Vsevolodas Šenbergas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1898-1985


Vsevolodas ŠENBERGAS gimė 1898 m. rugpjūčio 25 d. Gardine.

Baigęs gimnaziją Petrograde, 1919 m. grįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.

1919 m. gruodžio 16 d. baigė Karo aviacijos mokyklą, jam suteiktas leitenanto laipsnis.

1920 m. dalyvavo Nepriklausomybės kovose su Lenkijos kariuomene, atliko 18 frontinių skridimų. Įkūrus 2-ąją oro eskadrilę, paskirtas jos vadu. Vienam iš pirmųjų 1921 m. liepos 1 d. suteiktas karo lakūno vardas. Vienas pirmųjų aviacijos konstruktorių.

1922 m.
gegužės mėn. baigė aukštojo pilotažo kursus. Tarnybiniais reikalais buvo komandiruotas į Vokietiją, Čekoslovakiją, Italiją.

Iki 1934 m. vadovavo 2-ajai eskadrilei, kol pasenę itališki žvalgybos lėktuvai SVA-10 buvo pakeisti lietuviškais žvalgybos lėktuvais ANBO-IV. Laikinai ėjo Karo aviacijos viršininko, Karo aerodromo komendanto pareigas.

1940 m. gegužės mėn. 21 d., pačiam prašant, išėjo į atsargą. V. Šenbergas - vienas Lietuvos skautijos kūrėjų pirmūnų.

1919 - 1925 m.
buvo Kauno tuntininkas, o 1924 m. išrinktas vyresniuoju skautininku. Pasitraukęs į Vakarus ir Vokietijoje aktyviai dalyvavo lietuvių skautų veikloje. Apdovanotas „Gedimino Vilko“ ir „Lelijos“ ordinais bei latvių ir danų skautų ordinais ir medaliais. Emigravęs į JAV, nuo 1951 m. gyveno Klivlende, dirbo fizinį darbą. Aktyviai dalyvavo Lietuvių bendruomenės, skautų ir LKVS „Ramovė“ veikloje.

Mirė 1985 m. sausio 2 d. Klivlende. Palaidotas „Visų sielų“ kapinėse.


Apdovanojimai:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinsd su kardais,
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas,
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Skautų Sąjungos Gedimino Vilko ordinas,
Skautų Svastikos ordinas,
Skautų Lelijų ordinas,
Italijos karūnos 4-ojo laipsnio ordinas,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 09 01).


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis