Eduard KanepsLatvijos karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1897-?


Kpt. Eduard Kaneps gimė 1897 m. liepos 14 d. Rygoje. Baigė Rygos amatų mokyklą.

1915 m. gruodžio 15 d. pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenės 6-ajame Tukumo latvių šaulių batalione. Nuo 1916 m. kovo 1 d. iki birželio 10 d. mokėsi 2-ojoje Oranienbaumo praporščikų mokykloje.

1916 m. liepos 1 d. įtrauktas į Latvių šaulių rezervo batalioną, o rugpjūčio mėnesį komandiruotas į 6-ąjį Tukumo latvių šaulių batalioną.

1917 m. rugpjūčio 15 d. suteiktas paporučikio laipsnis.

1917 m. rugpjūčio 19 d.-1918 m. gruodžio mėnesį buvo vokiečių nelaisvėje. Išsilaisvinęs įstojo į gen. A. Denikino armijos 2-ąją Odesos autokuopą. Grįžęs į Latviją, 1920 m. kovo 24 d. mobilizuotas į 1-ąjį Liepojos pėstininkų pulką, paskirtas būrio vadu.

1920 m. spalio 17 d.-1921 m. lapkričio mėnesį mokėsi karininkų pavaduotojų kursuose.

1921 m. birželio 6 d. nusiųstas į Išminuotojų batalioną.

1922 m. kovo 31 d. paskirtas į Auto tankų divizioną naujuoju karininku, o nuo spalio 5 d. - būrio vadu.

1924-1926 metais mokėsi Aviacijos mokykloje.

1926 m. birželio 19 d. pradėjo tarnybą Aviacijos divizione, o spalio 20 d. paskirtas Ūkio komandos viršininku.

1927 m. sausio 1 d. perkeltas į 2-ojo diviziono Žvalgybos eskadrilės būrio vado pareigas, o gruodžio 31 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1931 m. lapkričio 27 d. paskirtas Žvalgybos eskadrilės vadu.

1932 m. rugsėjo 26 d.-1933 m. sausio 30 d. buvo Kariuomenės teismo laikinasis kvotėjas.

1935 m. balandžio 1 d. tapo Aviacijos mokyklos 2-ojo skyriaus viršininku.

1936 m. gegužės 27 d.-1937 m. kovo 4 d. ėjo 1-ojo skyriaus viršininko pareigas.

1939 m. rugsėjo 14 d., pačiam prašant, atleistas iš tarnybos su teise nešioti uniformą.

1939 m. gruodžio 11 d. įrašytas į Rygos karo apygardos atsargą.

APDOVANOTAS:
Rusijos imperijos, Latvijos valstybiniais apdovanojimais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis