Šalkauskas (Šalkauskis) EugenijusAviacijos leitenantas.
1891-1942


Eugenijus ŠALKAUSKAS (Šalkauskis) gimė 1891 09 13 Šiauliuose.

1903 - 1914 mokėsi Šiauliuose.

1914 - 16 studijavo Petrogrado u-to Fizikos f-te Rusijoje.

1916 mokėsi aeronavigacijos kursuose Kijeve.

1917 12 06 baigė Tifliso (Tbilisis) karo m-los aviacijos klasę, suteiktas praporščiko laipsnis.

1917 12 - 1918 06 buvo rezerve prie Kaukazo karo apygardos štabo.

1918 06 grižo į Lietuvą.

1918 pab. - 1919 pradž.
Joniškio vls. organizavo vietinę miliciją.

1919 02 15 įstojo į Lietuvos kariuomenės inžinerijos kuopą, 03 12 paskirtas į Aviacijos dalį Karo aviacijos m-los instruktoriumi, dėstė taktiką ir statutus.

1919 05 28 suformavus 1 orlaivių kovos būrį.

1919 06 11 paskirtas orlaivių kovos būrio vadu.

1919 06 13 - 10 17 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 11 18
suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas Aviacijos parko adjutantu.

1920 04 16-1 oro eskadrilės žvalgu.

1921 07 12 pakeltas į vyr. leitenantus.

1921 03 11 paskirtas sandėlių prižiūrėtoju.

1923 11 09 paleistas iš kariuomenės studijuoti aukštojo mokslo.

1923 - 29
mokytojavo Rokiškio g-joje.

1928 03 20 įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą.

1929 11 01
paskirtas Telšių aps. v-ku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. LŠS narys.

1932 - 38
Telšių aps. rinktinės v-bos narys, p-kas. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą dirbo Rokiškio g-jos direktoriumi.

1941 06 14 suimtas Rokiškyje, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1942 01 30 žuvo lageryje. Šeimą 1941 ištremta į Petrovką, Kalmankos r., Altajaus kr.

Pirmoji žmona – Scholastika Karžinauskaitė, duktė – Aldona (1916); antroji žmona – Felicija Sadauskaitė (1892), sūnus – Jurgis (1924 - 1942 tremtyje).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio (1931),
Šaulių žvaigždės (1934) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi (1934).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis