II civilių lakūnų laida1930 m. išėjusi teorijos kursus, po to – sveikatos patikrinimą, buvo suformuota II skraidymo grupė: Vaclovas Kareiva, mokęsis Aukštesniojoje technikos mokykloje, Stasys Jurevičius – Simono Daukanto mokytojų seminarijos paskutinio kurso studentas, Anatolijus Kraucevičius – Aukštesniosios technikos mokyklos mokinys, Jonas Jasinskas – VDU paskutinio kurso studentas, Vytautas Petrauskas – VDU technikos fakulteto studentas.
Grupė pradėjo mokytis skraidyti 1931 m. gegužę, gegužės 27 d. neteko lėktuvo Alb. B.IIa (ant stovinčio aerodrome užlėkus Karo aviacijos lėktuvui LVG C.VI), rugpjūčio 3 d. pradėjo mokytis su įgytu ANBO II. Skraidymo mokslus baigė per penketą mėnesių ir 1931 m. lapkričio 1 d. dalyvaujant LAK valdybos tarybos nariams, Karo aviacijos viršininkui, aviacijos karininkams ir svečiams parodė ką išmoko. Oro uosto stoties salėje LAK pirmininkas prof. Z. Žemaitis LAK garbės pirmininko Respublikos Prezidento vardu pasveikino naujus lakūnus ir įteikė jiems tarptautinio lakūno piloto pažymėjimus bei civilių lakūnų ženklus. Jaunuosius lakūnus pasveikino aviacijos viršininkas gen. št. plk. S. Pundzevičius, Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas A. Žmuidzinavičius.

Ištrauka iš knygos:
Viktoras Ašmenskas, „Lietuvos Aero Klubas 1927-1940 metais“. Vilnius: KAM, 2007, 92 psl.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis