Jasinskas Jonas
Av. ats. jaun. leitenantas.
1908-1979


1908 10 27 gimė Jasinskas Jonas.

1931 baigė Lietuvos aeroklubo skraidymo kursus Kaune. Dirbo Užsienio reikalų m-joje buhalteriu.

1934 09 15 baigus Karo mokyklą (IX asp. laida) suteiktas av. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1935 dirbo sekretoriumi Lietuvos generaliniame konsulate Karaliaučiuje.

1938 baigus VDU Teisių f-tą paskirtas Užsienio reikalų m-jos Protokolo skyriaus sekretoriumi.

1939 paskirtas atašė Lietuvos pasiuntinybėje Taline, Estijoje.

1940 perkeltas į Lietuvos konsulatą Čikagoje, JAV. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą pasiliko JAV. Vėliau su šeima apsigyveno Floridoje, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje.

1979 04 28
mirė JAV.

Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1934).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis