Lak. mok. Meškėnas Leonas1911†1934

Leonas Meškėnas gimė 1911 balandžio 20 d. Tiflise. Pirmajam Pasauliniam karui pasibaigus Leono tėvai grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje. L. Meškėno tėvai, būdami neturtingi, negalė leisti sūnui į mokslus. Po kiek laiko tėvai gauna tarnybą Šiaulių geležinkelių stotyje, o vėliau - 1925 m. tėvas buvo perkeltas į Panevėžio geležinkelio stotį. 1926 metais Leonas Meškėnas įstojo į Panevėžio valstybinės gimnazijos II-ją klasę. Gimnazijoje baigė 6 klases. Gavęs tėvų sutikimą, paliko gimnazijos suolą ir 1932 metų pavasarį savanoriu įstoja į lakūnų mokyklą. Mokykloje pasižymėjo sumanumu ir drąsa. 1934 m. su kitais draugais, baigė aukštąjį pilotažą ir gegužės mėn. paskirtas į 5-ąją (naikintuvų) eskadrilę, vado žinion tolesniems skraidymams.

1934 birželio 25 d. Karo aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklos auklėtinis mok. lak. Leonas Meškėnas atlikęs užduotį grįžo į aerodromą. 11 val. 55 min. lėktuvas Letov Š-20 pasisukęs perėjo į suktuvą ir nukrito. Lakūnas žuvo avarijos vietoje.


Lak. mok. Leono Meškėno katastrofa su lėktuvu Letov Š-20

1934 birželio 26 d. už žuvusio lakūno vėlę įgulos bažnyčioje buvo paaukotos gedulingos pamaldos, kuriose dalyvavo aviacijos karininkai, lakūnų mokyklos mokiniai ir kt. Birželio 27 d. pavakare ilga gedulo procesija palydėjo į amžinojo poilsio vietą žuvusį karo aviacijos mokinį, lakūną a.a. Leoną Meškėną. Lydėjo velionio tėvai, giminės ir artimieji, karo aviacijos karininkai, žuvusio mokslo draugai, Lietuvos aero klubo nariai ir civiliniai lakūnai bei daugybė kauniškių. Atsisveikindami su žuvusiuoju lakūnų visą laiką skraidei trys karo aviacijos lėktuvai. Kapuose kalbėjo aviacijos kapelionas kun. Normantas ir puskarininkių mokyklos viršininkas mjr. Reimontas, kuris žuvusį lakūną mokinį L. Meškėną apibūdino kaip drąsų ir gabų pilotą. Grojo karo orkestras. Ant kapo sudėti, karo aviacijos, Lietuvos aero klubo, civilinių lakūnų ir kiti vainikai.

"Tai pirmas toks skaudus įvykis per dvejus metus, kai įsteigta lakūnų mokykla ir ligi šiol dar nubuvo įvykusi avarija, kuri pareikalautų gyvybės. Leonas pirma auka, pirmas palaužtas jaunasis sakalas."

Literatūra:
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1934 birželio 26 ir 28 dienos numeris.
Savaitraštis „Karys“ 1934 m. nr.26.
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Gražina Sviderskytė „Uragano kapitonas“

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis