Stankevičius AdomasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1903-?


Adomas STANKEVIČIUS gimė 1903 10 16 Dainavos k., Žaslių vls., Trakų aps.

1924 baigė Vytauto Didžiojo g-ją Vilniuje.

1925 09 16 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1927 09 07 ją baigus (IX laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 7 kuopos jaun. karininku.

1927 12 01 – į mokomąją kuopą jaun. karininku.

1928 06 30 perkeltas į Šarvuočių rinktinę, paskirtas šarvuočio komendantu.

1929 03 01 – šarvuotos autokuopos 1 būrio vadu.

1928 12 21 baigė karininkų automobilių kursus prie Kauno įgulos.

1929 11 23 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus.

1930 10 22 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi teorijos ir praktinio skraidymo.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), paskirtas 3 oro eskadrilės II eilės karo lakūnu.

1932 10 01 – Karo aviacijos mokyklos instruktoriumi.

1933 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1934 06 09 už dalyvavimą voldemarininkų maiše suimtas.

1934 07 11 pažemintas į eilinius ir paleistas į atsargą.

Nuo 1935 01 10 dirbo raštvedžiu Finansų m-jos žinyboje.

1935 paskirtas Žeimelio pereinamojo punkto v-ku.

1937 10 16 – paskirtas Nidos muitinės v-ku.

1938 – dirbo Šiaulių muitinės v-ku.

1939 11 16
– paskirtas Vilniaus muitinės v-ku.

1939 11 04 Resp. Prezidento malonės aktu grąžintas turėtas ats. leitenanto laipsnis ir įskaitytas į aviacijos karininkų atsargą.

1941 03 06 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą repatrijavo į Vokietiją.

1944 buvo Lietuvių s-gos Berlyne narys.

1948 emigravo į Australiją.

Žmona – Marija Purvinaitė (1916), sūnus – Algirdas Kazimieras (1940).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
Lists of Passengers who emigrated from Europe, Africa, and Asia between 1946 and 1971.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis