AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBASAmerikos lietuvių aeroklubo Čikagoje valdyba 1969-1975 m. (iš kairės): narys Tolius Siutas, vicepirmininkas Edmundas Jasiūnas, pirmininkas Vytautas Peseckas, iždininkas Jurgis Statkus, sekretorius Raimundas Paškus.


TRUMPAI: Amerikos lietuvių aero klubas įsteigtas 1967 m. balandžio 9 d. Čikagoje. Pagrindiniai steigėjai V. Peseckas, E. Jasiūnas ir M. Jakaitis. Klubo pirmininkas Vytautas Peseckas. Klubas gyvavo iki 1977 m.

APIE AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBĄ:


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.1 Čikaga 1970 m.

Čikaga, būdama išeivijos lietuvių sostine, turėjo pirmauti ir aviacinėje veikloje. Čia praeityje jau dviem atvejais veikė lietuvių aviaciniai klubai: 1929 m. Įkurtas lak. Stepo Dariaus, ir 1933 m. atkurtas lak. Antano Kielos. Apie šiuos ir kitus išeivijoje veikusius lietuvių aviacinius klubus bus aprašyta sekančiuose šio leidinio sąsiuviniuose (Plieno Sparnuose - svetainės adm. pastaba). Dabar trumpai peržvelkime šiuo metu Čikagoje veikiančio Amerikos Lietuvių Aero Klubo įsikūrimo aplinkybes ir jo veiklą.

Pirmoji mintis tokį klubą steigti kilo 1965 m., kai tuometinis Lituanikos tunto oro skautų draugovės draugininkas M. Jakaitis savo bute sušaukė pasitarimą lietuvių aviacinio klubo steigimo galimybėms aptarti. Konkrečių klubo organizavimo planų tada dar nebuvo daroma.

Po vienerių metų, aviacinio klubo steigimo mintį aktyviai pradėjo kelti V. Peseckas, ir 1967 m. kovo 17 d .visiems žinomiems oreivybės idėjai prijaučiantiems lietuviams buvo išsiuntinėtas kvietimas į steigiamąjį susirinkimą. Kvietimą pasirašė V. Peseckas, E. Jasiūnas ir M. Jakaitis.

Steigiamasis susirinkimas įvyko 1967 m. balandžio 9 d. V. Pesecko bute, 2846 W. 63rd SL Čikagoje. Ta proga buvo surengta ir aviacinių nuotraukų parodėlė. Visi susirinkusieji aviacinio klubo steigimo idėjai padrąsinančiai pritarė ir pasižadėjo visokeriopai ją remti. Į laikinąją valdybą išrinkti: J. Gierštikas, M. Jakaitis, E. Jasiūnas, V. Peseckas, K. Rimas ir J. Statkus. Jai buvo pavesta nustatyti klubo tikslus ir veiklos gaires, paruošti įstatus, verbuoti naujus narius ir sušaukti visuotinį klubo narių susirinkimą.

Klubo tikslais buvo nusistatyta:

• suburti lietuvių kilmės lakūnus, sklandytojus, aviomodelistus ir visus oreivybės minčiai prijaučiančius asmenis,
• skleisti ir remti oreivybės mintį lietuvių jaunimo tarpe,
• gerbti Lietuvos aviacijos praeitį.

Praktinei klubo veiklai buvo numatyta sekančios gairės:

• įsteigti lakūnų ir sklandytojų grupes, įsigyti skraidymo priemones, padėti klubo nariams gauti lakūno ar sklandytojo teises,
• padėti aeronautiką studijuojančiam jaunimui,
• organizuoti kursus, varžybas, skirti dovanas, įsteigti ir propaguoti aviomodelistų grupę,
• surengti aviacijos dienas, rengti klubo nariams ir visuomenei pobūvius ir gegužines.

Klubo kultūrinės veiklos gairės:

• rengti minėjimus, liečiančius oreivybės įvykius ir asmenis,
• rengti kultūrinio ir informacinio pobūdžio susirinkimus klubo nariams ir visuomenei,
• skleisti aviacinę mintį ir informuoti apie klubo veiklą per periodinę spaudą ir vienkartinius leidinius, užmegsti ryšius su įvairiomis aviacinėmis organizacijomis ir atstovauti lietuviams.

Buvo paruoštas klubo įstatų projektas (anglų kalba), apimantis 17 skyrių. Užverbuota apie 50 klubo narių.

Klubas pavadintas Amerikos Lietuvių Aero Klubu (Lithuanian - American Aero Club, Inc.).

Pirmasis visuotinis klubo narių susirinkimas sušauktas 1967 m. birželio 2 d., Jaunimo Centro patalpose; dalyvavo 26 asmenys. Patvirtinti klubo įstatai, aptartos lėšų sukėlimo galimybės lėktuvui įsigyti, ir išrinkta klubo valdyba, kuri vėliau pareigomis pasiskirstė sekančiai: V. Peseckas — pirmininkas, E. Jasiūnas — vicepirmininkas, R. Paškus — sekretorius, J. Statkus — iždininkas, ir J.Gierštikas — valdybos narys.

Nustatytas $5.00 metinis nario mokestis, jaunuoliams iki 16 m. — 1.00. Nutarta klubą tvarkyti korporacijos pagrindais.

Klubas inkorporuotas Ilinojaus valstijoje; išleisti $100 šėrai. Pagal Įstatus, Įsigijusieji bent vieną šėrą. tampa aktyviais nariais, su teise naudotis klubo turtu.

Veiklos pagyvinimui, be valdybos posėdžių ir narių susirinkimų, klubo nariams ir visuomenei dar yra rengiamos aviatorių valandėlės, kuriose rodomi aviaciniai filmai, skaitomos paskaitėlės. Tokias paskaitėles iki šiol yra skaitę V. Peseckas, J. Statkus, E. Jasiūnas ir T. Šlutas.

1968 m. vasario 3 d., Marquette Hall svetainėje, buvo surengtas „susipažinimo" balius-vakaras, kuris labai sėkmingai praėjo, dalyvaujant virš 200 svečių. Be gauto pelno, skirto veiklai pagyvinti ir skraidymo priemonėms įsigyti, surasta daug aviacijos bičiulių, sukeltas visuomenės dėmesys.

1968 m. kovo 10 d. surengtas žuvusių Lietuvos lakūnų minėjimas. Programoje — pamaldos už žuvusius, vainiko padėjimas prie paminklo sodelyje ir a. a. gen. Antano Gustaičio minėjimas-akademija Jaun. Centro didžiojoje salėje. Paskaitas skaitė V. Peseckas ir A. Motuzas. F. Strolios vadovaujamas Lietuvos Vyčių choras atliko keletą dainų. A. Motuzo iniciatyva žuvusieji Lietuvos lakūnai buvo įamžinti j Lietuvių Fondą, ten pat surinkus virš. $300

1968 m. pavasarį buvo suorganizuoti teoretiniai lakūnų kursai, kurie vyko Jaun. Centro patalpose; juos išklausė apie 12 asmenų. Kursus suorganizavo E. Jasiūnas, jiems pravesti buvo pakviestas prityręs amerikietis instruktorius R. Lakin.

1969 m. vasario 9 d. visuotiniame narių susirinkime išrinkta nauja valdyba, pareigomis pasiskirstė: V. Peseckas — pirm., E. Jasiūnas — vicepirm., R. Paškus — sekr., J. Statkus — ižd. ir T. Siutas — valdybos narys ypatingiems reikalams.

Tų pat metų birželio 18 d. susirinkime galutinai apsisprendžiamą pirkti apmokymo tikslams tinkamas lėktuvas ir sudaroma pirkimo komisija. Toks lėktuvas, prieinama kaina ($3750), surandamas Griffith, Ind. aerodrome. Tai 1967 m. gamybos Cessna 150, su 100 AJ motoru ir įvairiais aklojo skridimo ir radijo prietaisais. Tuoj pat suorganizuojama skraidymo grupė, ir priimamos skraidymų taisyklės. Į grupę įsirašo 11 narių, jai vadovauja E. Jasiūnas. Skraidoma iš to pat Griffith, Ind. aerodromo.

Kad padengus lėktuvo išlaikymo ir taisymų išlaidas, visi skraidymo grupės nariai yra įsipareigoję išskraidyti tam tikrą minimalų valandų skaičių (vėliau šis reikalavimas gali būti pakeistas į mėnesinį mokestį). Lėktuvas laikomas po stogu, rūpinamasi jo priežiūra ir pataisymais, ir turima reikalingos apdraudos. Apmokymui naudojamasi to pat aerodromo instruktoriais.

Įsigijus lėktuvą, buvo surengtos jo simbolinės krikštynos-vakaras, kuris įvyko rugsėjo 20 d. B. Pakšto svetainėje. Dalyvavo apie 130 svečių. Krikšto motina buvo pakviesta p. Br. Gustaitienė. Lėktuvui duotas lietuvių dievaičio ,,Perkūno" vardas (Perkūnas yra paminėtas ir Dariaus-Girėno testamente).

Nuo skraidymų pradžios 1969 m. rugpjūčio 20 d. iki 1970 m. kovo 1 d .(per 6 mėn.) buvo išskraidyta apie 150 valandų. Savarankiškai — solo išskrido p. F. Gramontienė, V. Macieža ir T. Siutas. Pilnas lakūno teises atgavo R. Paškus ir P. Armonas. Nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų neturėta. Ateityje numatoma įsigyti keturvietį lėktuvą, surengti JAV-se gyvenančių lietuvių aviatorių sąskrydžius ir aviacijos dienas.

Bendrai klubo narių informacijai yra leidžiamas Xerox būdu padauginamas biuletenis. Specifinei skraidymo grupės informacijai leidžiamas dar atskiras biuletenis. Jausdamas aviacinės spaudos trūkumą, klubas kurį laiką "Dirvos" laikraštyje turėjo aviacinį puslapį, pavadintą „Sparnuoti Lietuviai".

Norėdamas spausdintu žodžiu ir iliustracijomis užfiksuoti garbingą Lietuvos aviacijos istoriją ir tinkamai atžymėti jos 50 metų sukaktį. Amerikos Lietuvių Aero Klubas nutarė išleisti metrašti, spausdinamą atskirais žurnalo pavidalo sąsiuviniais.

Tam tikslui klubo pirm. V. Peseckas sutelkė visą eilę metraščio bendradarbių, kurie prisiuntė daugybę istoriškai vertingos medžiagos — straipsnių, atsiminimų ir foto nuotraukų.

Kaip matome, aero klubas veikia ne vien praktinio skraidymo, bet ir kultūrinėje srityje. Be pačios lietuviškos visuomenės, jo veiklą remia ir spauda, radijas ir TV. Tikėkimės, kad šis klubas dar ilgai gyvuos, ir savo uždavinį ir tikslus pilnai įgyvendins, tuomi pateisindamas savo egzistenciją ir nedaugelio pasiryžėlių įdėtas pastangas.KLUBO GYVENIMO AKIMIRKOS FOTOGRAFIJOSE

Amerikos lietuvių aeroklubo steigiamasis susirinkimas V. Pesecko bute. 1967 m. balandžio 9 d. Sėdi (iš kairės): E. Jasiūnas, L. Peseckas, B. Gustaitienė, J. Liorentas, J. Rapšys; stovi: J. Gierštikas, M. Jakaitis, S. Mockūnas, K. Rimas, J. Statkus, V. Peseckas, V. Numgaudas.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteAmerikos lietuvių aeroklubo nariai 1968 m.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteAmerikos lietuvių aeroklubo Čikagoje valdyba 1969-1975 m. (iš kairės): narys Tolius Siutas, vicepirmininkas Edmundas Jasiūnas, pirmininkas Vytautas Peseckas, iždininkas Jurgis Statkus, sekretorius Raimundas Paškus.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteAmerikos lietuvių aeroklubo lėktuvo "Perkūnas krikštamotė Bronė Gustaitienė"
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteAmerikos lietuvių aeroklubo lėktuvas Cessna 150
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteEdmundas Jasiūnas (skraidymų vadovas) prie lėktuvo Cessna 150, kuriuo mokėsi skraidyti 11 Amerikos lietuvių aeroklubo narių
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteAeroklubo skraidymo grupė (iš kairės): J. Statkus, A. Armonas, T. Siutas, V. Peseckas, Zimmer, vadovas E. Jasiūnas, P. Gramontienė, R. Paškus, V. Ma-cieža. Čikaga, 1970 m.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteVieno iš aeroklubo uždavinių - aviacinio metraščio "Plieno Sparnai" leidimo iniciatoriai, iš kairės: Vytautas Peseckas, Bronė Gustaitienė, Edmundas Jasiūnas. Čikaga 1973 m.
Paspaudę fotografiją ją padidinsite


Fotografijos iš "Plieno Sparnai" Nr.1 Čikaga 1970 m., "Plieno Sparnai" Nr.9 Kaunas 2009 m., R.Naužemio knygos Vytautas Peseckas., G.Ramoškos knygos Lietuvos Aviacija.

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ AMERIKOS LIETUVIŲ AEROKLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAMEAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis