Pranas HiksaKaro lakūnas, aviacijos kapitonas
1897 - 1966


Pranas Hiksa gimė 1897 05 23 Verkių dvare, Vilniaus aps. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Liepojos ir Maskvos komercijos mokyklose, baigė vairuotojų kursus.

1916 m. spalio 1 d. pradėjo karinę tarnybą 23 korpuso aviacijos būryje, dislokuotame prie Rygos. 1916 m. gruodžio 3 d. pasiųstas į Petrogrado karo aviacijos mokyklą Gatčinoje.

1917 m. vasario 17 d. suteiktas Rusijos kariuomenės praporščiko, o 1917 m. rugsėjo 15 d. paporučikio laipsnis. 1917 m. vasario 21 d. su grupe kitų mokinių pasiųstas tęsti karo aviacijos mokslų į Angliją. Ten 1917 m. rugsėjo 7 d. baigė Karališkųjų oro pajėgų aviacijos mokyklą. Kilus revoliucijai, į Rusiją negrįžo, atvyko į Lietuvą.

1919 m. gegužės 15 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo aviaciją. Buvo pirmasis karo lakūnas, tarnaujantis Lietuvos kariuomenėje.

1919 m. birželio 6 d. suteiktas karininko laipsnis. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose prie Panevėžio, Ežerėnų (dabar Zarasai), Utenos, Suvalkų, dėstė Aviacijos mokykloje.

1919 m. lapkričio 22 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1919 m. lapkričio 27 d. paskirtas Mokomojo būrio viršininku, o 1920 m. balandžio 16 d. – Oro eskadrilės vadu.

1922 m. birželio 3 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1922 m. rugsėjo 25 d. paleistas iš kariuomenės toliau eiti mokslų. Studijavo Prahoje. 1928 m. įgijo inžinieriaus diplomą, grįžęs dirbo Kauno „Metalo“ fabrike vyriausiuoju inžinieriumi. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo ir autoklubo veikloje.

1931 ir 1932 m. pirmųjų automobilių lenktynių aplink Lietuvą nugalėtojas, Prezidento taurės laimėtojas. 1933 ir 1935 m. Monte Karlo ralio varžybų dalyvis.

1939 m. rugsėjo 18 d. – spalio 9 d. laikinai buvo mobilizuotas į Karo aviaciją ir paskirtas 1-ojo autobūrio vadu.

Mirė 1966 04 04 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Žmona – Irena Salominaitė (1909–1996), dukros – Ina Taletienė (1934), Danutė Vaitiekūnienė (1937), Rita Šniukienė (1944) Jūratė Veiverienė (1946).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
Papildyta svetainės administracijos.


SUSIJĘ STRAIPSNIAI

P.Hiksos atsiminimai


PRANAS HIKSA FOTOGRAFIJOSE
Centre, tarp mokinių lakūnų - pirmasis instruktorius lietuvis - Pranas Hiksa 1919 m.
Prie lėktuvo Albatros C.V
Iš kairės:mokinys lakūnas J.Mikėnas, instruktorius P.Hiksa, Mokomosios esk. vadas A.Senatorskis, mokiniai lakūnai V.Švitrys, S.Sabas.
J.Kraucevičiaus sutikimas Aviacijos dalyje 1920 m. vasarą. Iš kairės: X, V.Šenbergas, J.Pranckevičius, K.Kanauka, J.Dobkevičius, J.Šabanavičius, J.Kumpis, A.Gustaitis, J.Tumas, S.Stanaitis, J.Kraucevičius, V.Švitrys, V.Jablonskis, V.Gavelis, P.Hiksa, A.Senatorskis, L.Šliužinskas, O.Rahnas, J.Šalkauskas, V.Šidlauskas, A.Stašaitis, A.Soldatenkovas, S.Jakštys, E.Kraucevičius, L.Virbickas, L.Peseckas, J.Grigiškis.

Bendražygiai lakūno V.Raubos katastrofos vietoje, prie sudužusio lėktuvo Halb. CL.IV. Iš kairės: V.Jablonskis, P.Soltanas, E.Šalkauskas, J.Šalkauskas, instr. P.Hiksa, J.Zauka, A.Gustaitis, instr. O.Rahn, J.Kumpis, A.Soldatenkovas, J.Dobkevičius, V.Šenbergas. Kauno aerodromas, 1920 m. gegužės 12 d.

Mokiniai lakūnai leitenantai S.Tumas (1-as iš kairės), S.Stanaitis (2), E.Kraucevičius (5), instruktorius vyr.ltn. Pranas Hiksa (3) ir Mokomosios eskadrilės vadas mjr. Andrejus Senatorskis (4) prie lavinimosi lėktuvo Albatros C.III. Kauno aerodromas, 1921 m.

Aukštieji vadai prie lėktuvo LVG C.VI šalia dirižablio angaro 1919 m.
Asmenys iš kairės: O.Dalhbekas, Z.Knystautas, H.Rotteris, X,X,X, J.Kraucevičius, X, X, P.Hiksa, X, X.

Aukščiau esančio fotografijos iškarpa. P.Hiksa - trečias iš kairės.

Pranas Hiksa važiuoja motociklu.

Aviacijos mokyklos buvusių mokinių ir instruktorių susitikimas mokyklos baigimo 15-os metų proga aviacijos karininkų ramovėje 1934 m. gruodžio 16 d..
Iš kairės sėdi: T.Šakmanas, J.Šabanavičius, G.Bezumavičius, instruktorius P.Hiksa, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, A.Gustaitis, A.Stašaitis, B.Sidaravičius, A.Babilius. Stovi: V.Lišauskas, L.Šliužinskas, V.Firontas, V.Šenbergas, L.Virbickas, L.Peseckas, V.Šidlauskas, V.Švitrys, K.Kanauka, V.Jablonskis.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis