Digrys Domas1907 - ?


1907 08 07 Sankt Peterburge, Rusijoje gimė Digrys Domas. Grįžo į Lietuvą, baigė Aukštesniąją technikos m-lą Kaune.

1931 01 08 įstojo į Karo mokykla.

1932 07 01 ją baigus (Ginklininkų laidą) suteiktas jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas ginklininku į karo aviaciją.

1932 10 01 paskirtas Priešlėktuvinės kuopos būrio vadu.

1935 09 09 pakeltas į leitenantus.

1936 10 20 perkeltas į Ginklavimo valdybą.

1938 10 13
komandiruotas mokytis į Prancūzijos aukštąją ginkluotės gamybos mokyklą.

1938 11 07 stažavosi Prancūzijoje.

1939 11 23 pakeltas į kapitonus.

1940 Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Ginklavimo valdyboje Studijų skyriaus techninėje dalyje.

1940 09 24 likviduojant Lietuvos kariuomene paskirtas į RA 29 ŠTK 184
šaulių divizijos 297 šaulių pulką artilerijos tiekimo v-ku.

1941 06 17
suimtas, išvežtas į Rešotus, Krasnojarsko kr.

1943 01 13 Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams.

1946 07 23 iš įkalinimo vietos paleistas, grįžo į Lietuvą.

Žmona – Veronika Sevelinskaitė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis