Puodžiūnas Petras
1904-1944

1904 07 01 Šileikonių k, Šeduvos vls., Panevėžio aps. gimė Puodžiūnas Petras.

1922 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje.

1922 10 05 priimtas į Karo mokyklą.

1923 01 09-20 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1924 09 28 baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskiras 4 pėst. pulko 1 kuopos būrio vadu.

1925 03 11 perkeltas į 1 kulkosvaidžių kuopą būrio vadu.

1926 08 12 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų DLK Vytauto karininkų kursų.

1927 07 12 paskirtas mokomosios kuopos jaun. karininku, 07 12 – 1-jo bataliono fizinio lavinimo instruktoriumi.

1928 01 08 - mokomosios kuopos vyr. karininku.

1928 11 22 pakeltas į vyr. leitenantus.

1930 10 06 paskirtas 2 kulkosvaidžių kuopos vyr. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

Nuo 1931 10 16 ėjo 2 kulkosvaidžių kuopos vado pareigas.

1932 11 21 pakeltas į kapitonus.

1933 02 01 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I laida).

1933 02 10 patvirtintas 1 kulkosvaidžių kuopos vadu.

1934 08 29 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas priešlėktuvinės apsaugos kuopos vadu.

1934 prie Karo mokyklos baigė automatinių pabūklų kursus.

1935 09 02 paskirtas 1 kuopos vadu.

1937 04 02 – Kauno aviacijos įgulos šaudymo instruktoriumi.

1937 12 28 eksternu baigė g-ją.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais tarnavo LSD.

1942 11 30 paskirtas 4 bataliono vadu. Kovojo Rytų fronte, pakeltas į majorus.

1944 09 30 paskirtas TAR 1 bataliono vadu.

1944 10 07 žuvo Sedos kautynėse.


Apdovanotas:

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1933),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

Žmona – Emilija Kaminskaitė (susituokė 1929), sūnūs – Petras Ramojus (1930), Arūnas Jonas (1934) ir Kazimieras Pranas Vytautas (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis