Šiaučiūnas Juozas1901-1933


Juozas ŠIAUČIŪNAS gimė 1901 01 19 Meiluškių k., Kupiškio vls., Panevėžio aps.

Baigė Kupiškio prog-jos 4 klases.

1922 10 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1923 01 dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1924 09 28 baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 2 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1926 01 01 perkeltas į 7 pėst. pulką 3 kulkosv. kuopos jaun. karininku.

1936 09 02 perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1927 01 29 – į 4 eskadrilę raštvedžiu.

1927 04 01 perkeltas į 5 pėst. pulką 6 kuopos vyr. karininku.

1928 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1927 - 32 buvo skiriamas laikinai eiti kuopos vado pareigas.

1933 09 01
mirė Karo ligoninėje, palaidotas Kaune.Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis