Urbėtis PetrasKaro lakūnas. Dim. majoras.
1913-2002


Petras URBĖTIS gimė 1913 09 20 Pskove, Rusijoje.

Su tėvais grįžęs į Lietuvą 1926-34 mokėsi ir baigė Šiaulių g-ją.

1934 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigus (XVIII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 6 pėst. pulko 3 šaulių kuopos būrio vadu Klaipėdoje, buvo pulko sporto vadovas.

1938 08 10 - 14 Kariuomenės sporto šventėje penkiakovės varžybose užėmė I vietą fechtavime, II vietas šaudyme ir bėgime.

1939 02 01 pasiųstas į Karo aviacijos m-los specialius oro žvalgų kursus ginklų rūšių karininkams.

1939 09 18 baigė aviacijos karininkų kursus, paskelbus mobilizaciją, trūkstant žvalgų žvalgybos ir bombonešių eskadrilėse, paskirtas į 8 (žvalgybos) eskadrilę karo lakūnu žvalgu.

1939 10 19 pakeltas į leitenantus. Vėliau paskirtas 8 eskadrilės vado adjutantu, Pajuostės aerodromo komendantu.

Iki 1941 06 15 Petras Urbėtis Karo aviacijoje buvo skraidęs 76 val. 50 min.

1940 08 21 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atsk. eskadrilės Ukmergėje vyr. lakūnu žvalgu.

1941 06 15 suimtas Ukmergėje, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1942 09 05 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

1949 06 15 paleistas be teisės išvykti iš Norilsko.

1955 03 04 reabilituotas, su šeima grįžo į Lietuvą. Gyveno Vilniuje, dirbo Kaimo statybos treste. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, rinko medžiagą apie Lietuvos kariuomenę, parengė albumą apie Karo mokyklos XVIII laidą.

1992 02 22 suteiktas dim. majoro laipsnis.

2002 08 14 mirė, palaidotas Rokantiškių aviatorių kapinėse Vilniuje.

Žmona – Danutė Rapšytė (1922), dukterys – Virginija Jasnauskienė (1947), Audronė Elkimavičienė (1950), Jūratė Raškevičienė (1956).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis