Bulvičius VytautasKaro lakūnas. Gen. štabo majoras.
1908 - 1941


1908 05 05 Kunigiškių k., Bartninkų vls., Vilkaviškio aps., gimė Bulvičius Vytautas, žyniaus knygnešio Juozo Bulvičiaus šeimoje. Baigė Vilkaviškio g-ją.

1927 09 07 baigęs Karo mokyklą (IX laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 9 pėst. pulką.

1928 09 25 perkeltas į Šarvuočių rinktinę.

1929 11 23 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1931 03 31 perkeltas į Karo mokyklą.

1933 11 23 suteiktas kapitono laipsnis.

1933 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosv. skyrių (I laid.).

1934 09 01
perkeltas į karo aviaciją, kur paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu.

1937 06 28 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Gen. štabo skyrių (II laid.) ir perkeltas į Kariuomenės štabą, paskirtas mokymo dalies karininku bataliono, vėliau – pulko vado padėjėjo teisėmis. VDU dėstė karinio rengimo kursą.

1937 09 08 suteiktas gen. štabo majoro laipsnis.

1939 parengė knygą „Karinis valstybės rengimas“ Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 1 pėst. pulke, ėjo 1 bataliono vado pareigas.

1940 07 17 komandiruotas Kariuomenės štabo I skyriaus viršininko žinion.

1940 09 24 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos operacijų skyriaus viršininko padėjėju. Nuo pirmųjų sovietų okupacijos dienų aktyviai įsitraukė į pasipriešinimo kovą.

1940 rudens LAF Vilniaus štabo viršininkas. Palaikė ryšius su LAF štabu Vokietijoje, dalyvavo rengiant LLV sudėtį.

1941 06 13 suimtas.

1941 12 18 sušaudytas Gorkio kalėjime.

Žmona – Marija Danevičiūtė, dukros – Dalia ir Laima.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
1 laipsnio Vyčio kryžiumi (po mirties, 1997).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis