Bronius Kuzma (Kuzmickas)
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910 – 1966


1910 12 02 Kaune gimė Kuzma (Kuzmickas) Bronius. Baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją.

1931 08 24 pašauktas į karinę tarnybą.

1933 09 15 baigus Karo mokyklą (XV laida) suteiktas pėstininkų jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 7 pėst. pulką.

1934 04 04 – 6 pėst. pulko 1 kuopos būrio vadu.

1934 08 30 pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kursus.

1935 10 15 suteiktas II eilės karo lakūno vardas, įskaitytas į aviacijos karininkus ir perkeltas į 6 eskadrilę.

1936 06 01 – į 5 eskadrilę.

1937 09 27 – į 1 eskadrilę.

1936 04 09 pakeltas į leitenantus.

1937 12 31 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1938 01 01 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu.

1938 04 01 – 1 eskadrilės technikos karininku.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus.

Iki 1940 06 15 Bronius Kuzma Karo aviacijoje skraidė 414 val. 25 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1941 Birželio sukilimo dalyvis.

1944 savanoriu įstojo į Tėvynės apsaugos rinktinę, priimtas pilotu į formuojamą lakūnų savanorių rinktinę numatytam karinių lėktuvų perskraidinimui iš Vokietijos. Karo pab. pasitraukė į Vakarus.

1966 01 17 mirė Naujojoje Zelandijoje.

Žmona – Marija Jančytė, sūnus – Vytuolis Bronius (1937), duktė – Gražvydė.


Apdovanotas:
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis