Strazdas Vytautas
1901-1935


Vytautas STRAZDAS gimė 1901 08 14 Vyžuonų mstl., Utenos aps.

Nuo 1914 07 gyveno Petrograde, Rusijoje.

1917 baigė princo Oldenburgo realinės g-jos 6 klases.

1918 vasarą grįžo į Lietuvą.

1919 04 14 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Kaišiadorių komendantūrą.

1919 07 31 pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 12 16
ją baigė (II laida) puskarininkiu su teise karininko laipsnį įgyti dalyje, paskirtas į 2 pėst. pulko 8 kuopą.

1920 04 07 suteiktas pėst. leitenanto laipsnis.

1920 07 - 08 ir 10 - 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 01 15
paskirtas 7 kuopos.

1921 02 15 –3 kulkosv. kuopos.

1922 12 07– 9 kuopos jaun. karininku.

1923 01 09 - 16 dalyvavo Klaipėdos išvadavime (slap. Vilius Benekeraitis).

1923 11 01 paskirtas 7 kuopos vado padėjėju.

1924 05 02
pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (IV laida).

1925 03 18 perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1925 06 01 baigė aviacijos teorijos kursą.

1925 07 18 skrido savarankiškai.

1925 12 09 atliko užduotį – lėktuvu pakildamas į 2000 m aukštį.

1926 03 12 paskirtas 3 oro eskadrilės karo lakūnu.

1926 09 15 įstojo į LU Teisių f-tą.

1926 12 01 perkeltas į 2 oro eskadrilę oro žvalgu.

1927 01 15
dėl sveikatos perkeltas į 2 pėst. pulką 1 kulkosv. kuopos vyr. karininku.

1928 10 15 baigė 4 mėn. ryšių kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų.

1929 09 01 perkeltas į ryšių kuopą vyr. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 12 30 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (IV laida), paskirtas Ryšių bataliono 1 telegrafo-telefono kuopos statybos ir eksploatacijos būrio vadu.

1933 Kaune išlaikė brandos egzaminus.

1934 11 23 pakeltas į kapitonus.

1935 01 08 paskirtas 1 telegrafo-telefono kuopos vyr. karininku.

1935 07 20 perkeltas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę, paskirtas štabo ryšių būrio vadu.

1935 12 20 komplikuojantis nepagydomai ligai Karo ligoninės kieme Kaune nusišovė.

Žmona – Janina Sinkevičiūtė (1905), sūnus – Algimantas Viktoras (1931).Apdovanotas:
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais,
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis