LITHUANIAN AERO CLUB OF AMERICAKlubo laiško antgalvis


TRUMPAI: Antrasis lietuvių aeroklubas Čikagoje sukurtas iškart po tragiškos transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno žūties 1933 m. Klubo iniciatorius ir pirmasis pirmininkas Antanas Kiela. Turėta nemažai privačių lėktuvų. Klubas gyvavo iki 1936 m.

APIE LITHUANIAN AERO CLUB OF AMERICA:


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

Po tragiško Dariaus ir Girėno žuvimo, Amerikos lietuviai pradėjo dar daugiau domėtis aviacija. Tik mėnesiui praėjus po Jų mirties, 1933 m. rugp. 20 d. lak. Antanas Kiela sušaukė steigiamąjį aero klubo susirinkimą, įvykusį lietuviškoje Bridgeporto kolonijoje.

Klubas pavadintas Lithuanian Aero Club (of America). Klubo emblema - St. Dariaus Sparnuotas Vytis, tik kiek pakeistas.

Pradžioje klubo buveinė buvo lietuviškoje Town of Lake kolonijoje (prie 46 ir Paulina ar Marshfeld gatvių). Vėliau savo veiklos reikalams klubas išnuomavo buvusias graboriaus koplyčios patalpas 3718 S. Halsted gatvėje. Viršutiniame aukšte vyko susirinkimai ir būdavo rengiami šokiai (klubui priklausė apie šešetas merginų), o apatiniame - įrengtos lėktuvų remonto dirbtuvės (čia buvo atremontuotas J. Krivio Eagle Rock lėktuvas). Pats J. Krivis klubui padovanojo mokomo tipo sklandytuvą ir le Rhone aviacinį variklį (sklandytuvas liko nesumontuotas).

Pagal klubo įstatus (konstituciją), klubo tikslais numatyta:

• suteikti nariams galimybę išmokti skraidyti;
• skleisti aeronautikos žinias lietuvių tarpe;
• narių tarpe tvirtinti draugiškumo ryšius.

Klubo nariais galėjo būti asmenys:

• lietuvių kilmės,
• nejaunesni 18 m. amžiaus;
• rekomenduoti vieno ar daugiau klubo narių.

Klubo reguliarių narių skaičius buvo apribotas - nedaugiau 50. Nariai svečiai-rėmėjai neturėjo balsavimo teisės, ir jų skaičius nebuvo apribotas. Klubo valdyba renkama kasmet ir ją sudarė: pirmininkas (tik vyr. lyties), vice-pirm., sekretorius, iždininkas ir tvarkdarys.

Reguliarūs susirinkimai įvykdavo kiekvieno mėn. pirmą pirmadienį, metiniai susirinkimai - gruodžio mėn. Revizijos komisija susidėjo iš 2 narių, knygos tikrinamos kas 3 mėn.

1933 m. klubo valdybą sudarė: Antanas Kiela - pirm., Wesley Wilkas - vice-pirm., Jonas Vaišvilas - ižd., Duke Pacodes - sekr., Juel Pacodes - sekr. pavad., Pranas Areska ir Stasys Skrabas.

1934 m. į valdybą įėjo: Antanas Kiela -pirm., Wesley Wilkas - vice-pirm., Aleksas Masalskis - ižd. ir Vincas Urbonas - sekr.

1935 m. klubo valdybai priklausė: Juozas Krivis - pirm., Viktoras Jesulaitis - vice-pirm., Vincas Urbonas - sekr., Aleksas Masalskis - ižd., Ch. Levin ir Julius Urbonas.

Klubo veiklos metais prie veiklos aktyviai prisidėjo apie 25 nariai, kai kuriuos jų šia proga norėčiau trumpai apibūdinti:

Antanas Kiela
, šio klubo organizatorius, lakūnas, visa širdimi atsidavęs aviacijai. Jis kartu su St. Darium tarnavo lakūnu besikuriančios Lietuvos karo aviacijoje ( viršilos laipsnyje ). Grįžęs į JAV ir vėl bendradarbiavo su St. Darium. Po Dariaus - Girėno žuvimo žadėjo skristi į Lietuvą ir tuo užbaigti jų žygį.

Buvo gana uždaraus būdo, nepraktiškas. Turėjo nuosavą lėktuvą, kuriuo mokė narius skraidyti. Pirmaisiais šio klubo gyvavimo metais buvo jo pirmininku. 1935 m. išvyko į New Yorka, kur instruktoriavo Bruklyne įsikūrusiame Dariaus -Girėno vardo lietuvių aero klube. Po metų grįžo atgal į Čikagą ir vėl prisidėjo prie čikagiškių aero klubo veiklos.

Apie 1937 m. įsisteigus Liet. Nacionaliniam Aero Klubui, dalyvavo jo valdyboje. 1938 m. suorganizavo ketvirtąjį iš eilės lietuvių aero klubą Čikagoje. Aviacinės veiklos metais Čikagoje, A, Kiela turėjo sekančio tipo nuosavus lėktuvus; "Jenny" JN 4, Commandaire, Travel Air ir North American AT-6.

Pasitraukęs iš aviacines veiklos, vėliau vertėsi dailidės amatu, ir gana atsiskyrusiai gyveno trailer-parke, to pat buv. Harlem aerodromo ribose, kur jis buvo praleidęs geriausius savo jaunų dienų metus.

1951 metais, po audros, A. Kiela rastas prie trailerio negyvas. Sklido gandai, kad jis buvo nužudytas, nes vertėsi amatu, neturėdamas unijos kortelės. Palaidotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse.

Juozas Krivis - Krivickas, gim. 1902 m. Lietuvoje, lakūnas, po A. Kielos iki klubo užsidarymo buvęs šio klubo pirmininku. Pradžioje jis buvo pasižymėjęs sporte kaip ristikas, vienu metu buvo net lengvo svorio čempionu centr. valstijose, už laimėjimus buvo gavęs daug trofėjų ir medalių.

Nuo 1930 m. susidomėjo aviaciniu sportu, pradėjo sklandyti Curtiss - Reynolds (dabart. Glenview) aerodrome. Vėliau perėjo prie motorinio skraidymo, skraidė apie 30 metu, išskraidė apie 1100 valandų. Turėjo vieną rimtesnę avariją. Buvo įgijęs komercinio lakūno ir instruktoriaus licenzijas. Iš viso yra turėjęs net 6 įvairius lėktuvus (1- Swallovv, 3- Travel Air ir 2- Eagle Rock).

Dalyvaudavo lietuvių aviacijos šventėse, demonstruodamas akrobatiką. Šiam klubui sunykus, priklausė naujai įsisteigusiam Liet. Nacionaliniam Aero Klubui. Labai malonaus būdo žmogus ir viena iš žymiausių asmenybių Amerikos lietuvių aviacijos istorijoje.

Viktoras Jesulaitis (Victor Yesulaites) kurį laiką buvo klubo vice-pirmininku. Iš profesijos aviacijos mechanikas, specializavosi lėktuvu paruošime transatlantiniams skridimams. Paruošė Dariaus - Girėno "Lituanica", Wiley Post'o "Winnie Mae" ir Jimmie Mattern'o "A Century of Progress" lėktuvus tolimiems skridimams.

Lietuvių aero klubui suorganizavus teoretinius kursus, buvo aviacinių variklių instruktoriumi ir leido specialų biuletenį anglų kalba.

1938 m. buvo vienu iš organizatorių oro pašto bendrovės mažesnėms vietovėms aptarnauti.

Vincas Urbonas, buv. klubo sekretorius. Iš profesijos fotografas, yra padaręs daug nuotraukų iš klubo veiklos. 1934 m. kartu su A. Kiela buvo nuvykęs į New Yorką, kur atstovavo liet. aero klubui Čikagoje. Daug laiko praleisdavo aerodrome, padėdamas J. Kriviui.

Julius Urbonas (Julian Urban), ne giminė V. Urbonui, skraidyti buvo išmokytas jo paties giminaičio S. Girėno. 1929 m. priklausė St. Dariaus įsteigtam aero klubui. Iš profesijos jis buvo fotografas, tarnavo International News Service.

Skraidydamas su S. Girėnu, o vėliau su kitais lietuviais lakūnais, fotografijose buvo gana gerai užfiksavęs lietuvių aviacinę veiklą. Daug jo nuotraukų ir straipsnių buvo skelbta Margučio žurnale. Prie klubo veiklos buvo pritraukęs ir savo seserį Agnę.

Mirė 1968 m. nuo širdies smūgio sulaukęs 59 m. amžiaus.

Jonas Vaišvilas - lakūnas ir parašiutistas. Buvo padaręs 311 šuolių parašiutu. Tvarkingai vedė iliustruotus aviacinius užrašus. Mirė 1966 m. sulaukęs 52 m. amžiaus.

Petras Vaišvilas (Peter Vaisvil), ne giminė J. Vaišvilui, A. Kielos ir J. Krivio išmokytas skraidyti.

Vilimas (Bill) Gustaitis yra nepaprastas aviacijos entuziastas ir fotografas, priklauso įvairioms amerikiečių aviacinėms organizacijoms ir turi sukaupęs didžiulį aviacinių nuotraukų ir literatūros rinkinį. Yra turėjęs nuosavus Aeronca Chief ir Stinson Stationwagen tipo lėktuvus.

Edvardas Petkus, J. Krivio mokinys -lakūnas, labai pasižymėjo kaip aviomodelistas. Už kruopščiai pagamintą Lituanikos modelį paties St. Dariaus buvo keletą kartų paskraidintas. Vienas iš 10 pagamintų Lituanikos modelių buvo dr. A. Kačkaus išstatytas Karo Muziejuje, Kaune. Kitas Lituanikos modelis loterijos keliu atiteko Antanui Vaivadai, tuomet dirbusiam Naujienų raštinėje (A. Vaivada daug prisidėjo prie Dariaus - Girėno skridimo rėmimo ir lėktuvui pasiūlė „Lituanica" vardą). Šis modelis buvo pakabintas Naujienų raštinėje ir, labai pranašingai nutrūko nuo pakabo ir sudužo. Dar kiti E. Petkaus Lituanikos modeliai atiteko S. Dariaus seseriai K. Stulpinienei ir E.Petkaus kaimynams. Aviomodelių varžybose New Yorke, iš 500 dalyvių, Edvardas laimėjo II-ją vietą. Vienas jo aviomodelis buvo išstatytas Mokslo ir Pramonės Muziejuje, Čikagoje. Jo Čikagos Municipalinio (dabart. Midway) aerodromo maketas buvo išstatytas Grant parke įvykusioje Pasaulinėje Parodoje,

Adomas Vydžius, iš profesijos ristikas, skraidydavo per Dariaus ir Girėno rengiamas aviacijos dienas. Turėjo nuosavą Parks tipo lėktuvą, kurį sudaužė 1935 m. lietuvių aviacijos dienoje, demonstruodamas oro akrobatiką (pats tada nesusižeidė).

Epal Pivarunas, kepyklos sav. sūnus, buvo geras lakūnas ir turėjo nuosavą Laird tipo lėktuvą. Dariaus - Girėno laikais prisidėdavo prie jų rengiamų aviacijos dienų.

Aleksas Masalskis (Alex Maselskis) buvo iš profesijos graborius, lakūnu nebuvo. Mirė apie 1965 m.

Alfonsas Šidlauskas turėjo ribotą komercinio lakūno licenziją.

Nuosavus lėktuvus turėjo nariai: J. Krivis, A. Kiela, E. Pivarunas ir A. Vydžius. Pats klubas savo nuosavo lėktuvo neturėjo.

Klubo veiklos metu rimtesniu avarijų neturėta. Buvo skraidoma iš Harlem (buv. South Town) aerodromo, prie 87 ir Harlem gatvių. Šiuo metu šis aerodromas nebeegzistuoja, yra užstatytas namais.

1933 m. spalio 8 d. Harlem aerodrome klubas surengė pirmąją aviacijos dieną. Gautas pelnas buvo skirtas Dariaus ir Girėno paminklo fondui. Oras pasitaikė labai gražus, žmonių atsilankė labai daug, programa užsitęsė iki vėlumos. Parašiutais šoko viena mergina ir vienas vyras.

Klubo įsisteigimo metinių proga 1934 m. gruodžio 1 d. Southmoor viešbutyje, Venecijos salėje, buvo surengtas šokių balius.

Antroji aviacijos diena, kuri buvo pavadinta Istorine Lietuvių Diena, įvyko 1934 m. rugp. 5 d. taip pat Harlem aerodrome. Gautas pelnas skirtas Dariaus - Girėno paminklo Marquette parke statybai. Prisirinko apie 5 tūkst. žmonių minia, dalyvavo net 9 lėktuvai, buvo vežiojami keleiviai, demonstruojama oro akrobatika. Skraidė lakūnai: J. Krivis, A. Kiela, E. Pivarunas ir kiti.

Didžiausia šios dienos atrakcija buvo šokimas parašiutais. Šoko iš viso 6 asmenys: 2 vyrai (J. Vaišvilas ir J. Urbonas) ir 4 merginos ( A. Urbonaitė, M. Motiekaitytė, S. Balčiūnaitė ir 0. Meyers).

Apie tą šokimą štai ką pasakoja Agnė Urbonaitė - Weider: „Visos merginos šokome pirma karta savo gyvenime. Nors buvo baisu, bet rizikavome lietuvybės labui. Aš tą dieną ne tik pirmąsyk šokau parašiutu, bet tai buvo ir mano pirmasis skridimas lėktuvu. Lėktuve skridome trijuose: pilotas, parašiutizmo instruktorius ir aš. Kai parašiutas išsiskleidė, nebebijojau, netgi labai patiko."

Ilgainiui, gal po trijų veiklos metų, narių entuziasmui išblėsus, apie 1936 m. klubas nustojo egzistavęs. Nežiūrint to, šis klubas buvo veikliausias aero klubas Čikagos lietuviu istorijoje.

Minėdami 38 metu nuo klubo įsteigimo sukaktį, klubo nariai surengė pobūvį kuris ivyko 1971 m. rugpjūčio 29 d. V. Urbonų vasarvietėje, Fox Lake ežero saloje. Atsilankė buv. pirm. J. Krivis, p.p. Urbonai, p.p. Petkai, p.p. Gustaičiai, p.p. Vaišvilai ir Pr. Vaišvilienė. Svečiu dalyvavo ir šio straipsnio autorius.KLUBO GYVENIMO AKIMIRKOS FOTOGRAFIJOSE
Antanas Kiela
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteJuozas Krivis
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteJuozas Krivis prie savo lėktuvo Eagle Rock
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteJuozas Krivis - pilotas, ir Julius Urbonas - fotografas, Harlem aerodrome 1934. VIII.26 d. prieš pakylant fotografuoti lietuviškos Marquette Park kolonijos apylinkių. Lėktuvas - J.Krivio Eagle Rock.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteIstorinės lietuvių dienos - aviacijos šventės Harlem aerodrome 1934.VIII. 5 d. bendras vaizdas
Paspaudę fotografiją ją padidinsite1934. VIII.5 d. aviacijos šventė. Nuotraukoje - lietuvių orkestras prie Stinson tipo keturviečio lėktuvo
Paspaudę fotografiją ją padidinsite1934. VIII. 5 d. aviacijos šventė. Nuotraukoje du lietuviai ir keturios lietuvaitės tą dieną šokę parašiutu. Iš k. į d.: J.Urbonas, M. Motiekaitytė, S. Balčiūnaitė, A. Urbonaitė, O. Meyers ir J. Vaišvilas.
Paspaudę fotografiją ją padidinsiteParašiutistas J.Vaišvilas 1934. VIII.5 d. aviacijos dienoje
Paspaudę fotografiją ją padidinsite


Fotografijos iš "Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ AMERIKOS LIETUVIŲ AEROKLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAMEAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis