Lietuvos Kariuomenė 1918-1940


1918 m. vasario 16 d., Lietuvos Tarybai paskelbus Nepriklausomybės atkūrimo aktą, laisvę dar reikėjo iškovoti.
Lietuvos kariuomenės kūrimas vyko sudėtingomis aplinkybėmis: Lietuva buvo vokiečių okupuota, okupacinė valdžia varžė Lietuvos valstybės ir kariuomenės būrimąsi. Žmonių pasiaukojimas įveikė visas kliūtis. Į Lietuvos savanorių kariuomenės vadovus buvo kooptuojami ne tik caro armijos karininkai lietuviai, bet ir kitų kariuomenių kadriniai karininkai: rusai, vokiečiai, anglai, amerikiečiai ir prancūzai. Savanoriai kovojo savais ir iš vokiečių kareivių įgytais ginklais, į mūšį jodavo savo arkliais. Vieningos uniformos nebuvo.
Ginklų įsigijome 1919 m. XI. 21- 22 dienomis, nugalėję bermontininkus prie Radviliškio. Mums atiteko: 10 patrankų, 30 lėktuvų, 21 lėktuvo motoras, daugiau kaip 100 kulkosvaidžių, daug šautuvų, taip pat automašinų ir t.t.
1919 m. pab. Lietuvos savanorių kariuomenę sudarė apie 25.000 karių, kuriems gana sumaniai vadovavo aukštesnio ir žemesnio laipsnio karininkai.
Jauna mūsų kariuomenė, vedama kilnaus Nepriklausomybės gynimo tikslo, vadovaujama kariuomenės vado gen. S. Žukausko, narsiai kovėsi ir nugalėjo. Lietuvos kariuomenė iškovojo ir apgynė Nepriklausomybę.
1939-1941 metais, Stalinui ir Hitleriui neteisėtai pasidalinus Lietuvą, mūsų kariuomenė buvo perorganizuota į Raudonosios Armijos 29 teritorinį korpusą. Prie mūsų karių, puskarininkių ir karininkų buvo pristatyti komisarai. Prasidėjo lietuvių karių, ypač buvusių savanorių, kovojusių prieš Raudonąją Armiją, areštai, kalinimas, trėmimas į TSRS Šiaurės rajonų lagerius. Dauguma jų buvo nukankinti, sušaudyti, tik nedaugelis grįžo į Lietuvą.

Lietuvos kariuomenės generalinio štabo
pulkininkas-leitenantas A.Malijonis


1. Sargyba prie dr. J. Basanavičiaus kapo Šaulių s-gos dalinių vadų suvažiavimo metu. 1939 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
2. Kariuomenės diena. 1934 m. lapkričio mėn. 23 d. 15 val. Iškilmingos Nežinomo Lietuvos kareivio palaikų laidotuvės Kaune prie paminklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
3. Kariūnai prisiekia. 1935 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
4. Vyčio kryžiaus kavalierius, grandinis Aleksas Vėtra nepriklausomybės kovų metais. 1919—1920 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
5. Lietuvos kariuomenės savanoriai 1919 metais.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
6. 9 pėst. pulko kariai su pirmuoju trofėjiniu kulkosvaidžiu, paimtu 1919 m. balandžio 8 d. mūšyje.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
7. Šaulių sąjungos 20-mečio šventė. Respublikos prezidentas A. Smetona ir kariuomenės vadas S. Raštikis stebi šaulių paradą. 1939 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
8. Karių paradas kariuomenės ir visuomenės dienos (gegužės 15) metu Kaune. 1937 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
9. Karinės pratybos pėstininkų šaudykloje. Trumpo poilsio metu. 1940 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
10. Raitieji mūsų kariuomenės žvalgai.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
11. 1-mo pulko gusarai mokosi kirsti rykštes.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
12. Kavalerija parado metu.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
13. Gen. A. Gustaitis su aviacijos skyrių dirbtuvių meistrais prie naujai sukonstruoto lėktuvo „ANBO IV".
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
14. Krašto apsaugos ministras gen. S. Dirmantas karo aviacijos aerodrome.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
15. Karo aviacijos viršininko brigados gen. inž. A. Gustaičio konstrukcijos lėktuvas „ANBO IV. 1938 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
16. Pamaldos tautos šventės (gegužės 15) metu.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
17. Kariai pratybose.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
18. Karinės pratybos. Zenitinė batarėja žygyje.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
19. Karinės pratybos. Priešlėktuvinė gynyba.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
20. Šaulių motociklininkų paradas, Šaulių s-gos 20-čio šventės metu. 1939 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
21. Šarvuotas autobūrys 1921 m. Poilsis po pratybų Ukmergės apylinkėse.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
22. Lietuvos kariuomenės tankai poligone.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
23. Lietuvos kariuomenės dviratininkai ir tankai ties Vilniumi 1939 metais.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
24. Karo laivas „Prezidentas Smetona" Šventosios uoste. 1940 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
25. Kariuomenės ir visuomenės šventė Kaune. Lietuvos jūrininkų paradas 1939 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
26. Karo mokyklos VII-tos laidos karininkai-ulonai su savo instruktorium leit. Žitkevičiumi 1925 m.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
27. 1924 m. karo mokyklos VI karininkų laida.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
28. Tautos šventės metu visuomenės padovanotas ginklas Lietuvos kariuomenei.
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti
Paspauskite jei norite paveikslėlį padidinti


Parengė Nerijus Korbutas 2009 m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis