Navaitis (Navickas) AntanasKaro lakūnas. Aviacijos dim. pulkininkas leitenantas.
1913-2013


1913 06 01 Cibiliekų k., Ūdrijos vls., Alytaus aps. gimė Navaitis (Navickas) Antanas.

1933 baigė Alytaus g-ją.

1933 09 18 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 4 art. pulką mokomosios baterijos būrio vadu.

1936 09 16 perkeltas į Karo aviaciją.

1937 12 31 baigus Aviacijos m-lą suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 3 bombonešių grupės 4 eskadrilę Zokniuose, prie Šiaulių.

1938 02 16 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1939 baigė pusmetinius karininkų fizinio lavinimo instruktorių kursus.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki 1940 06 15 A.Navaitis Karo aviacijoje skraidė 248 val. 30 min.

1940 07 11 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas 3 bombonešių grupės žinių karininku.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviacijos eskadrilės jaun. lakūnu žvalgu.

1941 06 16 suimtas, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1941 09 05 Norilske NKVD Operatyvinis skyrius išdavė orderį areštui ir kratai.

1942 09 05 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 6 metams.

1947 06 16 iš lagerio paleistas, grįžo į Lietuvą be teisės gyventi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. LSSR AT laikinai leidus apsigyventi Vilniuje

1948 02 01 įsidarbino VPI bendrabučio komendantu.

Nuo 1949 aktyviai dalyvavo Lietuvos sportiniame gyvenime.

1949 - 1964 krepšinio teisėjas.

1950 - 1960 Vilniaus m. krepšinio federacijos sekretorius.

1960 12 22 - 1973 06 01 dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje šaltkalviu, brigadininku, meistru, vyr. dispečeriu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, buvo LAKS Vilniaus skyriaus pirmininkas, ilgalaikis LAKS centro valdybos narys, reiškiasi spaudoje.

1991 03 09 suteiktas dim. majoro laipsnis.

1997 02 10 pakeltas į dim. plk. leitenantus.

2013 03 06
mirė, palaidotas Rokantiškių kapinių Aviatorių kalnelyje.

Žmona – Marija Knyvaitė (1915), sūnūs: Algis (1939), Gediminas (1948) ir Vytautas (1955).

Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (1994),
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1934),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000),
Dariaus ir Girėno medaliu (1993),
KAM medaliu „Už nuopelnus“ (2001),
LAKS medaliu „Už nuopelnus“ (2004).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis