Av. vyr. psk. Vladas Ačas
1904†1930


Aviacijos vyr. psk. Vladas Ačas gimė 1904 gegužės 27 d. Telšių aps., Nevarėnų vls., Džiugailių kaime. Baigęs 6 gimnazijos klases 1927 gegužės 1 d. buvo pašauktas būtinajai karo tarnybą atlikti. Nuo pat pradžios turėjo didelį polinkį lėktuvams, todėl atlikus privalomą naujokų apmokymą, įstojo į aviacijos motoristų kursus. Šios kursus sėkmingai baigė 1928 balandžio 6 d. ir buvo pakeltas į jaun. puskarininkio laipsnį. Karo mokslą velionis mėgo ir atlikęs būtinąją tarnybą 1928 lapkričio 1 d. pareiškė norą likti aktyviojoje tarnyboje liktiniu.Suorganizavus puskarininkių lakūnų mokyklą, 1929 m. sausio mėn. 10 d. su didžiausiu malonumu į ją įstojo. Atlikęs su instruktoriumi 77 mokomosios skrydžius, 1929 liepos 4 d. savarankiškai išskrido lėktuvu Alb. B. II. o tų pačių metų rugsėjo 17 d. savo kaip lakūno sugebėjimus įrodė savarankiškai skirsdamas kovos lėktuvu SVA – 10. 1929 gruodžio 20 d. sėkmingai baigęs puskarininkių lakūnų mokyklą buvo paskirtas eiti karo lakūno pareigas 2-je oro eskadrilėje, kurioje tarnavo iki tragiškos žūties.

Velionis buvo gero būdo, nenustodamas savo įgimto rimtumo, visuomet ir visur buvo linksmas, pasitikintis savim ir draugų mylimas. Geras sportininkas, o ypač pamėgęs futbolą. Pilnas jėgų ir ištvermės, nesibijodamas darbo, jis siekė užsibrėžto tikslo. Darbu ir dideliu pasiryžimu jam pavyko nugalėti visus sunkumus, visas kliūtis ir prasimušti prie lakūno vardo.

1930 gegužės 24 d. ryte vyr. psk. Ačas su ltn. Kavaliausku išskrido oro pratimams su seno tipo SVA – 10 lėktuvu. Ties Petrašiūnų miesteliu atliekant pikiravimo pratimus, lėktuvui besileidžiant žemyn, jis įgavo didžiausią greitį ir pakliuvo į stiprią oro srovę, staiga lūžo lėktuvo sparnas. Matydamas nelaimę oro žvalgas ltn. Kavaliauskas iššoko su parašiutu ir laimingai nusileido į Nemuną. Nepraradęs sąmonės nuplaukė į salą, esančią Nemuno viduryje, iš kurios jį išgelbėjo tarnybos draugai. Sparnui atsiskyrus lėktuvas visiškai neteko pusiausviros ir visa jėga trenkėsi į žemę, kartu su savim palaidodamas ir drąsųjį lakūną, kuris iššokti su parašiutu nesuspėjo. Nuvykus į katastrofos vietą, vienas lėktuvo sparnas buvo rastas vienoje Nemuno pusėje, o žuvęs lakūnas su lėktuvo nuolaužomis kitoje Nemuno pusėje.


Aviacijos ltn. Petras Kavaliauskas kalbintas po avarijos taip kalbėjo apie ją:

"— Buvome išskridę tam tikrą užduotį atlikti. 11:37 val. ties Vėsulava įvyko katastrofa mums pikiruojant, orlaivis pakliuvo į didelę oro srovę ir nulūžo jo sparnai. Orlaivis, ėmė kristi žemyn. Aš vos apėjau iššokti parašiutu, o nelaimingasis Ačas nesuspėjo, nes jis sėdėjo prie vairo ar iš mašinos SVA – 10 pačiam lakūnui sunku greitai iššokti, o ypatingai kai mes buvome ne aukštai pakilę, todėl iššokti laiko buvo labai mažai.
— Ar tamstos nusileidimas gerai pavyko?
— Reikia sakyti, kad nusileidimas pavyko, nes kaip matote aš gyvas. Bet pavadinti mano nusileidimą laimingu kažin ar galima, nes pakliuvau kaip tik į vidurį Nemuno ir tik dėka to, kad nepraradau sąmonės ir šiaip dvasinės lygsvaros, man pavyko išbristi iš antro pavojaus.
— O kaip tamstos savijauta?
—Jaučiuosi, kaip antra kartą gimęs, bet, žinoma, mano džiaugsmas dėl savo gyvybės išgelbėjimo negali būti pilnas, nes šiandien 16val. turėsiu palydėti į amžinojo poilsio vietą nelaimingąjį draugą..."


1930 gegužės 26 d. 16 val. velionis buvo palydėtas į Kauno miesto kapines (naikinat jas, perlaidotas Seniavos kapinėse) aviatorių kampelį. Prie kapo duobės tarnybos draugai kalbėjo:

Liūdi tavęs, Vladai, giminės, liūdime lakūnai, draugai ir pažįstami. Tavo užsibrėžtus tikslus, tavo svajones, kurias be laiko mirtis nutraukė, įgyvendins kiti. Prie tavo karsto mes semsimės naujų jėgų, kilnių pasiryžimų. Tebūnie Tau, Vladai, lengva ta žemelė, viršuj kurios su tokiu malonumu skraidei.Literatūra:
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1930 gegužės 26 ir 28 dienos numeriai.
Savaitraštis „Karys“ 1930 m. nr. 22.
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Savaitraštis „Mūsų laikraštis“ 1930 gegužės 31 d. numeris.

• • • • • • • • • • • •

Vyr. psk. Vladas Ačas lėktuve Albatros C.III Nr. 5082 1930 m.
(Lietuvos aviacijos muziejus)

Vlado Ačo katastrofos vietoje 1930 m. gegužės 24 d.
(3-ios eskadrilės raštininko Vlado Macijausko giminės archyvas)

Vlado Ačo katastrofos vietoje 1930 m. gegužės 24 d.
(Lietuvos aviacijos muziejus)


Vlado Ačo kapas Seniavos kapinėse.
(Gintauto Kačergiaus fotografijos 2012)


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis