Juozas Česonis
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1902-1971


Kpt. Juozas Česonis gimė 1902 m. gegužės 14 d. Šeštakavos k., Krosnos vlsč., Marijampolės aps. Būdamas 5-os klasės mokinys, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Baigęs dr. Tumėno brandos kursų 8 klases, 1920 m. lapkričio 15 d. įstojo į Karo mokyklą. Ją baigęs gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į Inžinerijos pulką. Baigė fizinio lavinimo kursų II laidą.

1926 m. sausio 1 d. paskirtas Karo aviacijos viršininko žinion, o gruodžio 1 d. perkeltas į Mokomąją oro eskadrilę.

1927 m. liepos 14 d. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriaus I laidą. Tarnavo 3-iojoje oro eskadrilėje.

1927 m. gruodžio 23 d. pakeltas į kapitonus.

1930 m. sausio 1 d. suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1933 m. spalio 1 d. perkeltas į 6-ąją eskadrilę, kurioje laikinai ėjo eskadrilės vado, sporto vadovo, fotolaboratorijos vedėjo, priešlėktuvinės kuopos vado ir meteorologijos stoties vedėjo pareigas.

1935 m. kovo 7 d. paleistas į atsargą. Su šeima emigravęs į JAV, gyveno Filadelfijoje, daug metų buvo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos skyriaus pirmininkas, LKV sąjungos „Ramovė" pirmininkas. Bendradarbiavo „Plieno Sparnų" metraštyje, leidžiamame Čikagoje.

Mirė 1971 m. kovo 14 d. JAV. Palaidotas Šv. Grabo kapinėse.

APDOVANOTAS:
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis