Mikolajūnas (Mikalajūnas) KazysKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
1894 - 1993


1894 02 20 Alantės k., Vadoklių vls., Panevėžio aps. gimė Mikolajūnas (Mikalajūnas) Kazys.

1915 baigė Panevėžio g-ją, mokytojavo Taujėnuose.

1917 – 1918 mokėsi kunigų seminarijoje.

1919 03 10 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Panevėžio batalioną. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 03 21 prie Vadoklių sužeistas.

1919 08 17 paskirtas Karo aviacijos mokyklos ūkvedžiu, vėliau raštvedžiu.

1920 03 08 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 09 01 paskirtas Karo aviacijos štabo ūkio skyriaus raštvedžiu.

1924 01 09 perkeltas į Mokomąją eskadrilę. Baigęs mokymo kursą paskirtas 1 oro eskadrilės oro žvalgu.

1924 10 29 – eskadrilės iždininku.

1925 07 03 – 4 oro eskadrilės oro žvalgu.

1927 02 16 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1927 09 03 įskaitytas į aviacijos karininkus.

1928 01 27 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Technikos skyrių (II laida).

1928 02 01 paskirtas Aviacijos parko technikos skyriaus vedėju.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

1931 01 01 paskirtas Karo aviacijos štabo ryšių v-ku.

1932 02 13 pakeltas į majorus.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas pareigose.

1934 08 11 suteiktas pirmos eilės karo lakūno vardas.

1935 02 11 paskirtas Karo aviacijos štabo ryšių tarnybos v-ku.

1936 02 15 – Tiekimo skyriaus turto dalies vedėju.

1936 06 13 pakeltas į plk. leitenantus.

1940 05 13 paskirtas Karo aviacijos parko technikos dalies v-ku.

Iki 1940-06-15 Kazio Mikolajūno skraidymų stažas buvo 393 val. 25 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, paliktas Karo aviacijos likvidavimo komisijoje.

1941 – 1944 dirbo paštininku.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Australiją.

1952 persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje.

1993 01 04 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Regina Butautytė (1903–1961), duktė – Nijolė Regina Gaurilienė (1930–1989), sūnus – Jurgis (1935).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1929),
Savanorių (1929)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis