Rutenbergas Isaakas1915 - ?


1894 12 14 Marijampolėje gimė Rutenbergas Isaakas.

1915 baigė Riazanės 1 g-ją.

Iki 1919 studijavo Maskvos u-to Medicinos f-te.

1919 03 28 grįžus į Lietuvą priimtas į Lietuvos kariuomenę.

1919 06 20
paskirtas prie 1 ats. bataliono jaun. gydytojo padėjėju.

1919 07 15 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 05 14 suteiktas sanitarijos leitenanto laipsnis.

1920 07 12 paskirtas į Karo ligoninę eiti jaun. ordinatoriaus pareigas.

1920 09 10 – paskirtas eiti 2 pėst. pulko jaun. gydytojo pareigas.

1920 10 24 išbrauktas iš kariuomenės sąrašų kaip dingęs be žinios nuo 09 26.

1920 11 15
grįžo iš lenkų nelaisvės, paskirtas eiti 10 pėst. pulko jaun. gydytojo pareigas.

1921 02 01 – eiti Karo ligoninės jaun. ordinatoriaus pareigas.

1921 05 01
perkeltas Karo sanitarijos v-bos žinion, įskaitytas Karo sanitarijos v-bos stipendininku tęsti mokslus.

1922 03 08 paskirtas eiti Karo aviacijos jaun. gydytojo pareigas, vėliau Aviacijos parko sanitarijos karininku.

1923 06 15 perkeltas į 2 artilerijos pulką eiti gydytojo pareigas.

1923 12 31
dėl ligos paleistas į sanitarijos karininkų atsargą.

1925 06 15 kaip baigusiam Maskvos u-to 6 semestrus ir 1921 baigusiam klinikų kursą Lietuvos aukštuosiuose kursuose Švietimo m-jos valst. gydytojų egzaminų komisijos pripažinta medicinos gydytojo kvalifikacija.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1933 05 11 dėl sveikatos paleistas į dimisiją.


Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1930).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis