Kazokaitis Jonas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1906 - 1991


1906 11 06 Valainių k. Rozalimo vls., Panevėžio aps. gimė Kazokaitis Jonas. Mokėsi Rozalimo vid. m-loje.

1930 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1932 10 31 pašauktas į karinę tarnybą baigė Karo mokyklą (XIV laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos mokyklą. Dėl dalyvavimo voldemarininkų maište.

1934 07 19 pažemintas pareigose ir perkeltas į 4 eskadrilę Zokniuose.

1935 07 21 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kursus, suteik-tas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 6 eskadrilę lakūnu žvalgu.

1935 11 23 pakeltas į leitenantus.

1938 11 23 – į kapitonus.

Iki 1940-06-15 Jono Kazokaičio skraidymų stažas buvo 338 val. 10 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos Tiekimų skyriuje užpirkimų dalies vedėju.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviaeskadrilės, dislokuotos Pivonijoje, prie Ukmergės, techninio tiekimo v-ku.

1941 06 25 kiltus Vokietijos – SSRS karui pateko į vokiečių nelaisvę, tačiau pavyko pabėgti.

1941 09 – 1944 l0 mokytojavo Ukmergėje, Daukšų ir Slapučių prad. m-lose, Kauno aps., Čekiškės vid. m-loje.

1949 12 – 1950 08 dirbo artelės „Pagalba“ Kaune krautuvės vedėju, ekonomistu,

1950 – 1969 – Kauno teritorinio statybos tresto administracijos ūkio skyriaus v-ku.

1991 03 28 mirė Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse.

Žmona – Stefanija Navikaitė (1910–1958, susituokė 1935), dukros – Elena (1936–1936), Birutė Gerulaitienė (1936–1996).


Apdovanotas:
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis