M.Kalmantas (Kalmantavičius)
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Mykolas KalmantavičiusMykolas (Mikas) KALMANTAS (KALMATAVIČIUS) gimė 1895 10 05 Mėsonių k., Mielagėnų vis., Švenčionių aps. 1912 Sankt Peterburge baigė vid. technikos m-lą. Iki 1915 mokėsi Petrogrado g-joje. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę 1916 baigė Peterhofo 3 praporščikų karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis. 1917 įstojo į lietuvių batalioną Smolenske, kurį išformavus grįžo į Lietuvą. 1919 0703 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Ukmergės bataliono 2 kuopos jaun. karininku, vėliau kulkosvaidžių komandos v-ku. 1919 11 18 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. 1919 12 15 batalioną performavus į 8 pėst. pulką paskirtas pulko ryšių komandos v-ku. 1919—20 kovėsi su bolševikais Kaukonių—Dauguvos ruože, su lenkais prie Augustavo ir Vilniaus. 1920 08 20 paskirtas 6 kuopos, vėliau mokomosios kuopos vadu. 1922 05 01 pakeltas į kapitonus. 1922 10 13 baigė Aukštuosius karininkų kursus (II laida). 1923 savanoriu nuvyko į Klaipėdos kraštą Mažosios Lietuvos gelbėjimo k-to žinion, paskirtas II sukilėlių grupes vadu (Slap. M. Bajoras). 192301 09-22 dalyvavo vaduojant Klaipėdą, vadovavo sukilėliams užimant Pagėgių m. ir aps., paskirtas šios teritorijos komendantu. 1923 01 15 su trimis kuopomis prasiveržė pro prancūzų gynybos liniją ir užėmė Klaipėdą, asmeniškai suėmė vyriausiąjį prancūzų komisarą gen. Petisnė, administravusį Klaipėdos kraštą. 1923 01 16 paskirtas Klaipėdos krašto savanorių sukilėlių 1 pulko vadu. 1923—25 S pėst. pulko bataliono vadas. 1924 studijavo VDU Teisių f-te. 1925—35 Lietuvos Šaulių s-gos v-kas. Vienas aktyviausių skautijos organizatorių, 1925-27 vyriausiasis skautas, 1929-40 ir 1945—50 garbės gynėjas. Vienas Lietuvos aeroklubo steigėjų (1927), Lietuvių-suomių d-jos pirmininkas (1935). 1926 02 16 pakeltas į majorus, 1929 11 23 — į pulkininkus leitenantus. 1931 08 29 išklausė Aukštesn. karininkų kursus. 1935 07 20 perkeltas į Kariuomenės štabą, paskirtas ypatingų reikalų karininku prie kariuomenės vado. 1935 11 23 pakeltas į pulkininkus. 1938 11 03 perkeltas į Ginklavimo v-bą Bendrojo skyriaus v-ku. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 06 25 paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. 1941 05 17 suimtas, kalintas Kaune. Kilus Vokietijos—SSRS karui išlaisvintas, Kauno m. ir aps. komendanto paskirtas Ginklavimo v-bos v-ko padėjėju. 1943—44 Kauno m. ir aps. pensijų skyriaus v-kas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, tačiau grįžo ir 09 29 paskirtas į LKDI (buv. TAR) štabą Spaudos ir švietimo skyriaus v-ku. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją, 1948 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. Iniciatyvinės grupės atkuriant Lietuvos šaulių sąjungą emigracijoje narys. Mirė 1976 06 06 Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 2002 pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

Apdovanotas :

Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1923),
DLK Gedimino 3 laipsnio (1928), Šaulių žvaigždės (1931),
Gedimino vilko (1932) ir
Lelijos (1931) ordinais,
ugniagesių „Artimui pagalbon" 1 laipsnio kryžiumi (1934),
Klaipėdos išvadavimo sidabro (1925),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Šaulių žvaigždės ordino (1939) medaliais,
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliu,
Latvijos Aizsargų nuopelnų (1929),
Estijos ugniagesių 1 laipsnio aukso (1935),
Suomijos nacionalines gvardijos geležiniu (1926) kryžiais.

Žmona-Vanda Gintilaitė (1908-1965, susituokė 1 930), sūnus - Vytautas Mykolas (1932), duktė - Vanda Danutė Kazlauskienė (1934).Šaltinis: „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas

Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis