Žaltauskas PovilasAviacijos ats. leitenantas.
1905-1943


Povilas ŽALTAUSKAS gimė 1905 09 20 Pavytės k., Panemunės vls., Kauno aps.

1926 baigė Kauno „Pavasario“ g-jos suaugusiems 6 klases.

1929 06 25
– baigė Dr. J. Tumėno brandos kursus Kaune.

1931 09 16 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pėst. pulką.

1932 09 15
baigus Karo mokyklą (VII asp. laida) suteiktas pėst. ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1932 įstojo į VDU Teisių f-to Teisių skyrių.

Nuo 1932 LŠS narys.

1935 06 28
kaip baigęs Lietuvos aeroklubo civilinių lakūnų m-lą, skraidęs savarankiškai ir įgijęs lakūno piloto vardą perkeltas į aviacijos karininkų atsargą.

Nuo 1936 dirbo raštvedžiu Švietimo m-joje.

1936 vienas Lietuvai pagražinti d-jos steigėjų, v-bos sekretorius.

1938 07 atliko karo pratybas Karo aviacijoje.

1938 dirbo aeroklube sklandymo m-los v-ku, buvo aeroklubo v-bos gen. sekretorius, LŠS aviacijos būrio narys.

1938 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą dirbo Valstybinio banko inspektoriumi Kaune.

1941 06 13
suimtas, išvežtas į lagerį Sevurallage, Irbito m., Sverdlovsko sr.

1942 11 14
SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas mirti.

1943 01 11
sušaudytas Sverdlovske.Apdovanotas:
Šaulių žvaigždės medaliu (1939).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis