Bulota StasysKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1913 - 1982


1913 01 11 Gulalių k., Leliūnų vls., Utenos aps. gimė Bulota Stasys.

1934 baigė Utenos g-ją.

1934 11 20 pradėjo tarnybą kariuomenėje.

1938 05 12 baigęs Karo mokyklą (XIX laid.) aviacijos jaun. leitenanto laipsniu paskirtas į karo aviacijos 4 eskadrilę.

1940 05 25 suteiktas leitenanto laipsnis.

1940
iki rudens tarnavo Zokniuose, po to Lietuvos tautinės eskadrilės Ukmergėje Pivonijos aerodromo komendantas ir kuopos vadas.

Iki 1940-06-15 Stasio Bulotos skraidymų stažas buvo 276 val. 45 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo lakūnu 3 eskadrilėje.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atsk. aviaeskadrilę.

1941 kovą pasitraukė į Vokietiją, bet rudenį grįžo į Lietuvą.

1942-43 mokėsi Šiaulių prekybos institute.

Iki 1947 mokytojavo Papilėje ir Plungėje. Baigė Vilniaus u-to Ekonomokos f-tą, dirbo Melioracijos treste vyr. buhalteriu.

1982 01 09 mirė Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Žmona – Laima Murkaitė (m. 2000), dukros – Giedrė Jurkūnienė, Jūra Jaramaitienė, sūnus – Linas.


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis