Maželis BalysOro žvalgas.
1904 - ?


1904 12 05 Grybelių k., Utenos vls. ir aps. gimė Maželis Balys.

1921 baigęs Utenos g-jos 4 klases.

1921 11 04 įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 07-19 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos v-bą.

1924 06 25 baigė Aviacijos teorijos kursus, paskirtas 3 oro eskadrilės Zokniuose, prie Šiaulių, jaun. karininku – oro žvalgu.

1925 02 21 dėl sveikatos perkeltas į Geležinkelių batalioną 2 kuopos būrio vadu, vėliau mokomosios kuopos būrio vadu.

1926 05 27 – į Technikos pulką geležinkelių kuopos jaun. karininku.

1927 09 01 – į Ryšių batalioną 2 telegrafo-telefono kuopos jaun. karininku.

1928 02 17 – į 8 pėst. pulką ryšių kuopos jaun. karininku.

1928 02 16 pakeltas į pėst. vyr. leitenantus.

1928 03 19 paskirtas LŠS Raseinių rinktinės vadu.

1930 10 01 – Tauragės šaulių rinktinės vadu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1935 05 15 paskirtas į geležinkelių kuopos eksploatacijos būrį.

1935 08 01 – į 2 inžinerijos batalioną ūkio būrio vadu.

1938 02 10 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Žmona – Ona Tolstojutė (1911).


Apdovanotas:
Šaulių žvaigždės ordinu (1933),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu,
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1934).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis