Bačkis Juozas1901 - 1942


Juozas BAČKIS gimė 1901-09-01 Pantakonių k., Joniškėlio vls., Biržų-Pasvalio aps.

Baigė Panevėžio g-jos 5 klases.

1920-11-15 įstojo į Karo mokyklą.

1921-12-18 ją baigęs (IV laid.) pėst. leitenanto laipsniu paskirtas į 4 pėst. pulką jaun. karininku.

1923-12-18 paskirtas 5 kuopos būrio vadu.

1925-05-01 – mokomosios kuopos būrio vadu.

1926-02-16 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1927-03-07 perkeltas į I karo apygardos štabą, paskirtas štabo komendantu.

1930-11-23 suteiktas kapitono laipsnis.

1931-02-06 perkeltas į Generalinio štabo valdybos I skyrių žinių karininku.

1937-06-28 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Intendantūros skyrių (I laid.) ir paskirtas į karo aviaciją.

1937-11-05 perkeltas į kariuomenės intendantūrą.

1939-08-08 perkeltas į kariuomenės štabą, paskirtas IV skyriaus tiekimo dalies karininku bataliono
vado teisėmis ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos.

1939-09-08 suteiktas intendantūros majoro laipsnis.

1940-09-19 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į 179 šaulių divizijos štabą aprangos tiekimo skyriaus viršininku.

1941-06-14 suimtas Varėnos poligone, išvežtas į Norilską.

1942-09-05 nuteistas 10 metų.

1942-09-29 žuvo lageryje.

Žmona – Elena Lukaševičiūtė (1905-1976), duktė – Rima(1929).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis