Sribikė JonasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1912-2004


Jonas SRIBIKĖ gimė 1912 04 01 Strazdžių k., Vabalninko vls., Biržų aps.

1927 - 31
mokėsi ir baigė Panevėžio g-ją.

1931 09 24 įstojo į Karo mokyklą.

1933 09 15 ją baigus (XV laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 ulonų pulko 1 eskadrono jaun. karininku.

1935 09 01 – 3 eskadrono būrio vadu.

1935 09 11 – 3 kavalerijos (nuo 1936 06 04 3 dragūnų) pulko 3 eskadrono būrio vadu.

Nuo 1936 02 08 vyr. karininkas 3 eskadrono karininkas.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1937 06 - 07 dalyvavo Lietuvos žirginio sporto sąjungos raitelių varžybose Kaune.

1937 12 31 baigė Karo aviacijos karininkų papildymo kursus, suteiktas II eilės karo lakūno vardas ir paskirtas į 2 eskadrilę.

1938 09 01 įstojo į VDU Teisių f-tą, po metų studijas nutraukė.

1939 12 31 pakeltas į kapitonus.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas, paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu.

Iki 1945 06 15 Jonas Sribikė Karo aviacijoje skraidė 368 val. 30 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 8 eskadrilės vado padėjėju.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Dirbo Kaune svarstyklių gamykloje. Vokiečių okupacijos metais dirbo buhalteriu Kauno tabako f-ke. LLA narys. Po karo grįžo į tėviškę, dirbo techniku Pasvalio girininkijoje. Persikėlęs į Klaipėdą dirbo Lietkoopsąjungoje, vėliau iki 1972 – buhalteriu kompresorių gamykloje Panevėžyje.

Mirė 2004 10 03

Žmona – Vanda Kondrackytė, sūnus – Romualdas, duktė – Aušrelė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis