Janulevičius (Janulis) Antanas


1910 - 1974


1910 09 23 Nakvosų k., Vaškų vls., Biržų aps. Janulevičius (Janulis) Antanas gimė Baigė VDU Medicinos f-tą.

1936 09 19 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1937 09 15 baigus Karo mokyklą (XII asp. laida) suteiktas san. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į sanitarijos karininkų atsargą.

1937 11 23 priimtas į tikrąją karo tarnybą ir paskirtas 1 husarų pulko jaun. sanitarijos karininku.

1939 10 perkeltas į Karo aviaciją.

1940 08 17 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas į LLK 4 pėst. pulką.

1940 10 04 Sovietams likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviacijos eskadrilės gydytoju.

1941 06 14 suimtas Varėnos poligone ir išvežtas į lagerį Norilske.

1942 09 05 ten SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų kalėti.

1950 11 17 ištremtas į Minusinską, Krasnojarsko kr.

1956 04 04 iš tremties paleistas, bet į Lietuvą negrįžo.

1974 mirė Ačinske, Rusijoje.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis