Audronis (Krasnickas) AntanasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910 - 1991


Antanas AUDRONIS (Krasnickas) gimė 1910-08-20 Atesninkuose, Krokialaukio vls., Alytaus aps. ūkininkų Jurgio Krasnicko ir Anelės Lelevičiūtės šeimoje.

Baigė Alytaus gimnaziją ir VDU Teisių fakulteto keturis semestrus.

1928-09-12 įstojo į Karo mokyklą.

1930-10-25 ją baigęs (XII laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 9 pėst. pulką, tarnavo 3 kulkosv. kuopoje.

1931-03-23 leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931-05-06 perkeltas į Karo mokyklą, paskirtas 2 asp. kuopos būrio vadu.

1933-11-22 pakeltas į leitenantus.

1934-01-08 priskirtas karo aviacijos viršininko žinion ir pasiųstas į karo aviacijos kadro papildymo kursus.

1935-06-19 baigęs kursus perkeltas į karo aviaciją.

1935-07-21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1936-02-01 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu. Naktinio skraidymo metu per avariją kontūzytas.

1936-04-15 paskirtas neetatiniu karo aviacijos švietimo vadovo padėjėjo pareigas.

1936-12-01 paskirtas aviacijos komendantūros adjutantu.

1937-07-14 nuo kartu ėjo ir Aviacijos štabo II skyriaus viršininko pareigas.

1937-01-21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1937-09-07 suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940-06-15 Antano Audronio skraidymų stažas buvo 525 val.

1940-08-05 likviduojat Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1941-03-07 suimtas, kalintas Kaune. Kilus karui iš kalėjimo išlaisvintas.

Iki 1941-06 buvo Kauno kalėjimo viršininkas, o po to iki 1941-07 – Alytaus aps. policijos vadas.

Vėliau iki 1944 tarnavo Kaune priešlėktuvinės apsaugos vadu. Leido nelegalų laikraštį „Baltija“, už tai buvo gestapo suimtas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, po karo gyveno Gerviše, mokytojavo Eichštato lietuvių gimnazijoje.

1949 emigravo į JAV, apsigyveno Los Andžele, buvo „Ramovės“ pirmininkas.

1991-01-30 mirė JAV.

Žmona – Aldona Kazimiera Baračauskaitė, gim. 1911 m. birželio 4 d. Alvite. Jos tėvai: Juozas Baračauskas ir Marija Bacevičiūtė. Aldona Audronienė mirė 2006 m. sausio 23 d., Duktė – Aldona Marija Audronytė Variakojiene (g. 1939 m. vasario 18 d.), sūnus Vytenis Audronis (g. 1943 m. kovo 17 d.)Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.
Svetainės administracijos surinkta informacija.

KITA INFORMACIJAAntano Audronio ir Aldonos Baračauskaitės santuoka 1935 m. vasario 16 d.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB santuokos metrikų knyga 1926-1935)
Antanas Audronis DP dokumentuose
(Arolsen Archives)
Žmona Aldona Audronienė DP dokumentuose
(Arolsen Archives)Duktė Aldona Marija Audronytė DP dokumentuose
(Arolsen Archives)Sūnus Vytenis Audronis DP dokumentuose
(Arolsen Archives)Audronių šeima DP dokumentuose
(Arolsen Archives)

Aldonos Audronienės natūralizacijos dokumentai
(California, Southern District Court (Central) Naturalization Index, 1915-1976)Antano Audronio jubiliejus spaudoje
(DRAUGAS; 1990 12 21)

Nekrologas Antanui Audroniui mirus
(KARYS; 1991 Nr.2)
Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis