Lapienis Petras
Karo lakūnas. Aviacijos majoras.
1901 – 1984


1901 08 23 Antazavės dvare, Dusetų vls., Zarasų aps. gimė Lapienis Petras. Baigė Kauno „Pavasario“ d-jos g-ją. Išklausė LU Teisių f-to Teisių skyriaus kursą.

1921 10 17 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas kavalerijos leitenanto laipsnis, paskirtas 1 husarų pulko 3 eskadrono jaun. karininku.

1924 02 01 – mokomojo eskadrono jaun. karininku.

1925 07 15 baigė prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Fizinio lavinimo centro kursus (II laida).

1926 02 10 paskirtas 3 eskadrono būrio vadu, 06 24-pulko sporto instruktoriumi.

1927 08 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1927 10 27 paskirtas į kulkosvaidžių eskadroną būrio vadu.

1928 01 18 perkeltas į Karo aviaciją.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida).

1930 04 13 – ugniagesių komandų viršininkų kursus.

1930 05 03 paskirtas aviacijos ugniagesių komandos v-ko padėjėju.

1930 11 23 pakeltas į kapitonus.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1932 10 21 paskirtas Karo aviacijos adjutantu.

1934 06 25 – į 6 eskadrilę.

1936 02 - 2 eskadrilės vado pavaduotoju.

1938 04 11 paskirtas eiti 8 eskadrilės vado pareigas.

1938 06 13 pakeltas į aviacijos majorus, patvirtintas Karo aviacijos artimosios žvalgybos 8 eskadrilės vadu.

Iki 1940 06 15 Petras Lapienis Karo aviacijoje skraidė 579 val.

1940 10 26 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paliktas Karo aviacijai likviduoti.

1940 12 20 iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1944 02 05 tarnavo Vietinėje rinktinėje.

1945 01 11 antrosios sovietinės okupacijos metu suimtas, kalintas Tauragėje, Šilutėje.

1947 02 25 Aukščiausiojo teismo nuteistas 6 metams lagerio ir 3 metams tremties. Išvežtas į lagerį Vorkutoje, vėliau – į Uchtižemlagą Komijoje. Šeima 1945 08 ištremta į Tukačiovą, Jusvos r., Permės sr.

Nuo 1951 02 28 tremtyje Tukačiove, Jusvos r., Permės sr.

1958 06 24 paleistas, grįžo į Lietuvą, gyveno Padustėlyje, Zarasų r., Molėtuose, Giedraičiuose, Pikeliškėse, Vilniaus r., dirbo pagalbiniu darbininku statybose.

1984 12 12 mirė, palaidotas Riešės kapinėse, Vilniaus r.

Žmona – Aldona Verešilkaitė (1910–1992), sūnūs – Donatas Petras (1936), Saulius Algirdas (1939), Laimutis Kleopas (1945).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1936),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis