Kazimieras MikolajūnasKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
1894 - 1993


1894 02 15 Alantės k., Vadoklių vls., Panevėžio aps. gimė Kazimieras Mikolajūnas. Tėvai: Adomas Mikolajūnas ir Marijona Šlekytė.

1915 baigė Panevėžio g-ją, mokytojavo Taujėnuose.

1917 – 1918 mokėsi kunigų seminarijoje.

1919 03 10 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenės Panevėžio batalioną. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 03 21 prie Vadoklių sužeistas.

1919 08 17 paskirtas Karo aviacijos mokyklos ūkvedžiu, vėliau raštvedžiu.

1920 03 08 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 09 01 paskirtas Karo aviacijos štabo ūkio skyriaus raštvedžiu.

1924 01 09 perkeltas į Mokomąją eskadrilę. Baigęs mokymo kursą paskirtas 1 oro eskadrilės oro žvalgu.

1924 10 29 – eskadrilės iždininku.

1925 07 03 – 4 oro eskadrilės oro žvalgu.

1927 02 16 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1927 09 03 įskaitytas į aviacijos karininkus.

1928 01 27 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Technikos skyrių (II laida).

1928 02 01 paskirtas Aviacijos parko technikos skyriaus vedėju.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

1931 01 01 paskirtas Karo aviacijos štabo ryšių v-ku.

1932 02 13 pakeltas į majorus.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas pareigose.

1934 08 11 suteiktas pirmos eilės karo lakūno vardas.

1935 02 11 paskirtas Karo aviacijos štabo ryšių tarnybos v-ku.

1936 02 15 – Tiekimo skyriaus turto dalies vedėju.

1936 06 13 pakeltas į plk. leitenantus.

1940 05 13 paskirtas Karo aviacijos parko technikos dalies v-ku.

Iki 1940-06-15 Kazimiero Mikolajūno skraidymų stažas buvo 393 val. 25 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas, paliktas Karo aviacijos likvidavimo komisijoje.

1941 – 1944 dirbo paštininku.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Australiją.

1952 persikėlė į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje.

1993 01 04 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Regina Butautaitė (1903–1961), duktė – Nijolė Regina Gaurilienė (1930–1989), sūnus – Jurgis (1935).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1929),
Savanorių (1929)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

FOTOGRAFIJOS, DOKUMENTAI


Kazimiero Mikolajūno krikštas 1894 m.
(Vadoklių RKB gimimo metrikų knyga. 1889-1897 m.)


Santuoka su Regina Butautaite 1928 m. vasario 15 d. Kaune
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų protokolų knyga. 1927-1928 m.)


Č. Januškevičius ir K. Mikolajūnas prie lėktuvo DFW C.V Apie 1923 m.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


Lietuvos karo aviacijos karininkai su poniomis aviacijos karininkų ramovėje 1926 m.
Lietuvos karo aviacijos karininkai su poniomis Karo aviacijos karininkų ramovėje Aukštojoje Fredoje 1926 m. Pirmoje eilėje sėdi ant grindų iš kairės: neatpažintas karininkas, T. Šakmanas, J. Kovas, F. Tiškus, M. Mačiokas, neatpažintas karininkas. Antroje eilėje sėdi ponios, iš kairės: 5-ta V. Jablonskienė, 7-ta B. Gustaitienė, 11-ta E. Stašaitienė. Trečioje eilėje stovi: A. Vedeika, E. Reichertas, neatpažintas asmuo, V. Milevičius, V. Čemarka, neatpažintas karininkas, V. Švitris, A. Švitrienė, B. Svilas, V. Šenbergas, A. Gustaitis, gen.J. Kraucevičius, A. Stašaitis, V. Reimontas, K. Mikolajūnas, J. Adomaitis, L. Taunys, E. Kraucevičius, neatpažinatas asmuo, V. Jablonskis, V. Gricevičius, B. Sidaravičius, I. Šešplaukis, neatpažintas karininkas, A. Kuncaitis (žuvęs 1929-09-19). Ketvirtoje eilėje iš kairės: A. Gavelis, J. Mikėnas, A. Bliumentalis, L. Peseckas, neatpažintas adjutantas, neatpažintas karininkas, A. Motuzas, A. Vasnevskis, A. Ulpa, L. Zibavičius, J. Pyragius, neatpažintas karininkas. Penktoje eilėje: S. Stanaitis, neatpažintas karininkas, J. Garolis, J. Nastaras.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)Grupė Karo aviacijos lakūnų 1927 m.
Priekyje iš kairės: Jonas Pyragius, Steponas Darius, Leonardas Peseckas. Už jų stovi, iš kairės:Bronius Sidaravičius, Kazys Mikolajūnas, Vytautas Gricevičius, Antanas Vytautas Plaušinaitis,Pranas Heizeris.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


S. Dariaus išleistuvės iš Karo aviacijos 1927 m.
Aviacijos karininkų ramovėje, iš kairės: Steponas Darius, Vytautas Gricevičius, Bronius Sidaravičius, Antanas Kuncaitis, Antanas Vytautas Plaušinaitis, Pranas Heizeris, Kazys Mikolajūnas, Jonas Pyragius, Leonardas Peseckas.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


S. Dariaus išleistuvės iš Karo aviacijos 1927 m.
Aviacijos karininkų ramovėje, priekyje, prigulę Bronius Sidaravičius ir Jonas Pyragius (dešinėje). Už jų sėdi, iš kairės: Antanas Kuncaitis, Leonardas Peseckas, Steponas Darius, Vytautas Gricevičius, Kazys Mikolajūnas, Antanas Vytautas Plaušinaitis.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


Karo aviacijos lakūnai Kauno aerodrome 1930 m.
Iš kairės: Petras Lapienis, Vladas Klimavičius, Ignas Šešplaukis, Kazys Mikolajūnas, Leonardas Peseckas, Vladas Morkus, Karo aviacijos štabo viršininkas Juozas Narakas, Jurgis Draugelis, Jonas Špokevičius, Feliksas Nemezijus Tyškus, Juozas Jankauskas, Gregoras Heidrikis, Vytautas Valteris ir du neatpažinti kariai. Ant lėktuvo prie žvalgo kulkosvaidžio sėdi Juozas Česonis.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


Grupė Karo aviacijos lakūnų 1930 m.
Iš kairės: Vladas Klimavičius, Gregoras Heidrikis, Leonardas Peseckas, Jonas Špokevičius, Juozas Narakas (Karo aviacijos štabo viršininkas), Vladas Morkus, Ignas Šešplaukis, Petras Lapienis, Dirkis (?). Už jų, iš kairės: Vytautas Valteris, Feliksas Nemezijus Tyškus, Kazys Mikolajūnas, Juozas Česonis, Jurgis Draugelis, Juozas Jankauskas.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


4-osios eskadrilės lakūnai 1929 m.
Iš kairės: vyr. ltn. Kazys Mikolajūnas, vyr. ltn. Petras Lapienis, kpt. Feliksas Tiškus, vyr. ltn. Vytautas Valteris.
(Lietuvos aviacijos muziejaus fotografija, limis.lt)


Mikolajūnų šeima DP dokumentuose
(Arolsen archyvas)


K. Mikolajūno JAV pilietybės prašymas
(ancestry.com)Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis