Naujokas Antanas1906-1989


1906 09 16 Kardokų k., Višakio Rūdos vls., Marijampolės aps. gimė Naujokas Antanas.

1925 baigė Kauno aukštesniąją technikos m-lą.

1925 09 10 įstojo į Karo mokyklą.

1928 09 08 ją baigus (X laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 11 21 pakeltas į leitenantus.

1932 12 30 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (IV laida).

1933 01 03 perkeltas į Auto rinktinę, paskirtas iždininku ir maisto tiekėju.

1935 08 01 – mokomosios kuopos vyr. karininku.

1937 02 16 pakeltas į kapitonus.

1937 05 11 paskirtas technikos skyriaus raštvedžiu, vėliau mokomosios kuopos vyr. karininku. Atgavus Vilnių

1939 10 16 komandiruotas į Vilniaus rinktinę vado žinion.

1940 01 30 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas Technikos dalies autobūrio vadu.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviacijos eskadrilės autotransporto būrio vadu, laikinai paliktas Karo aviacijos likvidavimo darbams.

1941 06 25 kilus Vokietijos – SSRS karui pateko į vokiečių nelaisvę.

1941 09 paleistas, grįžo į Kauną. Dirbo Greitosios pagalbos autodalies v-ku.

1946 08 28 Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai NKVD suimtas ir kalintas.

1947 02 15 – RA Kauno įgulos Karo tribunolas, pritrūkus įrodymų, bylą nutraukė.

1947 03 21 iš įkalinimo vietos paleistas.

Nuo 1953 dirbo inžinieriumi Sveikatos apsaugos m-jos statybos ir remonto valdyboje.

1962 12 30 -1970 dirbo Kauno baldų kombinate.

1989 03 29 mirė Kaune, palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Žmona – Veronika Grabliauskaitė (1908-1995, susituokė 1930), dukterys – Irena Tupinienė (1934) ir Jūratė Ramutė Puzinienė(1938).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis