbis Jokūbas
Erich Kuligowski
Av. ltn. Juozas Kumpis
Kumpis Stasys
Kuncaitis Antanas
Kutka Antanas
Bronius Kuzma (Kuzmickas)
Kvedaravičius Jonas
Kvietinskas Pranas Juozas
Kasperaitis Artūras
Keblaitis Antanas
Liakšas Kostas
Lapienis Petras
Jonas Martynas Laurinaitis
Lechneris Hermanas
Leonas Lendraitis
Leonaitis (Leončikas) Mikas (Mykolas)
Leščiukaitis Juozas
Ličkus Petras
Liorentas Antanas
Jonas Liorentas
Lisauskas Kazys
Lišauskas Vladas
Lytas (Litas) Povilas
Liūtas Juozas
Juozas Liutkus
Lukoševičius Jonas
Luža (Lūža) Stasys
Lešinskas (Lešinskis) Vincas
Eduardas Kazys Lisauskas
Mačiokas Mykolas (Mikas)
Mačiokas Vincas
Mačiukas Jonas
Mačkus Erikas (Erichas)
Maila Kazys
Makulavičius Aleksandras
Malinauskas Vladas
Albertas Švarplaitis
Mariūnas (Mejeris) Aleksas
Karo Aviacijos Dirbtuvės
Karo Aviacijos Dirbtuvės
Av. vrš. Borisas Kraucevičius
Av. ltn. Kazys Maila
Av. ltn. Bronius Šabonas
Aviacijos dalies autotechnika
Gloster "Gladiator" Mk.I
Dewoitine D.372 ir D.501 L
Av. ltn. Vytautas Rauba
Iš atsiminimų
Av. ltn. Pranas Stelmokas
Av. ltn. Juozas Kumpis
Aleksoto kalno istorija
Tadas Šakmanas
Kazys Šimkus
Vladas Šlikas
Jonas Špokevičius
Vedeika Petras
Liudas Zibavičius (Žibas)
Karlis Veikins
Eduards Veinbergs
Alois Vicherek
Juozas Šarauskas
Žukas Vaclovas
Zenonas Vegelevičius
Antanas Smetona
Av. kpt. Jonas Nastaras
Av. vyr. psk. Vytautas Sargautas
Av. vyr. psk. Vladas Ačas
Av. vyr. psk. Jonas Stankūnas
Av. kpt. Antanas Kuncaitis
Junkers F.13
Junkers F-13 „Annelise"
Junkers F.13 "Annelise"
Lak. mok. Meškėnas Leonas
Av. ltn. Mačkus Erikas
Junkers F.13 "Annelise"
Juozas Nausėda
Karl Navratil
Pelletier d'Oisy
Alfonsas Pupelis
Eugenijus Raubickas
Rignol
Alekna Leonas
Juozas Seliokas
Aviatorių memorialas
Iš Karo lakūnų prisiminimų....
ANBO-41 modelis
Kpt. K.Rimas prisimena...
S.Baipšys apie K.Rimą
Pirmoji oro kelionė Lietuvoje
LAK technika. Lėktuvai
LAK lėktuvai. ANBO-II
ANBO-VII
Letov Š-18
Edmundas Jasiūnas
Vytautas Peseckas
Nusipelnę Lietuvos aviacijai
„Lituanikos“ katastrofos priežasčių analizė
Vladas Kensgaila
Albinas Tindžiulis
Gytis Ramoška
A. Griškevičiaus muziejus
S.Baipšio prisiminimų knyga
Stanislovo Girskio (Stasio Girėno) giminės
Oro traukinys
Lithuanian Aero Club in 1927-1940
Malūnsparnis AVRO CIERVA C.30 A
Pirmieji šuoliai su parašiutu Lietuvoje
Turkų Pašų pabėgimas
Karo aviacija iki Didžiojo Karo
Iš Šaulių sąjungos aviacijos gyvenimo...
A.Slapšio atvirukų rinkinys
Parašiutai Karo Aviacijoje
Pabėgimas pas priešą
Leonardas Peseckas
Pirmieji aerostatai Vilniuje
J.Dobkevičiaus žūtis
J.Dobkevičių prisimena...
Cepelinai Lietuvoje
Lietuviškos filatelijos retenybės
Feliksas Vaitkus
Giovanni Teucci
Albinas Tindžiulis
Viktoras Zizas
Dariaus ir Girėno tėviškės. Memorialai. Paminklai.
A.Gustaitis Nidoje
Aleksandras Kostkus prisimena...
Juozas Vaičeliūnas prisimena....
Su Albatrosu už fronto
Waldemar Rezmer
A.Gamziukas G.Ramoška. Lietuvos karinė aviacija 1919-1940
Letov Š-20
Lietuvos karo aviacijos lakūnų ir žvalgų rengimas 1919-1932 m.
Plieno Sparnai Nr.1 (1992m.)
Plieno Sparnai Nr.2 (1994m.)
Plieno Sparnai Nr.3 (1995m.)
Plieno Sparnai Nr.4 (1997m.)
Plieno Sparnai Nr.5 (1998m.)
Plieno Sparnai Nr.6 (2001m.)
Plieno Sparnai Nr.7 (2002m.)
Plieno Sparnai Nr.8 (2006m.)
Plieno Sparnai Nr.9 (2009m.)
Kas nužudė mūsų didvyrius?
Marijonas Želnys
Stasys Girėnas
Aviacija ir Menas
ANBO-I
Lietuvos Kariuomenė 1918-1940
Su ANBO aplink Europą
ANBO-IV
ANBO-IV
ANBO-I
Aviacinė ginkluotė
Aviacinė ginkluotė
Kazio Smetonos kapas
Av. vyr. ltn. Antanas Vedeika
LAK lakūnas Juodis Vaclovas
Lak. mok. Kazys Smetona
Bleriot memorialas Doveryje
Aleknavičius Alfonsas
Lankytinos vietos Lietuvoje
Kar.asp.inž. Klygis Alfonsas
Paminklas Soldino girioje
Av. j.psk. Albinas Palskys
Ltn. Antanas Rinbutas - Oželis
Paminklai Dariui ir Girėnui. Fotoalbumas
Edmundui Jasiūnui atminti
Puntukas. Fotoalbumas
LVG C.VI
AKTAS dėl Lituanicos žuvimo priežasčių
Alfonsas Strazdonis (Drazdauskas)
Paminklui Soldine - 60
LVG C.VI
Steponas Darius
KONTAKTAI
REGISTRACIJA
Viktoras Ašmenskas
Algirdas Jakimavičius
Letov Š.20L
Letov Š.20L
Letov Š.20L
Letov Š.20L
Puntukas
Gaižiūnų poligone
Valdemars Jakubovs
Janis Reinholds Maisinš
Lak. mok. Sruogis Vladas
Internuotas Me. 109
Internuotas PZL-46 Sum
Av. inž. Adolfas Abraomas Bliumentalis
Stasys Girėnas
Viktorui Ašmenskui - 95
Av. j. ltn. Jonas Vidūnas
Av. j. psk. Juozas Vilkaitis
Kazimieras Maskoliūnas
Janis Mellups
Algirdas Gamziukas „Aviacija Lietuvoje 1919-1940“
Kazys Mintautas (Blusis)
Nekrologas Antanui Kairaičiui
Av. j. psk. Juozo Vilkaičio kapas
SPARNUOTIEJI METAI
Vilis Munters
Stasys Murza
Juozas Astikas
Jiri Nekvasil
Stasys Pundzevičius
Gregorius Radveinis (Heidrikis)
Kurt Ebbe Rosgaard
Karlis Skribo
Arvids Skurbe
Albinas Tindžiulis
Lakūnų įamžinimas Puntuke
Vlado Murmulaičio prisiminimai
Gintautui Kačergiui atminti
Motosklandytuvas VK-4 „Žuvėdra“
Svetainės turinys
LAK lakūnas Kvietkauskas Pranas
Vyr.ltn.inž. Jurgis Dobkevičius
Edvardas Mažeikis
Peteris Vagrods
ANBO-IV fotoalbumas
Psk. Tamošaitis Pranas
ANBO-41 fotoalbumas
Lėktuvas su žemėlapiais negrįžo...
J.Dobkevičiaus memorialinis akmuo
16-oji Karo aviacijos šventė
„LITUANIKOS“ katastrofos priežastys, prielaidos, versijos
„LITUANIKOS“ pašovimo versija
Konkursinis straipsnis Nr.3
Konkursinis straipsnis Nr.4
Paulius ir Sakalas
Antaną Gustaitį prisimena...
Lituanica. Modelių fotoalbumai
Juozas Šlivinskas
Išsigelbėję parašiutais 1929-1940 metais
Algirdas Gamziukas
Lietuvos kariuomenės šarvuočiai
Iš aviacijos istorijos...
Aviacijos uždaviniai
Aviacija Palangoje
Nuotykiai padangėje
Gediminas Karpavičius. FILOP
S.Dariaus lėktuvai
Fokker D.VII
Fokker D.VII fotoalbumas
Fokker D.VII
Fokker D.VII
Fokker D.VII dažymas
Fokker D.VII brėžiniai
Po-2
P.Žadeikos variklis
Mūsų aviacija Nepriklausomybės kare
ANBO IV ir jo kelionė po Pabaltijo valstybes
Mūsų karo lakūnai pas savo draugus latvius
Dirižabliai Lietuvoje
Petras Motiekaitis ir jo modeliai
P.Motiekaitis MOTI-1
P.Motiekaitis MOTI-2
Petras Motiekaitis
Av. ltn. Kazys Zakšauskas
Vrš. Jonas Kačiušis
Av. vyr. psk. Mikas Mažonas
Av. vyr. ltn. Jonas Tumelis
Av. jaun. inž. Vacetas Eduardas
Lak. Kaputauskas Aleksandras
Ištrauka iš kpt. Simo Stanaičio atsiminimų
Petras Motiekaitis
Markūnas (Morkūnas) Balys
Markūnas Petras
Markus (Markevičius) Kazys
Klemensas Martinkus
Martusas Juozas
Masaitis Aleksas
Bronius Masiokas
Masys Petras
Masiulis Antanas
Matulaitis Juozas
Matulionis Pranas
Maželis Balys
Zenonas Mažonas
Merfeldas Adolfas
Michura Jokūbas
Česlovas Meškauskas
Meškelis Benjaminas
Jonas Mikėnas
Karo aviacijos viršininkai
Kazimieras Mikolajūnas
Vitalis Milevičius
Milius Stasys
Genrikas (Henrikas) Vytautas Miltakis
Miniotas Kazys
Mintautas (Blusis) Kazys
Adolfas Mitalas
Simonas Mockūnas
Albinas Molis
Vladas Morkus
Antanas Motuzas
Kazys Musteikis
Petronis Petras
Pundzevičius Stasys
LAK STEIGIMAS
Bronius Kazys Balutis
Jonas Jurgis Bulota
Bronius Blavieščiūnas
Jonas Dobkevičius
J.J.Romanas (Ramanauskas)
Jonas Vailokaitis
Narakas Juozas
Jonas Vileišis
Silvestras Žukauskas
Julius Čaplikas
Kipras Petrauskas
M.Kalmantas (Kalmantavičius)
Vladas Nagius-Nagevičius
Povilas Nakrošis
Karo lakūnui Vytautui Čemarkai atminti
Zigmas Žemaitis
Jonas Nastaras
Naujokas Andrius
Naujokas Antanas
Nausėda Juozas
Navaitis (Navickas) Antanas
Norkus Bronius
Numgaudas Vaclovas
Okulič-Kazarinas (Okulič-Kozarinas) Rapolas
Oksas Leonas
Olsufjevas Aleksejus
Oškinis Bronius
Lithuanian aviation 1919-1940
Simonas Stanaitis
Simas Stanaitis „Likimo vingiai“
Orville Wright
Julius Indrišiūnas
Povilas Žadeikis
2-oji eskadrilė
3-oji eskadrilė
4-oji eskadrilė
5-oji eskadrilė
6-oji eskadrilė
7-oji eskadrilė
8-toji eskadrilė
Balys Karvelis
Pranas Požerskis
Vytautas Peseckas
N. Dariūtė A. Gamziukas G. Ramoška „Darius ir Girėnas. Dokumentai“
Algirdas Gamziukas „Antanas Norėjo Būti Ore“
S. Lukšys R. Mintautas J. Monkevičius „Palūžę sparnai“
R. Naužemys - Vytautas Peseckas
Remigijus Naužemys
Jonas Mikėnas „Gyvenimo skrydis“
LAK Konstruktoriai
Designer of airplanes A.Gustaitis
Pyragius Jonas
Jonas Pyragius „Kovosiu kol gyvas“
Zigmas Kondratas „Pirmasis Lietuvių skridimas per Atlantą“
Avro 626
Vaclovas Tomkevičius
Antanas Paknys
Alfredas Gysas
Gabrielius Miliūnas
Zigmas Rimša
Vincas Šalaviejus
Zdislovas Koronkevičius
Vytautas Mačiulaitis
Juozas Čepaitis
Karo aviacijos mokyklos ženklas
Aviacijos dalies trafaretas
Juozas Aidas
Juozas Aidas
Vokiečiai Lietuvos Karo Aviacijoje
Otto Rahnas
Richardas Kemeris
Rudolfas Frendepolis
Veinšeinkas Albertas
Švezigas Adolfas
Haris Rotteris
Konstantinas Fugalevičius ir jo šeima.
DFW C. V
Aviamodeliavimas Lietuvoje tarpukariu
Cierva Avro C-30A
Davetas Dulaitis
Friedrichshafen G. III a
Rumpler C.I
Klemm KL-35b
Albumas "Sparnuota Lietuva" 1938 m.
Paliulionis Bronius
Paberžis Stasys
Palėjus Jonas
Paransevičius Jonas
Parojus (Paršelis) Vladas
Pečiukaitis Juozas
Pečkaitis Jonas
Leonas Perednius
Pereira Joseph Esebuis
Petkūnas Vladas
Palubinskas Matas
Peseckas Leonardas
Eugenijus Šalkauskas
Leonas Sliužinskas
Juozas Pranckevičius
Aleksandras Vasnevskis
Juozas Šabanavičius
Alb C lb
Albatros D III
DOBI-I
DOBI-II
DOBI-III
Jurgis Dobkevičius
Aviacija kovoje su tankais II PK metu
Ansaldo A.120 fotoalbumas
FIAT C.R.20
Albatros J II
Grandiozinis pirkinys
Alfonsas Pranskėtis
Jurgis Dobkevičius
Leonardas Peseckas „Karo lakūno pasakojimai“
Jonas Voronavičius „Nutrūkę skrydžiai“
Gražina Sviderskytė
G.Sviderskytė „Uragano kapitonas“
G.Sviderskytė „Uragano kapitonas“
Leonardas Peseckas „Karo lakūno pasakojimai“
L.Peseckas "A Struggle with Death"
Stasio Girėno gimtinės muziejus
Antanavičius Povilas
Jurgis Dobkevičius
Antanas Navaitis „Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės“
Jurgis Dobkevičius
Paminklas S.Dariui ir S.Girėnui
Apie V.Juodžio žūtį
Svetainės simbolika
Jonas Voronavičius „Šiauliuose, prie Talkšos ežero“
Jonas Voronavičius „Žuvome dėl tėvynės“
Jonas Voronavičius „Lakūnas Tomas Zauka“
Aušra Jurevičiūtė „Aviacijos plk. ltn. Jonas Liorentas“
Dalė Naujalienė „Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą“
SKLANDYMAS LIETUVOJE 1950 - 1990 metais
Skrydis į Maskvą su Ansaldo A.120
Skrydis į Maskvą su Ansaldo A.120
Skrydis į Maskvą su Ansaldo A.120
Tomą Zauką palydėjus
Paminklas Dariui ir Girėnui
Paminklas Dariui ir Girėnui
Fokker D.VII
A.Gustaičio medalis
Gloster "Gladiator" Mk.I
Vokiečių lėktuvai 1914-1918 m.
Propelerių kyžiai
Aviamodeliavimas
Fokker D.VII
Senas padangių vyras pasakoja
ANBO-51 Fotoalbumas
ANBO-V Fotoalbumas
Aplankykime planetas
ANBO-VI Fotoalbumas
Lietuvos karo aviacijos „šnipas“
Ir pakilo Anbo šeštas
ANBO-VIII Fotoalbumas
ANBO-VI
Vytautas Rauba
Vytautas Rauba
Juozas Narakas prisimena...
Stasys Čekanauskas prisimena...
J.Pyragius apie okupaciją
Paskutinieji metai
Aušros Kariai
Antrosios "Lituanica" skrydis
Karo aviacijos eskadrilės
Karo aviacijos aerodromai
Slapti Karo aviacijos aerodromai
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Vsevolodo Šenbergo lėktuvas Š-1
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Paminklas Dariui ir Girėnui Ąžuolyne
Pirmasis S. Dariaus ir S. Girėno atsišaukimas
Stasio Girėno užrašų knygelė
Mes skrisime į Lietuvą!
Skrydis poezijoje
Dariaus ir Girėno mauzoliejaus kryžiai
Mauzoliejus Dariui ir Girėnui
Dariaus ir Girėno mauzoliejus
Mauzoliejaus detalių likimas
Pirmosios oro balionėlių varžybos
NIDOS SKLANDYMO MOKYKLA
Vytauto Didžiojo paveikslo kelionė
Dariaus ir Girėno lėktuvas „Lituanica“
Antanas Balsys
Išeiviai - Aviatoriai
Šaulių Sąjungos aviacija
VYČIO (VYTIES) AERO KLUBAS
ANBO-III
ANBO-41
ANBO-V
Focke-Wulf Fw 44J "Stieglitz"
Henschel Hs. 126 B-1
ANBO-VIII
ANBO-51
ANBO-VI
Bucker-133 C "Jungmeister"
AVRO 626 "Prefect"
De Havilland 89 M "Dragon Rapide"
Fiat CR.20
Ansaldo A.120
Ansaldo SVA-10
Martinside F-4 "Buzzard"
SSW D.IV
DFW C.V
Rumpler C.I
Halb. C.V
Halb. CL.IV
Halb. CL.II
ALBATROS J.II
ALBATROS D.V
ALBATROS D.III
Morane Saulnier M.S. 406L
ALBATROS C.XV
ALBATROS C.l
ALBATROS C.III
ALBATROS B.II
Friedrichshafen G.IIIa
Sopwith 1 ½ "Strutter"
Projektas DATOS
LVG C.V
LVG C.V
LVG C.VI
ANBO-III senoje spaudoje
Lakūnų vizitai į užsienį
Užsienio lėktuvų vizitai Lietuvoje
Petrikas Kazys
Petruškevičius Jonas
Petruškevičius Kazys
Petruškevičius Vytautas
Nidos sklandymo mokykla
Antanas Vytautas Plaušinaitis
Pliuškaitis Germanas
Pucevičius Izidorius
Puikūnas-Pupkys (Pupkis) Jonas
Puodžiūnas Petras
Putna Klemensas
Radvenis (Heidrikis) Grigorius
Pupelis Alfonsas
Pušneraitis Juozas
Radžiūnas (Radzišauskas) Juozas
Ralys Jonas
Ramutis (Ramanauskas) Petras
Vytautas Rauba
Rapšys Juozas
Reichertas Eduardas
Reimontas Viktoras
Rešeliauskas Henrikas
Kazys Rimas
Rimša Zigmas
Rinbutas (Oželis) Antanas
Juozas Rinkevičius
Rodzevičius Jonas
Rozenfeldas Gelmuntas
Ruigys Albinas
Ruseckas Vincas
Rutenbergas Isaakas
Revuckas Petras
Severinas Sabas
Sakalas (Sakalauskas) Viktoras
Saunders A. W.
Seklaitis (Sekleckas) Kostas
Seliokas Juozas
Gamziukas Algirdas
Nijolė Dariūtė-Maštarienė
Steponavičius Virginijus
Švedų naikintuvas Junkers K.47 Kaune 1929 m.
Supermarine "Southampton" Klaipėdoje
Junkers G.38 Kaune 1932 m.
Juozas Janušauskas (Joseph Ralph James)
Romualdas Senkus
Sereika Tomas
Sergautis Bronius
Bronius Sidaravičius
Sipavičius Aleksandras
Vladas Sirvydas
Skaržinskas Antanas
Skinkis Kostas
Skurauskas Petras
Slavėnas (Slavinskas) Vytautas
Smolenskas Kazys
Soldatenkovas Aleksandras
Soltanas Panteleomas
Stalauskas Antanas
Sribikė Jonas
Stančikas Juozas Klemensas
Stankevičius Adomas
Stankūnas Vytautas
Stasiūnas Juozas
Stelmokas Pranas
Steponaitis (Steponavičius) Domas
Strazdas Jonas
Strazdas Stasys
Strazdas Vytautas
Striupas Romualdas
Stukas Albinas
Svilas Balys
S. Darius ir S. Girėnas 1933-1983
S. Darius ir S. Girėnas transatlantinis skrydis
Šabonas Bronius
Šakelė Pranas Stasys
Šalkauskas (Šalkauskis) Eugenijus
Šalkauskas (Šalkauskis) Julius (Julijonas)
Šilingas Zigmas
Šimoliūnas Juozas
Šleinys Vincas
Šlėnys Kazys
Špokas (Špokevičius) Antanas
Šulcas Bronius
Šulcas Erichas
Fricas Šulcas ( Friedrich Schulz )
Šulga Juozas
Šeštokaitis (Šostakauskas) Stasys
Šiaučiūnas Juozas
Vytautas Dovydaitis „Sparnus jam davė Lietuva“
Eugenijus Raubickas „Ženklas ant munduro...“
KARYS (1950-1991)
Vytautas Dovydaitis
Nijolė Dariūtė-Maštarienė „Darius ir Girėnas“
Nijolė Dariūtė-Maštarienė „Darius ir Girėnas“
Juozas Vaičeliūnas „Tėvynės sargyboje“
Juozas Namikas „Europa iš oro“ I leid.
Vyr. ltn. Steponas Darius „Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės 1926-27 metams“
Ltn. Steponas Darius „Beisbolo žaidimas“
Thomas James Randolph
Tomsonas Eduardas
Trečiokas Juozas
Trečiokas Romualdas
Tribė Leopoldas
Trimakas Stasys
Stasys Tumas
Tuminas Stasys
Tumelis Jonas
Tupčiauskas (Tauras) Vytautas
J.Murausko fotografijų paroda
Urbšaitis Kazys
Urniežius (Urnėžius) Liudas
Ūsas Juozas
Užga Simas
Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą(nepabaigtas)
Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“
Parašiutas ir įspūdžiai iššokus
Aviacijos parko dirbtuvės
Skraidymų statistika 1919-1928
Jonas Pyragius „Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą“
Jonas Pyragius (red.) „Paukščių keliais“
Karo aviacijos puskarininkių mokykla
Vytautas Dovydaitis „Lemta buvo išlikti“
Klaidos „Lituanikos“ bibliografijoje
Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas
Lietuvos aviacija (1930-1940)
Karo aviacijos uniformos
Lietuvos karo aviacijos karininkai 1934 m. birželio 6-7 d. sukilime: tarp pilietinės savimonės ir kariškio statuso.
Antanina Liorentaitė
Lietuvoje 1919-1940 m. įvykusios aviakatastrofos ir jų metu žuvę asmenys
Paramos (2 proc. GMP) skyrimas
Uždavinys Stasys
Vadopalas (Vadapalas) Juozas
Vaičiulis Antanas
Vaidakavičius Kazys
Vaina Petras
Vaitekūnas Klemensas
Valeika Kazys
Valentukevičius Jonas
Valevičius Juozas
Valys (Valevičius) Jonas
Valteris Vytautas
Variakojis Povilas Andrius
Vasiliauskas Medardas
Vasilis-Vasiliauskas Konradas Brunonas
Vedeckas (Vedeckis) Leonas
Vedeika Antanas
Velbutas Liudas (Liudvikas)
Lietuvos Aviacijos Pirmieji
Ir išskleidžiau sparnus...
II civilių lakūnų laida
Žemaičio garolėkis
Kovinis skridimas
PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Aukštuminis skridimas
Ignas Adamkavičius
Anučauskas Tadas
Asminaitis (Asminavičius) Petras
Bulvičius Albinas
Viktoras Ašmenskas „Lietuvos aero klubas 1927-1940 metais“
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GINKLAI
Puskarininkių lakūnų klasės I-oji laida
Lituanikos liekanos
Puskarininkių lakūnų klasės II-oji laida (rengiama)
Puskarininkių lakūnų klasės III-oji laida
Kapitonas Leonas Taunys - Kovas
Atsargos kapitonas Leonas Taunys
Leonas Taunys
Vidūnas Jonas
Vimeris Ernestas
Vileišis Juozas
Vylius Ignas
Virbickas Leonas
Puskarininkių lakūnų klasės IV-oji laida
Puskarininkių lakūnų klasės V-oji laida
Fokker D.VII
LAM metraštis "Plieno Sparnai"
Aviacijos istorijos metraštis "Plieno Sparnai"
LITHUANIAN AERO CLUB OF AMERICA
LITHUANIAN NATIONAL AERO CLUB
KETVIRTASIS LIETUVIŲ AERO KLUBAS ČIKAGOJE
DARIAUS-GIRĖNO AERO KLUBAS BRUKLINE
AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBAS
E. Rozenbergas „Aviomodeliai“
Volbekas Kostas
Windsor Hiomas H.
Zakis Edvardas (Eduardas)
Zakšauskas Kazys
Zaliauskas Zigmas (Zigmantas) Kęstutis
Jonas Zauka
Žaltauskas Povilas
Žemkalnis (Landsbergis) Leonas
Zlotoravičius Vaclovas (Večeslovas)
Žygas Adolfas
Živatauskas Viktoras
Žukauskas Eduardas Henrikas
Mano "Lituanica"
PRISIMINIMAI IŠ KARO AVIACIJOS
Fokker D.VII
KARO AVIACIJOS UNIFORMOS, ŽENKLAI
Bronius Vaivada „Aeronautinė meteorologija“
Jonas Mikėnas „Aviacijos varikliai“
Kita aviacija. Įvairenybės. Iš istorijos ir t.t.
Lietuvos Kariuomenė 1918-1940 m.
Juozas Dambrava
Albinas Eidukonis
Kazys Butkus
ŠAULIŲ AVIACIJOS KŪRIMASIS LIETUVOJE
Ar „Lituanica“ tikrai buvo pašauta?
Ar „Lituanica“ tikrai buvo pašauta?
Stepono Dariaus giminės
Karo Aviacijos mokykla
Jonas Pyragius. Karo aviacijos mokykla.
Parašiutas "SALVATOR D"
Povilas Brunius
1929 M. PUSKARININKIŲ - LAKŪNŲ LAIDA
Viktoras Reimontas „Bombų mėtymas“
Viktoras Reimontas „Avigacijos vadovėlis I dalis“
Antanas Mačiuika „Būsimasis karas ir aviacija“
Vladas Morkus „Aerodromų parinkimas“
Kazys Papečkys „Du vardai granite“
Algirdas Tautyla „Lituanica“
Kairaičio Antano skraidymo knygelė
„Lėktuvų pavojaus įspėjimo taisyklės: Av-4“
„Artilerijos ir aviacijos bendradarbiavimo statutas: A-56“
Pirmasis lėktuvas
Sopwith 1 ½ "Strutter" Fotoalbumas
Lituanicos katastrofa dėl pašovimo
Paulius Šaltenis Lietuvoje
Friedrichshafen G.IIIa fotoalbumas
BRIG. GEN. ANTANO GUSTAIČIO LIKIMAS
LIETUVOS KARO AVIACIJOS LIKVIDACIJA
Martinsyde F-4 "Buzzard"
A.GUSTAIČIO PASIŪLYMAI
Kazys Klimas
Martinsyde F-4 "Buzzard"
Virtuali paroda SVA-10 tarnyba Lietuvos karo aviacijoje
AV. MJR. J.PYRAGIAUS LAIŠKŲ FRAGMENTAI
J.PYRAGIUS FOTOGRAFIJOSE
KARIUOMENĖS SPORTO ŠVENTĖS
AUTOMOBILIU PER EUROPĄ
Dalyvis Nr.1 "Lituanica"
Dalyvis Nr.2 "ANBO-IV"
D.H.89M Dragon "Rapide"
Dalyvis Nr.3 Bro-5 "Rūta"
Dalyvis Nr.4 Bro-9 "Žiogas"
Lakūnų palaidojimo vietos
Leonas Miliūnas
Krepšinio pradininkas Lietuvoje Steponas Darius
Dalyvis Nr.5 Su-26M
Dalyvis Nr.6 Lituanica
Dalyvis Nr.7 Fokker D.VII
Dalyvis Nr.8 Lituanica II
Dalyvis Nr.9 Gloster Gladiator
Angliškos radijo stotys Lietuvos karo aviacijoje
„Lituanikos“ aeronautinis dienynas, kurio nebuvo
Edmundas Jasiūnas, The second transatlantic flight of Lithuanian-Americans
Šviesinis taikytuvas. Av-56
Aviacijos naikintuvų statutas. AV-55
Artilerijos šaudymas su lėktuvu. A-10
LIETUVOS SKLANDYMO ISTORIJOS SANTRAUKA
Sklandytuvas LAK-11 „Nida“
Fokker D.VII Nr.37
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Pakilimas
Zigmas Kondratas
Antanas Kalvaitis
Atrastas dr. A.Kalvaičio kapas
Aviacijos puskarininkių - lakūnų ir mechanikų mokyklos statutas ir įstojimo sąlygos
Leonas Kinaitis - KAIP AŠ MOKIAUSI SKRAIDYTI
Dim. plk. ltn. Antano Navaičio archyvas
Karo aviacijos mokyklos absolventai I laida 1919 m.
Vytautas Lesčius. Karo aviacijos kūrimas ir Karo aviacijos mokykla.
Karo aviacijos mokyklą prisimenant (1919 metai)
Kaimo konstruktorius P.Motiekaitis
J. Mikėno atsiminimai apie skrydį aplink Europą
Karo aviacijos mokykla. 1919 metai
„Mirties“ spinduliai
V.Posto skrydis aplink Žemę 1933 m.
Mūsų įžymiausias sportininkas
Lankomumo analizė
P.Motiekaitis "Greitis"
P.Motiekaitis "Kova su G.Pelegiu"
P.Motiekaitis "Manaitai-2"
P.Motiekaitis "Rekordai"
P.Motiekaitis "Rekordinis hidrolėktuvas Vida-2"
Virtuali paroda „Kauno aerodromui 100 metų“
Virtuali paroda "Lituanica II Skrydžiui - 80" II dalis.
Brig. gen. inž. Antano Gustaičio baudžiamoji byla
Byla Nr. 1966
Brig. gen. inž. Antano Gustaičio reabilitacija
Virtuali paroda "Dirižablio angarui Kaune - 100"
Dariaus ir Girėno archyvas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
Tarpukario Lietuvos sklandytuvai
Sklandytuvas BrO-5 „Rūta-II“
Z.Rimšos motosklandytuvas LY-KEVA
A.Paknio ir A.Gyso P- 4 "PAGY-II" - "Termikas"
B.Karvelio BK-1 „Vanagas“
Sklandytuvas EL-2 -„Šedy vlk“ - „Šilkasparnis“
Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 m.
22,5 val. ore be motoro
2500 metrų sklandytuvu viršum Kauno
26 valandos virš kopų
Sklandytuvas BK-2
Trumpa Nidos sklandymo mokyklos istorija
V.Rudzinskas - Paruošta! Ištempk! Leisk!
A.Paknys. 1937 metų Nidos sklandymo mokyklos ataskaita
V.Ašmenskas. Lietuvos sklandymo užuomazga ir raida
A.Mikutis. Karo lakūnai Nidos sklandymo mokykloje 1938 metais
V.Šalaviejus „Aitvaras“
Mokomasis sklandytuvas „Varna“ („Wrona-bis“)
Mokomasis-lavinimosi sklandytuvas „Pempė“ („Czajka-bis“)
Lavinimosi sklandytuvas WWS-1 „Salamandra“
AVIACINĖS SPORTO VARŽYBOS. ŠVENTĖS
LAK LAKŪNŲ IR SKLANDYTOJŲ UNIFORMOS IR ATRIBUTIKA
SPAUDA. PROPAGANDA. LOTERIJOS
LAK SUNAIKINIMAS
„LITUANIKOS“ SKRYDIS. Paskutinės minutės
B.Oškinis ir J.Pyragius Amerikoje
B. Oškinio BrO-5 Naujoji "Rūta"
J.Garalevičiaus ir A.Kulvinskio sklandytuvas
Sklandytuvų statyba
Motorizuoti sklandytuvai
J.Steikūnas - Skrydis su Žaibu rūke
J.Steikūno skrydis į Vilnių „Biržiečiu“
J.Steikūnas skraidina sklandytuvus Aukštagirin
Aukštagiris – sakalų lizdas
Atsiminimai iš Aukštagirio mokyklos
Latvis A.Vilks atsklendė į Kauną
AUKŠTAGIRIO SKLANDYMO MOKYKLA
Pirmas savarankiškas skridimas
Šilkasparnis
Vokiečių PRANEŠIMAS apie lėktuvo „Lituanica“ avariją
Apie pavojus negalvojome
Tarpukario sklandymo rekordai
Antanas Paknys ir jo sklandytuvai
Vytautas Pakarskas
Pas sklandymo pradininką. Apie Vitalį Milevičių
Posūkis su „Biržiečiu“
Pirmoji kregždė
Kruvina drama Aukštojoje Fredoje
Nekrologas aviacijos vyr. ltn. Juozui Liutkui
P. Enskaitis - KARO TARNYBA AVIACIJOJE
Laivas SS Stepas Darius
Lavinimosi sklandytuvas BRO-10 „Pūkas 3“
BrO-9 „Žiogas“
A.Kuzmicko M-1 („Mechanikas-1“)
A.Kuzmicko M-2 („Mechanikas-2“)
A.Kuzmickas. Jo sklandytuvai
Sklandytuvas KPI-3 „Gintaras“
„Gintaro“ sudužimas
Pirmasis termikas ir paskutinis „Pūko“ skridimas
J.Balčiūnas. Pirmasis sklandytuvų išvilktuvas
Sklandytuvas LAK-10 „Lietuva“
Sklandytuvas LAK-12 „Lietuva“
Sklandytuvai „Lietuva“: nuo BK-7 iki LAK-12
B.Oškinio BrO-11 1954m.
Sklandytuvas BrO-12
Sklandytuvas MAK-15
MAK-as be eleronų
Sklandytuvas KAI-12 „Primorec“ („Pajūrietis“)
Sklandytuvas KPI-5 „Genys“
Išvilktuvas „Herkulesas III“
B.Karvelio BK-6 „Neringa“
Sklandytuvas Mucha 100
Jonas Burnickas
Vincas Sidaravičius
Ignas Stasiulionis
K.Kizevičiaus skriejimo rekordas
Sklandytuvas Mucha standard
Teodoras Gaižauskas
Antanas Keizeris
Osvaldas Hausrotas
Herbertas (Erikas) Kalvaitis
Antanas Mickus
Vladas Miškinis
Juozas Pyragius
Steponas Sebastijonavičius
L-13 „Blanik“
Kostas Butavičius
Celiešius Julius
Leonardas Juozėnas
Juozas Kairys
Petras Kasperiūnas
Albinas Kurtinaitis
Klemensas Mankus
Juozas Nečionis
Leonardas Paplauskas
Aleksandras Morkevičius
Aleksas Žadeikis
Sklandytuvas Olympia 419
Kai ore vietos per mažai...
Kur apledėja sklandytuvai...
Sklandytuvai A-11 ir A-13
Zigmas Dailidė
Petras Drablys
Aleksas Guja
Pranas Ignatavičius
Mykolas Janavičius
Vladas Juzeliūnas
Kazys Juška
Vladas Knistautas
Pranas Kondratas
Pranas Mickus
Kleopas Petraitis
Mykolas Petronaitis
Aleksandras Salikas
Antanas Tėvelis
Dionyzas Umbrasas
Stasys Užkurys
Sklandytuvas A-15
Vladas Čiapas
Gediminas Janulevičius
Karališkasis trikampis
Povilas Janulionis
Anicetas Juknys
Leonas Juodikis
Petras Lasauskas
Kostas Matulaitis
Adomas Ribokas
Stasys Riškas
Romas Satkauskas
Antanas Spulginas
Aleksas Svetikas
Kazimieras Šulskus
Sklandytuvas BRO-11M „Zylė“
Kazimieras Dagilis
Vaclovas Girdauskas Girdėnas
Romualdas Kudokas
Vincas Lauruška
Vincas Leleika
Bronius Leščius
Zenonas Mockaitis
Vitoldas Narkevičius
Jonas Pareigis
Juozas Ragulis
Benediktas Rinkevičius
Bronius Sadeckas
Vincas Sendžikas
Kęstutis Vaicekauskas
Bronius Vasliauskas
Stasys Žeiba
Jonas Žerolis
Bronius Čepas
Kodėl sklandytuvas skrenda
PAŽINKIME TERMIKUS
Vėjas. Sklandytojui draugas ar priešas?
Sklandytuvas SZD-30 „Pirat“
Nenuorama „Piratas“
Nulinis faktorius. Arba naktinis „sklandymas“
Sklandytuvas SZD-32A „Foka-5“
Sklandytuvas „Kobra-15“
Su „Kobra“ į 9520 m aukštį
Molio Motiejus
Okliuzijos katile
Okliuzijos katile 2
Sklandytuvas BK-7 „Lietuva“
Sklandytuvai LAK-9 ir LAK-9M „Lietuva“
Keturi rekordai per vieną dieną
Lakūnai bandytojai iš ESAG
Bandytojų šiokiadieniai
Dvivietis sklandytuvas LAK-2R
Antanas Rukas
Sklandytuvas SZD-41A „Jantar standard“
Sklandytuvai „Jantar standard-2“ ir „Jantar standard-3“
B.Oškinio treniruoklis
Negimęs sklandytuvas (BrO-14)
BrO-16 „Pempė“
BARTNINKŲ TRAGEDIJA
Mokomasis sklandytuvas BrO-21 „Vyturys“
BrO-23KR „Garnys“
B.Oškinio sklandytuvai. Nuo T-1 (Technikas-1) iki BrO-18 „Boružė“
Broniaus Oškinio 70-metis
Sklandymo žavesys
Kontrolinė aikštelė
Sklandytuvo KPI-4 istorija
LAK-14 „Strazdas“
Sklandytuvas JR-1
Konkurso mokomajam sklandytuvui sukurti rezultatai
R.Bėkštos RB-11
Algirdo Kovaliūno „Žvirblis“
Sklandytuvai Lietuvoje sovietmečio laikotarpiu
Juozapas Krivickas - Joe Krivis
Stepono Dariaus giminės.
Stepono Dariaus giminės.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis