Jurkūnas AlfonsasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1905 - 1950


1905 01 08 Naikių k., Mažeikių vls. ir aps. gimė Jurkūnas Alfonsas. Baigęs Aukštesn. technikos m-lą įstojo į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1928 10 03 – 3 art. pulko ūkio komandos v-ku.

1929 03 07 baigė 4 mėn. art. karininkų kursus.

1930 01 21 paskirtas 1 baterijos jaun. karininku.

1931 09 17 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 09 17 paskirtas Karo aviacijos v-ko žinion.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos sk. (III laida) ir paskirtas 4 eskadrilės II eilės karo lakūnu.

1935 07 02 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1936 03 19 paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1939 07 01-21 stažavosi Karo aviacijoje.

1937 ir 1940 rašė prašymus Respublikos Prezidentui vėl priimti į tikrąją karinę tarnybą, bet atsakyta neigiamai.

1950 mirė JAV.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis