Algirdas JakimavičiusKaro lakūnas, aviacijos majoras


Mjr. Algirdas Jakimavičius gimė 1951 m. gruodžio 25 d. tremtinių, kilusių iš Kupiškio rajono, šeimoje, Tagnos kaime, Irkutsko sr., Rusijoje. Ten pat baigė vidurinę mokyklą. Noras skraidyti skatino būti arčiau lėktuvų.

1969 m. pradėjo dirbti darbininku Irkutsko aviacijos gamykloje. Po tarnybos sovietinėje armijoje bandė stoti į lakūnų mokyklą, bet nepavyko. Mokėsi Irkutsko politechnikos institute ir baigęs pirmą kursą įstojo į Buguruslano (Orienburgo sr.) civilinės aviacijos lakūnų mokyklą.

1975 m. ją baigė, paskirtas į Irkutsko civilinės aviacijos valdybą lakūnu . Tais pačiais metais pasiųstas į Kirovogradą (Ukrainoje) išmokti skraidyti lėktuvu An-24. Po kursų grįžo dirbti į Irkutsko civilinės aviacijos valdybą, skraidė lėktuvais An-24, An-26.

1979 m. paskirtas lėktuvo vadu, 1980 m. baigė Civilinės aviacijos akademiją Leningrade (dabar Sankt Peterburgas), o 1983 m. paskirtas lakūnu instruktoriumi.

1986 m. suteikta I klasės lakūno kvalifikacija. Tais pačiais metais pasiųstas į Uljanovsko (dabar Samara) civilinės aviacijos mokyklą mokytis skraidyti lėktuvais Tu-154. Grįžęs iš Uljanovsko dirbo Irkutsko civilinės aviacijos valdyboje lakūnu. Tarnaudamas „Aeroflote" skraidė 8400 val.

Grįžęs į nepriklausomybę atkūrusią Lietuvą, nuo 1995 m. gruodžio 1 d. priimtas į Karinių oro pajėgų I AB transporto eskadrilę vyr. lakūnu.

1996 m. balandžio 12 d. suteikta ketvirto rango karo lakūno kvalifikacija. Vykdė užduotis Bosnijoje, Danijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje.


1996 m. liepos 29 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1996 m. spalio 21 d. paskirtas Antrosios aviacijos bazės transporto eskadrilės vado pavaduotoju.

1999 m. gruodžio 26 d. pripažintas nukentėjusiu nuo 1939-1990 metų okupacijų asmeniu.

2000 m. lapkričio 6 d. perkeltas tarnauti į Lietuvos kariuomenės skrydžių saugos departamentą inspektoriumi lakūnu. Dalyvavo Lietuvos karinių oro pajėgų transporto lėktuvo įguloje tarptautinėje NATO vadovaujamoje taikos operacijoje Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje, ir NATO vadovaujamoje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje.

2002 m. rugsėjo 23 d. suteiktas majoro laipsnis. Skraidymų stažas - 9520 val.

APDOVANOTAS:

Kariuomenės pajėgų lygmens medaliu „Už nuopelnus" (2002 06 05),
NATO medaliu už tarnybą NATO operacijose Kosove (2002 06 07),
Krašto apsaugos sistemos lygmens medaliu „Už tarptautines misijas" (2003 07 04),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (2004 06 03).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis