A.†A. leit. Erikas Mačkus
leit. Erikas Mačkus

1903 † 1931

(Originalo kalba netaisyta) Gegužės mėn. 16 d. apie 11 val. už Veiverių miestelio, Skriaudžių kaime, eidamas tarnybos pareigas, tragingai žuvo 1-os oro eskadrilės karo lakūnas leitenantas Mačkus Erichas. Minėtą dieną jis išskrido paprastiems skraidymo pratimams ir dėl nežinomų priežasčių buvo priverstas leistis. Spėjama, kad buvo sugedęs motoras. Netoli Marijampolės plento, kur nukrito lėktuvas, pasitaikė iš vienos pusės pelkė, o iš antrosios grioviai ir krūmokšniais apaugusi vieta. Nukritęs lėktuvas apsivertė, palaidodamas vietoje ir a. a. leit. Mačkų.

Leitenantas Mačkus gimė 1903 m. sausio mėn. 26 d. Klaipėdos apskrityje, Dovilų valsč. ir kaime. Evangelikas — liuteronas. Baigęs 4 kl. vokiečių mokyklos ir karo milicijos mokyklos III laidą.
Lietuvos kariuomenėn stojo savanoriu. 1922 m. XI. 9. stojo Karo mokyklon ir ją sėkmingai baigė 1924 m. IX. 27. Baigė II-ros rūšies gabumu ir buvo pakeltas į jaun. leitenanto laipsnį. Iš Karo mokyklos paskirtas į 7 p ėst. Ž. K Butegeidžio pulką. 1925 m. sausio mėn. 5 d perkeltas į 6pėst. Pilėnų K. Margio pulką. Tarnybos pareigas einant (būdamas pulko budėtoju) . 1925 m. gegužės mėn. 29 d. buvo sunkiai sužeistas 1925. VIII. 25. išvyko į aviaciją praėjimui teoretinio kurso.
Nuo 1925 m. rugsėjo mėn. 21 d.užskaitytas tikruoju aviacijos kursų klausytoju. Nuo 1926 m. sausio mėn. 27 d. perkeltas į aviaciją. 1926 m. kovo mėn. 22 d. atliko uždavinį, perskrisdamas žvalgams nustatytą maršrutą. Aviacijos klausytojų kursų 1925— 1926 -laidą sėkmingai baigė 1926 m. birželio mėn. 26 d.
Baigęs kursą 1926 m. liepos mėn. buyo perkeltas 4 oro eskadrilėn eiti oro žvalgo praktikai. Tuojau pat toms pat pareigoms, eiti buvo perkeltas į 3 oro eskadrilę. 1926. X. 1. buvo paleistas į pėstininkų atsargą, o 1927II. 17. vėl buvo priimtas kariuomenėn ir paskirtas į 3 oro eskadrilę oro žvalgo pareigoms eiti. 1927 m. gegužės mėn. 16 d. pradeda mokymo kursą mokinių lakūnų grupėje ir jį sėkmingai baigia. Tų pat metų liepos mėn. 20 d. perkeltas 4 oro eskadrilėn eiti karo lakūno pareigų. 1927 m. liepos mėn. 29 d,, skrisdamas lėktuvu tipo L. V. G. C.VI nukrinta, sunkiai susižeidžia ir išvyksta Pietų Prancūzijon gydytis, Grįžta — 1927 m. sausio mėn, 1 d. Nuo 1927 m. spalių mėn. 14 d. perkeltas 1 oro eskadrilėn karo lakūno pareigų eiti. Čia visą laiką skraidė vienviečiu naikintuvu tipo Šmolek ir 1930 m. įgijo karo lakūno vardą.
1930. IV. 16. paskirtas mūsų karo atstovo Vokietijoj adjutanto pareigoms eiti. Š. m. balandžio mėn. grįžęs iš Berlyno visą laiką specializavosi karo lakūno specialybei.

Velionis buvo vienas iš gabesniųjų ir drąsesniųjų lakūnų. Karo tarnybą buvo pamilęs. Didžiojo karo metu, dar būdamas mažametis, savanoriu stojo į vokiečių kariuomenę ir dalyvavo prancūzų fronte. Lietuvai kovojant su lenkais, jis, kaipto klaipėdietis lietuvis, atvyko-į Didžiąją Lietuvą ir čia vėl stojo savanoriu kariuomenėn, nors būdamas dar tik 17 metų jaunuolis.
"Tebūnie Tau, Drąsusis Kary, lengva Lietuvos žemė, dėl kurios buvai pasiryžęs dirbti ir kovoti."

Šaltiniai:
Karys 1931 nr. 21

El. publikavimui parengė: Pijus Poškus 2009Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis