Alfonsas SvilasKaro lakūnas, aviacijos majoras
1906-1980


Alfonsas SVILAS gimė 1906 m. lapkričio 19 d. Eidimtaičių k., Alsėdžių vlsč., Telšių aps.

Baigęs Telšių gimnaziją, dvejus metus lankė Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą.

1927 m. įstojo į Karo mokyklą ir ją baigė pirmos rūšies gabumais. Buvo pakeltas į leitenantus ir paskirtas į Ryšių batalioną.

1932 m. gegužės 14 d. baigė Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyriaus III laidą, paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1932 m. patyrė sunkią lėktuvo avariją ir ligoninėje išbuvo 3 mėnesius. Baigęs aukštojo pilotažo kursus buvo pakeltas į I rango karo lakūnus, paskirtas į 4-ąją eskadrilę.

1935 m. suteiktas kapitono laipsnis.

1940 m. sausio mėn. paskirtas 2-osios eskadrilės vadu, o 1940 m. vasario 16 d. pakeltas į majorus.

Tarnaudamas Karo aviacijoje ėjo įvairias pareigas: viršininko adjutanto, štabo II ir III sk. viršininko, ūkio būrio vado, rajono komendanto.

Iki 1941 06 15 Alfonsas Svilas Karo aviacijoje buvo skraidęs 503 val. 30 min.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. gruodžio 1 d. išleistas į atsargą.

1941 m. birželio - liepos mėn. – Telšių apskrities Tautinės darbo apsaugos vadas.

1944 m. buvo įtrauktas į Tėvynės apsaugos rinktinės formuojamos aviacijos eskadrilės skraidančiojo personalo savanorių sąrašą.

1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV, dirbo fabrike. Pašlijus sveikatai, gyveno sodyboje prie Medvėjaus miestelio (50 km į pietvakarius nuo Bostono).

Mirė 1980 m. birželio 21 d.APDOVANOTAS:
DLK Gedimino IV laipsnio ordinu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940 08 14).Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis