Eduard KanepsLatvijos karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1897-?


Kpt. Eduard Kaneps gimė 1897 m. liepos 14 d. Rygoje. Baigė Rygos amatų mokyklą.

1915 m. gruodžio 15 d. pradėjo tarnauti Rusijos kariuomenės 6-ajame Tukumo latvių šaulių batalione. Nuo 1916 m. kovo 1 d. iki birželio 10 d. mokėsi 2-ojoje Oranienbaumo praporščikų mokykloje.

1916 m. liepos 1 d. įtrauktas į Latvių šaulių rezervo batalioną, o rugpjūčio mėnesį komandiruotas į 6-ąjį Tukumo latvių šaulių batalioną.

1917 m. rugpjūčio 15 d. suteiktas paporučikio laipsnis.

1917 m. rugpjūčio 19 d.-1918 m. gruodžio mėnesį buvo vokiečių nelaisvėje. Išsilaisvinęs įstojo į gen. A. Denikino armijos 2-ąją Odesos autokuopą. Grįžęs į Latviją, 1920 m. kovo 24 d. mobilizuotas į 1-ąjį Liepojos pėstininkų pulką, paskirtas būrio vadu.

1920 m. spalio 17 d.-1921 m. lapkričio mėnesį mokėsi karininkų pavaduotojų kursuose.

1921 m. birželio 6 d. nusiųstas į Išminuotojų batalioną.

1922 m. kovo 31 d. paskirtas į Auto tankų divizioną naujuoju karininku, o nuo spalio 5 d. - būrio vadu.

1924-1926 metais mokėsi Aviacijos mokykloje.

1926 m. birželio 19 d. pradėjo tarnybą Aviacijos divizione, o spalio 20 d. paskirtas Ūkio komandos viršininku.

1927 m. sausio 1 d. perkeltas į 2-ojo diviziono Žvalgybos eskadrilės būrio vado pareigas, o gruodžio 31 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1931 m. lapkričio 27 d. paskirtas Žvalgybos eskadrilės vadu.

1932 m. rugsėjo 26 d.-1933 m. sausio 30 d. buvo Kariuomenės teismo laikinasis kvotėjas.

1935 m. balandžio 1 d. tapo Aviacijos mokyklos 2-ojo skyriaus viršininku.

1936 m. gegužės 27 d.-1937 m. kovo 4 d. ėjo 1-ojo skyriaus viršininko pareigas.

1939 m. rugsėjo 14 d., pačiam prašant, atleistas iš tarnybos su teise nešioti uniformą.

1939 m. gruodžio 11 d. įrašytas į Rygos karo apygardos atsargą.

APDOVANOTAS:
Rusijos imperijos, Latvijos valstybiniais apdovanojimais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis