Jeronimas Grigalius GarolisKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1972


Jeronimas Grigalius Garolis gimė 1900 m. lapkričio 17 d. Petrešiūnų k., Kriaunų vls., Rokiškio aps.

Tėvai: Antanas Garolis ir Marijona Janulionytė.

Mokėsi Švenčionių gimnazijoje. Pirmojo pasaulinio karo metu – Voroneže, brandos atestatą gavo Kauno suaugusiųjų gimnazijoje.

1919 m. rugsėjo 13 d. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose prieš bolševikus ir bermontininkus.

1920 m. sausio 15 d. įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1920 m. spalio 17 d. Pačiam prašant paskirtas į Karo aviaciją.

1922 m. liepos 15 d. išskrido savarankiškai.

1923 m. balandžio 21 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1924 m. baigė aukštojo pilotažo kursą. Tarnavo 3-iojoje bombonešių oro eskadrilėje.

1926 m. gruodžio 17 d. dalyvavo valstybės perversme.

1927 m. komandiruotas į Čekoslovakiją,

1929 m. – į Italiją. 1929 m. birželio 20 d. pirmasis aš Lietuvos lakūnų išsigelbėjo parašiutu „Salvator“ iš krentančio lėktuvo Ansaldo A. 120.

1930 m. rugpjūčio 18-23 d. Lietuvos karo aviacijos vizito Maskvoje metu pilotavo lėktuvą Ansaldo A. 120.

1932 m. Italijos karo aviacijoje atliko 6 mėn. stažą. Tais pačiais metais suteiktas majoro laipsnis ir paskirtas 6-osios (žvalgybos) eskadrilės vadu.

1934 m. birželio 7 d. dalyvavo nepasisekusiame voldemarininkų perversme ir buvo atleistas iš Karo aviacijos. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo skraidymuose, todėl po atleidimo iš kariuomenės 1934-40 m. dirbo instruktoriumi Lietuvos aeroklube.

1935 m. atskraidino Anglijoje pirktą autožyrą (malūnsparnį) Cierva C-30 į Kauną, vėliau dirbo instruktoriumi, demonstravo jį aviacijos šventėse bei skraidino keleivius. Apie autožyro veikimą paskelbė keletą straipsnių „Lietuvos sparnuose“.

1939 paskirtas Kauno civilinio aerodromo viršininku.

Prasidėjus karui aktyviai dalyvavo 1941 m. birželio 22-24 d. tautos sukilime kaip būrio vadas ir štabo viršininko pavaduotojas plk. ltn. Jankausko grupėje.

1942-44 alaus daryklos „Sudavija“ Prienuose direktorius.

Nuo 1944-05-01 Prienų burmistras.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno karo pabėgėlių stovyklose.

Iš ten 1949 m. emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje. Buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir „Ramovės“ Sidnėjaus skyrių narys.

Mirė 1972 m. gruodžio 22 d. Sidnėjuje.
Palaidotas netoli Sidnėjaus esančių Rukvudo kapinių lietuviškoje sekcijoje. (Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Australia)


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas (1929),
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medalis (1928),
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).

Žmona – Elžbieta Skerstaitė - Svečinaitė (1903-1952), duktė – Jolanta, sūnus – Andrius.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
Svetainės administracijos surinkta informacija.

• • • •

• J.Garolis - Šešiolika metų lėktuve. Atsiminimai 1 dalis
• J.Garolis - Šešiolika metų lėktuve. Atsiminimai 2 dalis
• J.Garolis - Šešiolika metų lėktuve. Atsiminimai 3 dalis


• • • •


FOTOGRAFIJOS IR DOKUMENTAI
Jeronimo Garolio krikšto metrika
(Kriaunų RKB gimimo metrikų knyga 1895-1910 m.)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio krikšto metrikos nuorašas
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio ir Elžbietos Skerstaitės - Svečinaitės santuoka 1926 m.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų protokolų knyga 1926-1927 m.)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio pasas
(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Elžbietos Garolienės paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Elžbietos Skerstaitės - Svečinaitės asmens liudijimas 1925 m.
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •Karo aviacijos lakūno mjr. Jeronimo Garolio apdovanojimo
Savanorių medaliu liudijimas 1928 m.

(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Karo aviacijos majoro paleidimio į atsargą liudijimas 1934 m.
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •LAK lakūno Jeronimo Garolio lakūno liudijimas
(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio su LUFTHANSA susiję dokumentai.
Kairėje - pažyma apie atstovavimą 1938 m., dešinėje - apie atleidimą iš tarnybos 1939 m.

(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Pažyma apie Jeronimo Garolio veiklą 1941 m. Birželio sukilimo metu.
(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio šoferio liudijimas 1942 m.
(Vytauto Didžiojo karo muziejus)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Elžbieta Garolienė DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Andrius Garolis DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Jolanta Garolytė DP dokumentuose.
(arolsen-archives.org)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Grupė lakūnų mokomojoje eskadrilėje 1922 m.
Jeronimas Garolis viršutinėje eilėje 5-as iš kairės.

(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis 2-as iš deš. Apie 1922 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Lakūnai, motoristai ir raiteliai manevrų metu prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI lauko aerodrome 1923 m. Priekyje iš kairės (su lakūniškais akiniais): V.Demidavičius (?), A.Vasnevskis, V.Gricevičius, M.Mačiokas, J.Nastaras, L.Peseckas, S.Darius, A.Stašaitis (su pilote), A.Damijonaitis, V.Reimontas, J.Narakas, V.Čemarka, V.Morkus, J.Garolis (su odiniu kombinezonu).
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Mokomosios oro eskadrilės vadas A.Gustaitis (centre) su mokiniais lakūnais prie naikintuvo Fokker D.VII. Kauno aerodromas, 1924 m.
Iš kairės: S.Darius, A.Gavelis, A.Gustaitis, J.Garolis, V.Čemarka.

(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •3-osios oro eskadrilės lakūnai ir motoristai prie savųjų LVG C.VI. 1925 m. Iš kairės: J.Liutkus (2), J.Nastaras (5), V.Čemarka (6), V.Reimontas (8), esk.vadas A.Stašaitis (10), A.Vasnevskis (11), J.Garolis (12), S.Darius (13).
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •3-osios eskadrilės lakūnai, žvalgai, motoristai ir kareiviai angare prie savojo žvalgybinio LVG C.VI. Kaunas, 1926 m. Tamsiomis lakūnų uniformomis (iš kairės): I.Šešplaukis, J.Garolis, V.Mačiokas, V.Strazdas (?), B.Svilas, J.Nastaras, V.Gricevičius, esk.vadas A.Stašaitis, M.Mačiokas, V.Reimontas, L.Zibavičius, J.Špokevičius, K.Mikolajūnas, V.Morkus.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •V.Morkus (kairėje) ir J.Garolis prie savojo individualiu piešiniu paženklinto žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI Kauno aerodrome prie Linksmadvario angarų. Apie 1924 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •3-os eskadrilės lakūnai ant motociklų (iš kairės): J.Garolis, J.Jankauskas, J.Česonis, 3-os eskadrilės vadas A.Stašaitis, V.Morkus, G.Heidrikis, I.Šešplaukis, B.Vaivada su mechanikais prie žvalgybinio lėktuvo LVG C.VI. Apie 1927 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Lakūnai prie atskraidinto pademonstruoti prancūziško lėktuvo Gordou-Leseurre B su 180 AG varikliu Hispano-Suiza. 1924 m.
Iš kairės: J.Pranckevičius, T.Šakmanas, J.Dobkevičius, X, K.Martinkus, J.Mikėnas, V.Valteris, V.Reimontas, J.Adomaitis, J.Garolis, L.Peseckas, V.Jablonskis, V.Gricevičius, X, A.Gavelis, A.Gustaitis, M.Mačiokas, svečias iš Prancūzijos, Aviacijos viršininkas J.Kraucevičius, E.Kraucevičius, X, A.Stašaitis, Č.Januškevičius, A.Babilius, V.Milevičius, J.Narakas, J.Nastaras, X, V.Švitrys.

(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •3-osios eskadrilės lakūnai, užsidėję parašiutus „Salvator”, prie A.120 po žiemos skraidymų. 1931 m. Stovi (iš kairės) I.Šešplaukis (2), G.Heidrikis (3), esk. vadas A.Stašaitis (4), J.Draugelis (6), J.Garolis (7), B.Svilas (8); sėdi – P.Lapienis.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Aviacijos dirbtuvėse 1928 m. pagamintas naikintuvas Fokker D.VII su 240 AG varikliu Siddeley „Puma” ruošiamas pakilti. Kabinoje – J.Garolis.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Lietuvos karo aviacijos 3-osios eskadrilės lakūnai 1926 m.
Priekyje sėdi, iš kairės: Jonas Nastaras, Mikas Mačiokas, Viktoras Reimontas, Antanas Stašaitis, Vladimiras Demidavičius, Jeronimas Garolis, Vladas Morkus. Už jų stovi, iš kairės: Ignas Šešplaukis, Jonas Špokevičius, Vincas Mačiokas, Liudas Zibavičius, Balys Svilas, Antanas Ulpa, Česlovas Januškevičius..

(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Grupė karo lakūnų. Jeronimas Garolis pirmas iš dešinės.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Grupė karo lakūnų. Jeronimas Garolis sėdi antras iš kairės.
(E.Raubicko fotografija)
• • • • • • • • • • • •Pirmoji civilinių lakūnų laida, iš kairės: J.Narbutas, V.Civinskas, instruktorius kpt. Jeronimas Garolis, L.Perednius, T.Zauka. 1930 m birželio 28 d. Kauno aerodromas.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis LAK malūnsparnyje AVRO Cierva C.30A (antroje sėdynėje)
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Grupė LAK lakūnų. Jeronimas Garolis stovi pirmoje eilėje 8-as iš kairės.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •J.Garolis (pirmas iš kairės) I civ. aviacijos konferencijoje Kaune 1935 m.
(Fotografija: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940)
• • • • • • • • • • • •Vokietijos kalnuose. Jeronimas Garolis sėdi aukščiausiai.
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis Australijoje
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis Australijoje
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis Australijoje
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis Australijoje
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Jeronimas Garolis Australijoje
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •J.Garolio vaikai Jolanta ir Andrius
(VDKM fotografija)
• • • • • • • • • • • •Nekrologas Jeronimui Garoliui mirus.
(KARYS; 1973 Nr.3)
• • • • • • • • • • • •Jeronimo Garolio kapas Rookwood katalikų kapinėse.
Rookwood, Cumberland Council, New South Wales, Australija

(www.findagrave.com)
• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis