Leonas Lendraitis
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1904 - 1995


1904 12 23 Skirsnemunėje, Jurbarko vls., Raseinių aps. gimė Leonas Lendraitis.

1925 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1927 04 01 pakeltas į vyr. puskarininkius ir 04 11 paleistas į atsargą, bet paliktas sandėlininku-techniku.

1929 01 10 – 12 20 mokėsi lakūnų puskarininkių kursuose. Po baigimo paskirtas į Karo aviacijos 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę, skraidė naikintuvais Letov Š.20L.

1930 10 15 baigė aukštojo pilotažo mokymus.

1932 01 01 pakeltas į I eilės karo lakūnus.

1932 baigė g-ją.

1932 – 1933 studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1932 10 01 paskirtas į 5 eskadrilę.

1933 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis.

1936 09 17 studijavo VDU Technikos f-to Statybos skyriuje.

1937 10 07 pakeltas į leitenantus. Tarnaudamas karo aviacijoje dalyvavo Šaulių sąjungos aviacijos būrio veikloje.

1937 11 15 paskirtas Aviacijos m-los puskarininkių klasės vedėju.

1938 12 01 ltn. L. Lendraitis ir kpt. A. Krasnickas iš Vokietijos į Kauną atskraidino pirmąjį Šaulių sąjungos pirktą mokymo ir treniruočių lėktuvą Klemm Kl-35B.

1939 06 vėl padėjo Šaulių sąjungos aviacijos būriui atskraidinti dar du naujus lėktuvus Klemm Kl-35B, kurie vėliau pakrikštyti „Sakalas-3“ ir „Sakalas-4“.

1939 m. Šaulių aviacijos būrį papildžius naujais nariais, Kauno aerodrome supažindino su skrydžiais naujus aviacijos būrio narius. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Karo aviacijos mokykloje technikos karininku.

Tarnaudamas karo aviacijoje Leonas Lendraitis iš viso skraidė 917 val. 15 min.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokietijos – SSRS karo metu tarnavo Vokietijos karo aviacijoje. Po karo emigravo į JAV, gyveno Bostone.

1990 persikėlė į Čikagą.

1995 03 25 mirė JAV, Palos Heights.

Žmona – Magdalena Krakauskaitė, sūnus – Vytautas (1940).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1939),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1936 12 30)
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio (1935)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Papildyta svetainės administracijos.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis