Irlikis Valentinas


Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1912-1990


1912 11 22 Peterburge, Rusijoje gimė Irlikis Valentinas. Baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją.

1935 09 15 baigė Karo mokyklą (XVII laid.), suteiktas jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę automatinių pabūklų kuopą būrio vadu.

1937 10 07 pakeltas į leitenantus.

1937 baigus Karo aviacijos mokyklą suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į karo aviaciją, paskirtas Mokomosios grupės technikos karininko pavaduotoju.

1939 suteiktas I eilės karo lakūno vardas, paskirtas 7 eskadrilės karo lakūnu kuopos vado teisėmis.

Iki 1940-06-15 Valentino Irlikio skraidymų stažas buvo 423 val. 50 min.

1940 11 16 SSRS okupavus Lietuvą paleistas į atsargą. Vokiečių okupacijos metu tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose.

1942 9-to bataliono karininkas.

1944 tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje, buvo paskirtas į formuojamą aviacijos eskadrilę.

1944 po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą. Iš ten po kelerių metų persikėlė į JAV. Gyveno Los Andžele.

1990 01 16 mirė.


Žmona – Stefanija Žostautaitė, duktė – Virginija Spring.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis