Antanas Kalvaitis
1895 -1991Antanas Kalvaitis gimė 1895 m. liepos 3 d. Rietave. Jo tėvas buvo vargonininkas, į Rietavą atvykęs iš Pajevonio.
Dvylikametis A. Kalvaitis 1907 metais išvyko į Italiją, kur San Remo ir Florencijoje mokėsi muzikos. Besimokydamas skambino pianinu įvairiuose Italijos ir Ispanijos orkestruose.
Aukštesnįjį mokslą ėjo Friburge (Šveicarija) ir Barselonoje. Ekonomiką studijavo Komercijos institute Barselonoje ir teisę De Paul universitete Čikagoje (JAV), apgindamas tarptautinės teisės doktoratą. Baigęs komercijos mokslus grįžo į Lietuvą ir dirbo Kauno miesto savivaldybėje vyr. buhalteriu. Vėliau perėjo į diplomatinę tarnybą.
1926-1928 metais buvo Lietuvos konsulas Karaliaučiuje, nuo 1928 m. vasario 1 d. iki 1936 m. lapkričio 1 d. – konsulas Čikagoje.
Čia 1932-1933 metais buvo vienas iš Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio į Lietuvą organizatorių ir rėmėjų.
1936-1938 metais dirbo užsienio reikalų ministerijoje Kaune ir konsulate Tilžėje,
1939-1940 metais – generalinis konsulas Klaipėdoje. Bendradarbiavo „Naujoje Romuvoje“ ir kituose leidiniuose.
1944 metais pasitraukė į Austriją, po Vokietijos kapituliacijos persikėlė į Miuncheną, čia 1945-1949 metais buvo apygardos pirmininkas. Be to buvo IRO ryšininkas Vokietijoje, rūpinosi tremtinių reikalais.
1949 metais vėl atvyko į Čikagą, dalyvavo korporacijos „Neo Lithuania“ veikloje.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje garbės narys, Lietuvos Aero Klubo garbės narys.
Nuo 1949 metų vargonininkavo Švč. Mergelės Marijos Gimimo lietuvių parapijos bažnyčioje ir kitose lietuvių bažnyčiose Čikagoje. Mirė 1991 m. rugpjūčio 4 d. Čikagoje.


Už biografinius duomenis dėkingi Ernestui Lukoševičiui
Foto iš S. Budrio foto archyvo


ATRASTAS DR. A.KALVAIČIO KAPAS

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis