Trimakas Stasys
1892-1972


Stasys TRIMAKAS gimė 1892 09 03 Tauprių k, Saločių vls., Biržų aps.

Baigė Sankt Peterburgo g-jos 4 klases, buhalterijos kursus. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę dalyvavo I pasaul. kare.

1917 baigė Petropavlovsko karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1919 01 02 grįžęs į Lietuvą įstojo į Joniškėlio partizanų dalinį.

1919 02 20 - 05 30 kovojo su bolševikais.

1919 06 01 suformavus Joniškėlio batalioną (nuo 1919 12 10 9 pėst. pulkas) paskirtas 2 kuopos jaun. karininku.

1919 08 20 – paskirtas kulkosv. komandos vadu.

1919 11 18 suteiktas pėst. leitenanto laipsnis.

1919 10 03 - 1920 01 05 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1920 02 06 - 12 01 – su lenkais.

1920 01 07 paskirtas 1 kulkosv. kuopos vadu.

1921 09 03 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 08 15
baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (IVlaida).

1925 05 15 pakeltas į kapitonus.

Tarnaudamas 1928 08 27 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

Nuo 1928 09 14 studijavo LU Teisių f-te.

1931 04 27 perkeltas į Karo mokyklą.

1932 11 09 – į Karo aviaciją.

1934 07 09
už dalyvavimą voldemarininkų maište paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1936 09 18 priimtas į karo tarnybą, paskirtas į Ginklavimo v-bą. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo studijų skyriaus priėmimo dalies karininku. Likviduojant Lietuvos kariuomenę ėjo 3 artilerijos sandėlio v-ko pareigas.

1940 10 03 paskirtas RA 29 ŠTK 26 kavalerijos pulko artilerijos tiekimo v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos štabo Artilerijos tiekimo skyriuje.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV Gyveno Čikagoje.

1972 01 30 mirė.

Žmona – Emilija Leokadija Adomavičiūtė (1908.11.07-?), duktė – Milda.Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921),
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais;
Rusijos kariuomenėje – Šv. Georgijaus 2, 3 ir 4 laipsnių kryžiais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis