Stalauskas Antanas
1900-?


Antanas STALAUSKAS gimė1900 06 27 Pandėlyje, Rokiškio aps.

Baigė Pandėlio m. m-lą.

1918 – Ilūkstės mokytojų seminariją, evakuotą į Jaroslavlį.

1918 grįžęs į Lietuvą mokytojavo Rokiškio aps. Sipelių prad. m-loje.

1919 06 30 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 husarų pulką.

1919 08 01 pasiųstas į Karo mokyklą.

1920 10 17
ją baigus (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 12 pėst. Kauno pulko 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1921 08 02
– 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1922 04 24
– mokomosios kuopos jaun. karininku.

1923 05 13
perkeltas į 4 pasienio pulką 1 kuopos jaun. karininku.

1923 12 31 – į Aviacijos v-bą.

1924 04 11 – į 1 pėst. pulką 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 03 28 paskirtas 1 kulkosvaidžių kuopos vadu.

1926 01 01 perkeltas į Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus raštvedžiu-iždininku, kartu juose mokėsi.

1926 07 15 baigus jų Bendrąjį skyrių (VI laida) paliktas kursų raštvedžiu.

1927 05 17 perkeltas į 5 pėst. pulką 9 kuopos vyr. karininku.

1928 08 24 pačiam prašant perkeltas į 9 pėst. pulką 3 kuopos jaun. karininku.

1928 12 21 Kariuomenės teismo sprendimu už valdiško ir privataus turto pasisavinimą nubaustas ir paleistas į atsargą. Gyveno Marijampolėje.

Nuo 1930 07 LŠS narys, vėliau šaulių būrio ir kuopos vadas.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1931-37 gyveno Jurbarke, dirbo g-joje raštvedžiu ir karinio rengimo mokytoju.

1937-40 Lazdijų vls. Ginučių ir Neravų prad. m-lų vedėjas.

Nuo 1940 09 01 paskirtas Seinų aps. Rudaminos prad. m-los vedėju.

1941 šeimą ištremta į Verch Obskį, Smolenskojes r., Altajaus kr., 1942 nutremta į Trofimovską, Bulūno r., Jakutija.

Žmona – Marija Poliakauskaitė (1898-1981), duktė – Regina Grinkevičienė (1925).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis