Juozapas Namikas

Karo lakūnas. Aviacijos majoras.
1904-1940


1904 10 17 Užpaliuose, Utenos aps. gimė Namikas Juozapas. Tėvai - Juozapas Namikas ir Veronika Nakutytė.

Baigė prad. m-lą Užpaliuose ir Utenos „Saulės" g-ją.

1921 11 12 įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 09-20 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1924 12 13 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų (I laida).

1925 09 17
perkeltas į Karo aviaciją. Pradėjo mokytis surengtuose Aviacijos karininkų kursuose.

1926 01 10 paskirtas į mokomąją oro eskadrilę.

1926 06 12 baigus aviacijos karininkų kursus paskirtas į 2 oro eskadrilę Aukštojoje Fredoje, Kaune.

1927 11 01 suteiktas oro žvalgo vardas.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių Įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 02 13 pakeltas į kapitonus.

1934 06 25 - 07 19 kaip aviacijos v-ko plk. ltn. inž. A. Gustaičio oro žvalgas dalyvavo trijų ANBO-IV eskadrilės skrydyje per Europą, aplankant dvylikos valstybių sostines.

1934 08 28 po skrydžio aplink Europą paskirtas Karo aviacijos štabo adjutantu.

1934 09 03 paskirtas 4 eskadrilės Zokniuose, prie Šiaulių, vadu.

1935 09 24 -3 eskadrilės vado padėjėju, o spalio 16 d. vadu.

1935 11 23 pakeltas į majorus. Su karine misija buvo išsiųstas į Angliją, apžiūrėti Lietuvos įsigyjamų lėktuvų.

1938 12 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1939 išrinktas Lietuvos Aeroklubo sekretoriumi. Užpaliuose surengė Aviacijos šventę.

1939 išleido atsiminimų knygą „Europa iš oro" apie skrydį per Europą.

Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą buvo kviečiamas į komunistinį saugumą (NKVD) pokalbiams, vėliau slapstėsi savo gimtinėje – Užpalių miestelyje.

1940 11 30 neaiškiomis žūties aplinkybėmis Juozapo Namiko kūnas rastas Kaune, Nemuno saloje. Spėjama, kad, nenorėdamas patekti į enkavėdistų rankas, nusišovė. Palaidotas Kaune, šalia S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus. Po 20 metų perlaidotas Užpalių kapinėse. 1992 ant kapo pastatytas antkapis su keturių menčių propeleriu.

Žmona-Ona Buizytė (1928, išsiskyrė 1936).

Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1934),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1923),
„Plieno sparnų" garbės ženklu (1932),
Čekoslovakijos Baltojo liūto 5 laipsnio ordinu su kardais (1935)
Karo lakūno žvalgo garbės ženklu (1934),
Italijos Karūnos 4 laipsnio ordinu (1935),
Prancūzijos Karo lakūno specialiuoju ženklu (1934),
Švedijos Kalavijo 5 laipsnio ordinu (1934).


Literatūra:

„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.
Eugenijus Raubickas „Ženklas ant munduro...“ Kaunas: „Plieno sparnai“, 2005.
Antanas Navaitis „Karo lakūnai, kovoję dėl tėvynės laisvės“ Vilnius: Ciklonas, 2003.
Gediminas Isokas, (sud.), „Utenos krašto enciklopedija“. Vilnius: Spauda, 2001.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


Juozapo Namiko knygos „Europa iš oro“ aprašymas:
I leidimas (1939 m.),
II leidimas (1993 m.).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis