Povilas Žadeikis
LAK Garbės narys
Povilas Žadeikis
( 1887 03 14 — 1957 05 11)


Povilas Žadeikis gimė 1887 03 14 Pareškečio vnk., Varnių vls., Telšių aps.
1903 baigė Palangos prog-ją, 1907 - Mintaujos (Jelgava) g-ją Latvijoje, 1912-chemijos studijas Sankt Peterburgo u-to Fizikos-matematikos f-te Rusijoje. Pašauktas į Rusijos kariuomenę nuo 1912 09 30 tarnavo 3 Dono pėst. pulke.
1913 08 10 paleistas į atsargą. 1913 10 27 suteiktai ats. praporščiko laipsnis. Kilus I pasaul. karui 1914 08 01 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas leibgvardijos Keksholmo pulko ats. bataliono 4 kuopos jaun. karininku, 09 10 — bataliono teismo raštvedžiu, ėjo adjutanto pareigas. 1915 04 18 paskirtas 2 Kaukazo Šaulių pulko 7 kuopos vadu. 1915 08 29 I pasaul. karo kovose kontūzytas. 1916 04 17 perkeltas į elektrotechnikos ats. batalioną Petrograde. 1916 11 05 baigė radiotelegrafijos kursus, paskirtas 28 armijos štabo radiotelegrafijos skyriaus v-ku. 1916 12 08 - 1917 09 09 dalyvavo kovose su vokiečiais prie Dauguvos upės. Demobilizuotas 1918 dirbo Petrograde Lietuvos valstybės tarybos Įgaliotinio įstaigoje repatriacijos komiteto vyr. sekretoriumi grąžinant Žmones iš Rusijos į Lietuvą. Suimtas ir kalintas Petrogrado kalėjime, pasisekė ištrūkti ir 1918 12 grįžti į Lietuvą. 1919 06 06 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Inžinerijos bataliono elektrotechnikos kuopos vado padėjėju. Kuopą performavus j Mokomąjį elektrotechnikos batalioną 1919 08 01 paskirtas jo vadu. 1919 08 21 - 10 09 ėjo KA ministro pareigas: priėjo 1919 09 13 įvesta karinių laipsnių sistema, likviduota slapta lenkų karinė organizacija (POW). 1919 10 14 paskirtas KAM karininku ypatingiems reikalams. 1919 11 18 suteiktas majoro laipsnis, vėliau paskirtas ypatingos Lietuvos misijos nariu ir kariniu įgaliotiniu JAV Grįžus iš JAV į Lietuvą 1921 03 29 paskirtas ypatingų reikalų karininku prie KA ministro, atstovavo derybose su Vokietija, Lietuvos karinės misijos narys Prancūzijoje. 1921 06 21 paskirtas Karo technikos v-bos bendrosios dalies v-ku. 1923 12 01 pakeltas į plk. leitenantus ir 12 05 pačiam prašant paleistas į atsargą.
Resp. Prezidento A. Stulginskio paskirtas įsteigti Lietuvos konsulatą Čikagoje, JAV Iki 1928 02 01 konsulas Čikagoje, vėliau generalinis konsulas Niujorke. Nuo 1935 07 01 Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vašingtone. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą tęsė tarnybą kaip teisėtas Nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstovas. Dalyvavo Lietuvos diplomatinės tarnybos atstovų suvažiavimuose Paryžiuje (1947) ir Londone (1952). Dalyvavo VLIK o, ALT'o ir kitų organizacijų veikloje.
Mirė 1957 05 11 Vašingtone.

Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930),
Šaulių žvaigždės (1933) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Šaulių žvaigždės (1939) medaliais;
Rusijos kariuomenėje—Šv. Stanislavo 3 laipsnio su kardais ir kaspinu (1915),
Šv. Anos 4 laipsnio „Už narsumą" (1915) ordinais,
300 metų Romanovų dinastijos jubiliejiniu medaliu.

Žmona — Marijona Radzevičiūtė (susituokė 1923), duktė — Mirga.

Šaltiniai: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1940 VIII tomas
V. Kavaliauskas Už nuopelnus Lietuvai II tomas


Grįžti į LAK Garbės narių pagrindinį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis