Stankevičius AdomasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1903-?


Adomas STANKEVIČIUS gimė 1903 10 16 Dainavos k., Žaslių vls., Trakų aps.

1924 baigė Vytauto Didžiojo g-ją Vilniuje.

1925 09 16 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 7 kuopos jaun. karininku.

1927 12 01 – į mokomąją kuopą jaun. karininku.

1928 06 30 perkeltas į Šarvuočių rinktinę, paskirtas šarvuočio komendantu.

1929 03 01 – šarvuotos autokuopos 1 būrio vadu.

1928 12 21 baigė karininkų automobilių kursus prie Kauno įgulos.

1929 11 23 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus.

1930 10 22 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi teorijos ir praktinio skraidymo.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), paskirtas 3 oro eskadrilės II eilės karo lakūnu.

1932 10 01 – Karo aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1933 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1934 06 09 už dalyvavimą voldemarininkų maiše suimtas.

1934 07 11 pažemintas į eilinius ir paleistas į atsargą.

Nuo 1935 01 10 dirbo raštvedžiu Finansų m-jos žinyboje.

1935 paskirtas Žeimelio pereinamojo punkto v-ku.

1937 10 16 – paskirtas Nidos muitinės v-ku.

1938 – dirbo Šiaulių muitinės v-ku.

1939 11 16
– paskirtas Vilniaus muitinės v-ku.

1939 11 04 Resp. Prezidento malonės aktu grąžintas turėtas ats. leitenanto laipsnis ir įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą.

1941 03 06 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą repatrijavo į Vokietiją.

1944 buvo Lietuvių s-gos Berlyne narys.

1948 emigravo į Australiją.

Žmona – Marija Purvinaitė (1916), sūnus – Algirdas Kazimieras (1940).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
Lists of Passengers who emigrated from Europe, Africa, and Asia between 1946 and 1971.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis