Stasys Girėnas
Transatlantinis lakūnas
1893-1933• Lituanica skrydis per Atlantą
Pagrindinis svetainės puslapis skirtas Lituanicos Skrydžiui per Atlantą 1933 m.

• Apie S.Girėną senoje spaudoje
Straipsnis apie S.Girėną „Margutyje“ savaitė po žūties

• G.Ramoška - Antrasis „Lituanikos“ pilotas
G.Ramoškos straipsnis apie S.Girėną. Šaltinis: Aviacijos Pasaulis 2006. nr. 6-7

• Apie S.Girėną - P.Jurgėla
Apie S.Girėną - P.Jurgėlos knygoje „Sparnuoti Lietuviai. Darius ir Girėnas“

• Stanislovo Girskio (Stasio Girėno) giminės
Straipsnis apie artimiausius S.Girėno gimines: senelius, tėvus, brolius, seseris, pusbrolius ir pnš. Autorius Nerijus Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis