Janulionis Linas


Sanitarijos pulkininkas
1888 - 1940


1888 09 23 Berniūnų k., Dusetų vls., Zarasų aps. Janulionis Linas gimė

1908 baigęs Šiaulių g-ją išvyko mokytis į Sankt Peterburgą.

1914 baigęs Sankt Peterburgo valst. u-to Gamtos-matematikos f-tą, mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas į I gvardiečių pėst. divizijos Temir Chanšuro lazaretą, iš kur pasiųstas mokytis į Karo medicinos akademiją Petrograde.

1917 06 02 baigęs akademiją paskirtas Kaukazo karinės apyg. sanitarijos valdybos jaun. ordinatoriumi lauko ligoninėje.

1918 04 09 po perversmo Rusijoje iš kariuomenės demobilizuotas, grįžo į Lietuvą.

1918 12 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pulką gydytoju.

1919 01 07 – 09 20 dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 12 – su bermontininkais.

1920 01 – su lenkais.

1920 03 01 suteiktas san. vyr. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 lauko ligoninės vyr. gydytoju.

1920 04 30 paskirtas Aviacijos dalies gydytoju, 1920 07 16 – 1 atskirojo lazareto vyr. gydytoju.

1921 03 12 pakeltas į kapitonus.

1922 08 09 perkeltas į 1 art. Pulką.

1923 12 31 – į mokomąją ats. bateriją.

1925 05 15 pakeltas į san. majorus.

1926 paskirtas Karo mokyklos vyr. gydytoju ir lektoriumi, dėstė karo higieną, gamtos mokslus ir chemiją.

1928 02 16 pakeltas į san. pik. leitenantus.

1931 03 31 paskirtas vyr. sanitarijos karininku,

1931 06 pakeltas į san. pulkininkus.

1936 04 23 paskirtas Karo mokyklos karininkų ramovės valdybos pirmininku.

1939 09 15 – Karo ligoninės v-ku. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš šių pareigų atleistas ir laikinai paskirtas Karo sanitarijos valdybos v-ko pavaduotoju.

1940 10 25 mirė Kaune, palaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.

Žmona – Liucija Valavičiūtė (1901–1997), duktė – Liucija Stanislava (1923–1944 žuvo Vokietijoje), sūnus – Linas Gediminas (1925).


Apdovanotas:
II rūšies Vyčio kryžiaus 1 laipsnio ordinu (1926),
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu (1933),
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis