Jakštys (Stanislovas) StasysOro žvalgas. Aviacijos majoras.
1895-1972


1895 04 21 Ramoniškių k., Būblelių vls., Šakių aps. gimė Jakštys Stasys (Stanislovas).

1907 baigė prad. m-lą ir įstojo į Marijampolės g-ją, kuri I pasaulinio karo metu buvo evakuota į Jaroslavlį Rusijoje.

1916 baigė g-ją.

1916 08 – 11 studijavo Petrogrado u-to Fizikos-matematikos f-te.

1916 11 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir pasiųstas į Vladimiro karo m-lą Petrograde.

1917 05 01 ją baigus suteiktas praporščiko laipsnis ir išsiųstas į Austrijos – Rumunijos frontą.

1918 10 07 grįžo į Lietuvą, mokytojavo besikuriančioje Kudirkos Naumiesčio g-joje.

1919 01 30 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas karininku į Inžinerijos batalioną.

1919 03 31 perkeltas į Aviacijos dalį ir paskirtas einančiu oro žvalgo pareigas.

1919 11 18 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1919 – 20 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais bei lenkais ir atliko 17 kovinių skrydžių.

1921 09 03 pakeltas į kapitonus.

1921 11 01 baigus aviacijos teorijos kursus suteiktas oro žvalgo vardas.

1922 04 10 paleistas iš kariuomenės studijoms aukštojoje m-loje užsienyje.

1927 10 31 baigė Lježo politechnikos in-tą ir įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę.

1928 dirbo Susisiekimo ministerijoje Kaune inžinieriumi.

1928 10 05 vėl priimtas į karinę tarnybą ir paskirtas į Karo aviaciją inžinieriumi-kontrolieriumi.

1934 07 10 už dalyvavimą voldemarininkų maište paleistas į atsargą. Dirbo inžinieriumi AB „Amlit“.

1937 11 10 vėl priimtas į karinę tarnybą ir paskirtas į Karo aviaciją.

1938 11 19 – į Technikos dalį inžinieriumi-kontrolieriumi.

1938 11 23 pakeltas į majorus.

Iki 1940-06-15 Stasio Jakščio skraidymų stažas buvo 329 val. 06 min.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 07 12 paskirtas Karo aviacijos dirbtuvių v-ku. Vėliau ryšių karininkas aerodromų statyboms.

1940 11 01 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Dirbo Elektros valdyboje.

1941 05 03 NKVD suimtas ir kalintas Kauno SDK. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš kalėjimo išlaisvintas.

1941 – 46 vėl dirbo Elektros valdyboje inžinieriumi.

1946 01 02 NKVD vėl suimtas ir metus tardytas Kaune, po to išvežtas į Temlagą Mordovijoje,

1955 12 28 ištremtas į Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1948 ištremta ir šeima.

1956 paleistas iš lagerio nuvyko pas šeimą į tremtį, dirbo statybose.

1956 11 su šeima grįžo į Lietuvą.

Iki 1962 dirbo Kauno elektros tinkluose inžinieriumi.

1972 04 14 mirė Kaune, palaidotas Eigulių kapinėse.

Žmona – Elena Anelė Veitaitė (1897–1973), sūnus – Juozas (1938).


Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1923),
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1933),
Savanorių medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis